Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 7, 2019

July 7, 2019

Play

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 10-14k
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Galacia 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 3, 2016
Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

UNANG PAGBASA
Isaias 66, 10-14k

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Magalak ang lahat,
magalak kayo dahil sa Jerusalem,
ang lahat sa inyo na may pagmamahal,
wagas ang pagtingin;
Kayo’y makigalak at makipagsaya,
lahat kayong tumangis para sa kanya.
Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya
tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina.
Sabi pa ng Panginoon:
“Padadalhan kita ng walang
katapusang pag-unlad.
Ang kayamanan ng ibang bansa
ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog.
Ang makakatulad mo’y sanggol
na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina.
Aaliwin kita sa Jerusalem,
tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak.
Ikaw’y magagalak pag nakita mo
ang lahat ng ito,
ikaw ay lalakas at lulusog,
sa gayun, malalaman mong
Akong Panginoon ang kumakalinga
sa mga tumatalima sa akin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang Diyos na may kagalakan;
wagas na pagpuri sa kanya’y ibigay!
Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila:
“Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.”

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Ang lahat sa lupa ika’y sinasamba
awit ng papuri yaong kinakanta;
ang iyong pangala’y pinupuri nila.
Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan.
Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan.

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Naging tuyong lupa kahit yaong tubig,
at ang nuno natin ay doon tumawid;
kaya naman tayo’y nagalak nang labis.
Siya’y naghaharing may lakas ang bisig.

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Lapit at makinig, ang nagpaparangal
sa Diyos, at sa inyo’y aking isasaysay
ang kanyang ginawang mga kabutihan.
Purihin ang Diyos! Siya’y papurihan,
yamang ang daing ko’y kanyang pinakinggan,
at ang pag-ibig n’ya ay aking kinamtan.

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 6, 14-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibuta’y patay na para sa akin at ako’y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga’y ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito, at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, nawa’y sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos!

Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko, para makilalang ako’y alipin ni Hesus.

Mga kapatid, sumainyo nawa ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Colosas 3, 15a. 16a

Aleluya! Aleluya!
Kapayapaan ni Kristo
at Salita n’yang totoo
nawa’y manahan sa inyo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 1-12. 17-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, “Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo! Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakanila ang kapayapaan; ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan; kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo – sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo; pagalingin ninyo ang mga maysakit doon at sabihin sa bayan, ‘Nalalapit na ang paghahari ng diyos sa inyo.’ Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, ‘Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaaan ninyo nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos!’ Sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma!”

Bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa. “Panginoon,” sabi nila. “kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin, sa ngalan ninyo.” Sumagot si Hesus, “Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit – parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Nieva R Docallos July 2, 2016 at 5:03 am

Well appreciated. Nakaka tulong when it comes to tamang timing, accent at lahat. Maganda. Keep up the good work.

Reply

Yey Cantor July 3, 2016 at 11:04 am

Gud day po!

Maraming salamat po dito. Napakalaking tulong po! God bless po!

Reply

RealDanTDM July 3, 2016 at 11:06 am

nice.

Reply

sarah July 3, 2016 at 10:10 pm

Thank you so much sa updating ng gospel…God bless you!!!

Reply

Reynald Perez July 6, 2019 at 2:00 pm

REFLECTION: This Sunday, the message of God focuses on Evangelisation. In the Gospel (Luke 10:1-12, 17-20), Jesus sends out 72 disciples on a mission, which can only be found in Saint Luke’s account. 72 refers to the number of the descendants of Noah after the Great Flood, who will live in the abundance of the earth. It also refers to the number of elders sent by Moses to preach, including Eldad and Medad. These 72 disciples were called to preach the Good News of the Kingdom, heal the sick, raise the dead, and cleanse lepers. Likewise, we are also called in the mission of Evangelisation. But when we speak of this, it doesn’t only refer to preaching/proclaiming by word; rather, it also focuses on the expression: “Walk the talk.” Evangelisation is done through proclamation and witness/lifestyle. Every word we say should be put into practice. We are all called to be witnesses in our daily lives, not necessarily everyone is required to become like priests or religious people. Teachers teaching their students, Doctors and nurses caring for their patients, Government leaders and politicians serving the citizens by promoting the common good; these are examples of Evangelisation. Their mission is to bring the peace of Christ, which the world cannot give. And that peace is obeying the will of God the Father, for Jesus preached, performed signs, and endured his Passion and Death in obedience to the divine will. There will always be times wherein when we spread the Good News, we will receive persecutions from those who refuse to listen. But what is important is that we have touched others to live by God’s teachings. Well as for those who rejected us, let us just pray that they may have a change of heart. And despite the problems, sufferings, and trials we are experiencing, we continue to endure our faith in the Lord until the end. So as we journey down this road, may we all take part in the Evangelisation of the Gospel through proclamation and witness in our daily lifestyles.

Reply

Fred Duaso Monares July 7, 2019 at 9:33 am

Praise You Lord Jesus Christ.

Reply

jerry July 7, 2019 at 12:58 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo Amen

Reply

Reiven July 7, 2019 at 9:33 am

Sir reynald perez sa isang linggo po pwede tagalog. Lagi ko pong binabasa comment nyo kapag napunta ako dito. Napakalaking bagay po.

Reply

Sally Bernardino July 7, 2019 at 11:09 am

Yes po, same here sir Reynald Perez tulad po ng comment ni @Reiven kung pwede po sa Tagalog ang reflection ninyo para po mas lalong maintindihan. God bless us all.

Reply

Celine July 7, 2019 at 3:37 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO .
ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:16 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: