Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 18, 2019

July 18, 2019

Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 13-20
Slamo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Mateo 11, 28-30

UNANG PAGBASA
Exodo 3, 13-20

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punongkahoy, sinabi niya sa kanya, “Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako’y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?”

Sinabi ng Diyos, “Ako’y si Ako Nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako Nga, Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako’y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Egipcio. dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Cananeo, ng mga Heteo, ng mga Amorreo, ng mga Perezeo, ng mga Heveo at ng mga Jebuseo.”

“Pakikinggan ka nila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo’y maglalakbay ng tatlong araw papunta s ailang, upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papaya hangga’t hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya, ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay; parurusahan ko ang buong Egipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Slamo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan.
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kangyang paghatol, gayun din ang kanyang ginawang himala.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ginawa ng Poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang,
pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway.
Tinulutan niyang doon sa Egipto sila ay itakwil,
ipinabusabos at pinahirapan nang gawing alipin.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos,
sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod.
Sa bansang Egipto’y maraming himalang ginampanan sila,
sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 28-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 11 comments… read them below or add one }

Dante July 27, 2017 at 9:30 am

Salamat panginoon

Reply

Reynald Perez July 17, 2019 at 10:01 am

Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya ni Hesus na sa ating araw-araw na pagtahak sa landas ng buhay, tayo ay lubos na lumapit sa kanya. Kung tayo’y napapakanta tuwing naririnig natin ang “Lift Up Your Hands” ni Arnel de Pano at ang “Halina, Lumapit Sa Akin” nina Fr. Danny Isidro, SJ at Fr. Nemy Que, SJ, ating palalimin pa ang ating Ebanghelyo na magpapatibay rin sa ating relasyon sa Panginoon. Mayroon tayong Diyos na may kakayahang intindihan ang ating mga pasan sa buhay, kaya siya’y Taong Totoo. At dahil siya rin ay Diyos na Totoo, inaanyayahan niya tayo na pasan ang kanyang pamatok. Ano ang pamatok na kanyang tinutukoy? Si Moises sa Unang Pagbasa ay natagpuan ang Panginoon sa isang nagliliyab na punongkahoy. Minsan siya’y nagduda sa kanyang misyon na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa harap ng isang bayang inalipin at niyurakan ng mga taga-Egipto. Kaya ang tanda sa kanya ay si YAHWEH na “Ako ay Ako Nga” na ibig sabihin alam na Diyos ang kanyang mga plano para sa bawat isa. Ang tao’y humahangad sa Panginoon habambuhay dito sa lupa ay makakasiguro na siya’y iluluwalhati riyan sa langit. Ngunit kinakailangan din natin ayon kay Hesus na pasanin ang kanyang pamatok. Ang pamatok na tinutukoy niya ay ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. Hindi naman sa nais niya tayo’y mamatay sa pagdurusa dahil alam niya’y walang tayong ginagawang masama, at hindi naman sa punto na kailangan takasan natin ang mga problema ng buhay, ngunit ang ating pinagtutuunan ay ang mabubuting pananampalataya sa Panginoon. At ang pananalig sa kanya ay may kaakibat na tugon na tama at mabuting gawain sa ating mga personal na buhay. Kung tayo ay nahihirapan dahil sa mga pasan at dusa, nawa’y ialay natin ang mga ito bilang pagkakataong gawin ang mga bagay na nakakalugod sa paningin ng Diyos. At huwag po nating kalimutan na upang tayo’y kanyang patnubayan araw-araw,sa pagmulat ng ating mga mata tuwing umaga at sa pagpikit ng mga ito tuwing gabi, magdasal po tayo nang taimtim, at isang konkretong paraan ng panalangin ay ang ACTS: Adoration, Contrition, Thanksgiving, at Supplication. Mga kapatid, huwag po natin isuko ang ating pananalig sa Diyos. Kumapit lang po tayo kay Hesus.

Reply

PATRICK CU July 18, 2019 at 2:20 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Jose M. Javier July 18, 2019 at 5:24 am

Tayo PO ay tuna’y na Mahal ng Panginoon, sa araw-araw na mga pasanin sa buhay Ang siyang nagpapalakas sa sting pananampalataya, tinuturuan Niya Tayo na maging matibay Ng sa gayun Hindi na Tayo mawalay muli sa Kanta.

Reply

Edward Ramirez July 18, 2019 at 6:41 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Ma. Luisa L. Belardo July 18, 2019 at 6:58 am

Salamat po Panginoon.

Reply

Mylene Farinas July 18, 2019 at 8:08 am

Salamat YAHWEH sa yung katapatan sa iyong pangako. Sa lumang panahon, ipinakita mo ito sa pamamagitan ni Moises na naging daan sa kaligtasan ng mga Israelita mula sa pagka-alipin sa mga Egipcio. At, sa bagong panahon, ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na si HESUS upang iligtas kami sa kapurasahan sa aming mga kasalaman. Ang salita mo ay buhay noon, ngayon at magpakailanman. Amen.

Ang hatid at inaalok ni Hesus ay hindi lamang kaligtasan kundi kaginhawan at kapahinghan. Kanya ring inihayag kung paano ito makakamtan: (2) tanggapin ang kanyang pamatok na magaan lamang sa mga taong tumatalima sa kanya; at (2) mag-aral sa kanya. Mag-aral sa kanya… nais ni Hesus na higit natin siyang makilala.

Salamat Panginoon, so mga sponsors ng Awit at Papuri website na nagbibigay daan upang makilala kita ng lubos sa araw-araw. Bless them all, Oh God, our Father Almighty, in Jesus name. Amen.

Reply

Rachel Dela Cruz July 18, 2019 at 9:19 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Kulot July 18, 2019 at 1:42 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine July 18, 2019 at 1:51 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:12 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: