Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 17, 2019

July 17, 2019

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27

UNANG PAGBASA
Exodo 3, 1-6. 9-12

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jetro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa Bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punongkahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito ngunit hindi nasusunog. Kaya’t nasabi niya sa kanyang sarili, “Kataka-taka ito! Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab.”

Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punongkahoy, “Moises, Moises.”

“Ano po iyon?” sagot niya.

Sinabi ng Diyos, “Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang – nina Abraham, Isaac at Jacob.” Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos.

“Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egipcio. Kaya, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Egipto ang aking bayan.”

Sumagot si Moises, “Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Egipto?”

“Huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo: sa bundok ding ito sasambahain ninyo ako kapag nailabas mo na sa Egipto ang aking bayan,” sabi ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Ang Poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan;
natatamo ng inapi ang kanilang karapatan.
Ang balangkas niya’t utos kay Moises ibinilin;
ang kahanga-hangang gawa’y nasaksihan ng Israel.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinapahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 25-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 5 comments… read them below or add one }

Jose M. Javier July 17, 2019 at 5:13 am

Una pa man ay pinagkatwallan na Tayo Ng Panginoon Diyos dahil buhay na ipinagkallob Niya . Kaya na atin Ang Timon ngayo if we really trust Him wala alalahanin dapat. Amen

Reply

Ergene July 17, 2019 at 7:58 am

Salamat po sa lahat ng may magandang kalooban na nangangasiwa sa mga pahinang ito.
Nawa”y patuloy na suma-atin ang walang hangang pagpapala at patnubay ng Poong Maykapal.
Amen.!

Reply

Mylene Farinas July 17, 2019 at 8:14 am

The Lord is kind and merciful. Thank you God the Father for revealing yourself to us through your son, Jesus Christ. May honor and glory be Yours now and forever!

Reply

Celine July 17, 2019 at 2:09 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Susa Rosal July 17, 2019 at 11:24 pm

Amen…

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: