Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 30, 2019

June 30, 2019

Play

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

1 Hari 19, 16b. 19-21
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Galacia 5, 1. 13-18
Lucas 9, 51-62

UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 16b. 19-21

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias: “Pahiran mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel-mehola, bilang propetang hahalili sa iyo.”

Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Labindalawang pares ng toro ang ginagamit niya, at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdaka’y iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap: “Magpapaalam po muna ako sa aking ama’t iba, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo.”

Sumagot si Elias: “Sige, umuwi ka muna.” Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao, at sumunod kay Elias at naging katulong nito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.

Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.
Kaya’t ako’y nagdiriwang, ang diwa ko’y nagagalak.
Ang lagi kong nadarama’y hindi ako matitinag.
Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
Ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 5, 1. 13-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paaalipin uli!

Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa’t isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong Kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” Ngunit kung kayu-kayo’y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo.

Ito ang sinasabi ko sa iyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng Kautusan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
1 Samuel 3, 9; Juan 6, 68k

Aleluya! Aleluya!
Poon ikaw ay mangusap
at susunod ako agad.
Wika mo’y buhay ng lahat.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 51-62

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Hesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. “Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasainyo,” sabi niya, “sapagkat naparito ang Anak ng Tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila.” At nagtungo sila sa ibang nayon.

Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Hesus, “Susunod po ako sa inyo kahit saan.” Sumagot si Hesus, “May lungga ang asong-gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan.” Sinabi ni Hesus sa isa, “Sumunod ka sa akin.” Ngunit sumagot ang tao, “Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama.” Sinabi ni Hesus sa kanya, “Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos.” Sinabi naman ng isa, “Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Loreta sejera June 27, 2016 at 12:41 am

Thank you

Reply

Ryan Casumpang June 26, 2019 at 12:19 pm

thanks for the reading.

Reply

Joey June 28, 2019 at 1:16 pm

Kulang po yata ang talata:
Lk. 9:53-54
Ngunit ayaw silang patuluyin ng mga Samaritano, dahil buo na ang kanyang pasyang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, sinabi nila, “Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila’y lipulin {tulad ng ginawa ni Elilas?]

Reply

Elino Rosales June 29, 2019 at 12:24 pm

To admin: nawawa;a po ang vese 53 sa pang June 30 2019 Mabuting Balita. Sana po ay maitama

Reply

Reynald Perez June 29, 2019 at 9:04 pm

This Sunday, the Readings focus on the call to discipleship. In the First Reading (1 Kings 19:16b, 19-21), the Prophet Elijah anointed Elisha to be his successor. Elisha was a farmer, so he went back to bid farewell to his father and slaughter the oxen for the people to eat. Then he left the house and followed Elijah. In the Second Reading (Galatians 5:1, 13-18), Saint Paul reminds us that as disciples of the Lord, we should live in freedom to him. To be free is not at all times to do whatever you want, but it is to live our lives in holiness, and faithfulness, free from the slavery of sin. In the Gospel (Luke 9:51-62), the Evangelist Saint Luke presents to us two scenarios. The first scenario is the Samaritan Inhospitality. In the old society, Jews and Samaritans are considered enemies because the Samaritans worship other gods on mountains. When Jesus came to Samaria, as he was preparing to travel to Jerusalem in preparation for his Passion, he sent the brothers James and John to inform the village people of their reception. But this message was ignored, so the two brothers, aka Boanerges — Sons of Thunder — asked the Lord if they should call down fire from heaven and burn the city, but Jesus refused to abide by their request. The second scenario is the Would-be Followers of Jesus. It is called “would-be” because there are hindrances and obstacles that stop us from following the Lord. But these things should not block us. Remember that he was not born in an inn, but in a humble stable. This Babe laid in the manger would become the King of Kings who would go to places, preach the Gospel, and perform many signs. His message for us is to turn away from our sinful lives, which is spiritual death, and believe in the message of the Good News. The harvest of the world is now ready to be reaped, so he calls us to follow him. And as we follow him, we should not let the worldly things worry us because Evangelisation is not only done through proclamation, but also through our lifestyle and witness. So as we journey down this road, may we become true disciples of the Lord through our very own personality.

Reply

Fred Duaso Monares June 30, 2019 at 9:30 am

Praise to you O Lord, Jesus Christ.

Reply

PATRICK CU June 30, 2019 at 3:32 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Bobby Javier June 30, 2019 at 5:37 am

Pinupuri kanamin panginoon, salamat saiyong banal pangalan at mga salita na gabay namin sa araw-araw,,, In Jesus Name,,, “AMEN “

Reply

Aida Ramirez June 30, 2019 at 8:09 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Celine June 30, 2019 at 12:30 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jenny July 1, 2019 at 9:19 pm

Thank you so much
God may your will be done always
Guide us in your holiness amen…

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:18 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: