Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 26, 2019

June 26, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 15, 1-12. 17-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Mateo 7, 15-20

UNANG PAGBASA
Genesis 15, 1-12. 17-18

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon:
“Abram, h’wag kang matatakot ni mangangamba man,
kalasag mo ako, kita’y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan.”

Ngunit sinabi ni Abram, “Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak! Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga-Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian.”

Sinabi ng Panginoon, “Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian; anak mo ang magmamana ng iyong ari-arian; anak mo ang magmamana.” At inilabas siya nito at sinabi sa kanya: “Masdan mo ang mga bituin! Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo.” Nanalig si Abram, at dahil dito’y kinalugdan siya ng Panginoon.

Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, “Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito.” Itinanong naman ni Abram, “Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito’y magiging akin?”

Sinabi sa kanya, “Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa, bawat isa’y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang batubato.” Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram.

Nang kumikiling na ang araw, nakatulog nang mahimbing si Abram, at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain.

Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok, at maningas sa sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At nang araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, wika niya: “Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Egipto hanggang sa Ilog-Eufrates.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan,
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

ALELUYA
Juan 15, 4a. 5b

Aleluya! Aleluya!
Sa Poon ay manatili
siya’y sa atin lalagi
mamungang maluwalhati.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta; nagsisilapit sila sa inyo na animo’y tupa, ngunit ang totoo’y mababangis na asong-gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa punong dawag, o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punongkahoy, subalit nagbubunga ng masama ang punongkahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punongkahoy, ni ng mabuti ang masamang punongkahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Patrick Cu June 29, 2017 at 2:04 am

Salamat sainyo Panginoon, baguhin niyo po kami tungo sa kung ano kanaisan niyo at huwag po sana kayo mapagod baguhin kami hangang maging karapat -dapat kami sa inyong mga kanaisan sa amin Panginoon. patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang at kahinaan namin, baguhin niyo po ang mga kahinaan namin bilang tao upang kami ay maging ligtas at ayon sa inyong kalooban. Amen!

Reply

PATRICK CU June 25, 2019 at 2:35 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Bobby Javier June 26, 2019 at 4:52 am

pinupuri ka namin panginoon,,,, AMEN

Reply

Jose M. Javier June 26, 2019 at 5:05 am

Because God is omnipotent, omniscient and omnipresent He read what’s in our ?? and mind. Have faith with works.

Reply

Kulot June 26, 2019 at 7:11 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Elino Rosales June 26, 2019 at 8:23 am

Salamat po O Diyos sa lahat ng kabutihan mo sa amin.

Reply

Euries Jake S. Rivera June 26, 2019 at 11:58 am

AMEN!

Reply

Nicanor crisostomo jr June 26, 2019 at 6:23 pm

Thank you for this post
Ngagamit kpo ito sa tuwing magsisimba ako
Sana po ma send po ninyo sa email
Ko
Araw araw
Ang mga pagbasa
Salamat po.,??

Reply

Francisco R. Azupardo June 26, 2019 at 8:21 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Celine June 27, 2019 at 4:17 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Elenita Cruz June 27, 2019 at 8:26 am

Maraming salamat po for posting this .. very useful po ito sa aming araw araw na pagbasa sa simbahan.. Sana po pwede ninyo akong isama sa mga subscribers ninyo via email. Kung may elnglish version din po sana pakisend ninyo din po. Maraming salamat pong muli.

Reply

Elino Rosales June 27, 2019 at 8:32 am

Maraming salamat sa website na ito. Isa akong Lay Minister (EMHC) sa aming parokya dito sa Tanauan City. Mairerekomenda ko ang site na ito dahil eksakto sa Lectionary ng Katoliko ang mga verses na narito. Pwede itong magamit ng mananampalataya bago pumunta sa misa, ng Lector upang habang nasa bahay ay ma practice na niya ang kanyang parte at ng mga taong maysakit na di na makapunta sa simbahan. Ang audio ay malaking tulong sa matatandang maysakit lalo na doon sa gustong sumimba araw-araw. Ang kulang na lang sa maysakit na di makapunta sa simbahan ay homily which sa TV matatagpuan tuwing Linggo. Ang pagsusubo ng Hostia naman ay madadala sa kanya ng EMHC sa bahay. Purihin ang Diyos sa pagkakaroon ng ganitong website.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:20 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: