Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 2, 2019

July 2, 2019

Martes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 19, 15-29
Salmo 25, 2. 3. 9-10. 11-12

Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

Mateo 8, 23-27

UNANG PAGBASA
Genesis 19, 15-29

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot, “Madali! Ialis mo na ang iyong asawa’t mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod.” Nag-aatubili pa si Lot datapwat sa habag ng Panginoon, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki, palabas ng lunsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, “Iligtas ninyo ang inyong sarili! Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan! Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay!”

Ngunit sumagot si Lot, “Huwag na roon, Ginoo. Sabagay napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo; iniligtas na ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon?”

“Oo, doon na kayo magpunta, at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya, madali ka! Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hangga’t wala kayo roon.”

Maliit ang bayang iyon kaya tinawag na Zoar.

Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Zoa. Ang Sodoma at Gomorra ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagninigas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lunsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya’t siya’y naging haliging asin.

Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomorra, at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailanglang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham kaya iniligtas niya si Lot.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 25, 2. 3. 9-10. 11-12

Tugon: Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

Poon, ako’y iyong siyasatin, ako’y ‘yong subukin,
hatulan mo ang iniisip ng sarili’t layunin.
Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kaakbay,
at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay.

Tugon: Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

Sa parusa ng masama, h’wag mo akong idaramay,
ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay.
Ilayo mo sa kanilang ang gawai’y kasamaan,
mga taong sa tuwina’y naghihintay ng suhulan.

Tugon: Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

Ngunit ako, ang pasiya ko ay matuwid ang gagawin,
kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin.
Ako’y ligtas sa panganib, panganib na ano pa man,
sa hayag na pagsamba ko’y pupurihin ang Maykapal!

Tugon: Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

ALELUYA
Juan 10, 14

Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 23-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sumakay si Hesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Hesus. Kaya’t nilapitan siya ng mga alagad at ginising. “Panginoon, tulungan ninyo kami!” sabi nila. “Lulubog tayo!” At sinabi niya sa kanila, “Ano’t kayo’y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo!” Bumango siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, “Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 14 comments… read them below or add one }

guy preligera July 4, 2017 at 3:03 pm

thanks a lot this is very helpful for us

Reply

Patrick Cu July 5, 2017 at 9:00 am

Salamat sa inyo Panginoon, sa kabutihan at walang hangan na kahabagan sa tao. Kahit hindi kami karapat dapat, ay mahal mo padin kami. Purihin ka po ng lahat ng sangkatauhan. Amen

Reply

Reynald Perez July 1, 2019 at 4:56 pm

Pagninilay: Ang Panginoon ay kapiling natin habambuhay. Hindi niya tayo pinababayaan kahit sa mga oras ng kapighatian at lunos. Ang Ebanghelyo ngayong araw na ito ay isang dakilang kababalaghan ni Hesus habang kasama niya ang 12 Apostol. Sumakay sila sa bangka papunta sa ibayo ng Lawa ng Galilea. At biglang nilibot sila ng isang malalakas na bagyo, habang gumigiwang ang bangka sa galaw ng hangin at dagat. Natatakot ang mga alagad, kaya ginising nila si Hesus. Sa isang idlip hindi sila makapaniwala na agad na pinatahimik ng Panginoon ang bagyo. Kaya tinanong ni Kristo kung bakit napakaliit ang pananalig nila. Makikita dito sa kababalaghan nito ang imahe ng pag-aakay ng Diyos sa kanyang Simbahan. Ang Simbahan ay sumasagisag sa bangka, habang ang 12 Apostol ay sumasagisag sa Santo Papa, mga Obispo, at tanang Kaparian. Sa buhay natin sa daigdig, ang mga kumakatawan ng Hierarkiya ay mayroong kani-kanilang kahinaan sa buhay. Sila ay dumadaan sa napakaraming pagsubok sa kanilang tungkulin bilang mga pastol ng Sambayanan ng Diyos. Subalit makikita natin ang buhay ng isang Pari, Obispo, at Santo Papa ay nakatalaga sa Diyos, na kung saan ang kanilang buhay ay inilatag upang paglingkuran siya at ang buong sambayanan nang may katapatan. Marami ring pagsubok na pinagdaanan ng mga Apostol noong kasama nila ang Panginoon, ang isa ay ang pag-iwan nila sa kanya habang siya’y nagdurusa patungo sa kanyang kamatayan sa Krus. Subalit nang siya’y muling mabuhay, ang biyaya niya sa kanila ay kapayapaan na sinasabing kinalimutan na niya ang kanilang pag-iwan sa kanya. Kaya sa araw ng Pentekostes, sila’y pinuspos ng Espiritu Santo upang maging mga tagapagdala ng Mabuting Balita sa Simbahan. At ganun rin ang buhay ng mga pastol ng ating Simbahan na sa kabila ng kanilang kahinaan at kapabayaan ay patuloy natin silang ipinagdarasal na mas maging matapat sa kanilang tungkulin. Ganun rin tayo sa buhay ay mayroong mga bagyong pinagdadaanan tayo. Ito ang mga pagsubok na minsan tayo ay pinagbibigatan at pinaghihirapan. Subalit sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon, malalampas natin ang bawat problemang iyan upang mas maging matapat sa kanya sa patuloy na paggawa ng katuwiran at kabutihan. Kaya ang una nating kailangang gawin ay huminahon at ramdamin ang kanyang dakilang presensiya.

Reply

Fred Duaso Monares July 2, 2019 at 7:52 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

L Lawliet July 2, 2019 at 11:31 am

Keep posting of Pagninilay. Salamat po.

Reply

nemy dacut July 1, 2019 at 5:09 pm

Pinupuri ka namin Panginoon Jesukristo…maraming slmat po sa reflection Its a big help po for us to spread the good news Of God…

Reply

Arlin D. Mamales July 2, 2019 at 3:41 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU July 2, 2019 at 4:33 am

Papuri sa Diyos Amang kataastaasan, Diyos anak na aming pastol sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay patuloy niyo po kaming gabayan, pagkat kayo po ang nakakaalam ng nakabubuti, kayo po ang aming pastol na dakila, ang iyong mga batas ay parang mga bakod, bakod na imbis na sakalin kami ay nagbibigay ng tunay na kalayaan, kalayaan laban sa kasalanan. Help us, remold us, discipline us, keep pruning us unto what is according to you, help us battle worldy urges and keep giving us encouragement, and great urges to do good, to delight in doing good for your glory and not delight in evil ways. Amen.

Reply

Bobby Javier July 2, 2019 at 4:45 am

Salamat Panginoon sa banal mong pangalan at sa banal mong mga salita,, Na siya namin gabay sa araw-araw namin buhay,,,,, In Jesus Name,, ” AMEN “

Reply

Celine July 2, 2019 at 2:08 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

edgar emaden July 2, 2019 at 5:17 pm

Maraming salamat po sa Pagninilay na ibinahagi, lalo ko pong naintindihan ang Salita ng Diyos at sana ay makilala ko pa po siya ng lubos, Amen, Amen!! GOD BLESS

Reply

jerry July 3, 2019 at 12:02 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Rachel Dela Cruz July 3, 2019 at 2:05 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:18 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: