Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 24, 2019

June 24, 2019

Play

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

UNANG PAGBASA
Isaias 49, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias
Makinig kayo mga taong
naninirahan sa malalayong lugar.
Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang
at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran.
Mga salita ko’y ginawa niyang
sintalas ng tabak,
Siya ang sa aki’y laging nag-iingat.
Ginawa niya akong parang matulis na palaso
na anumang oras ay handang itudla.
Sinabi niya sa akin,
“Israel, ikaw ay lingkod ko,
sa pamamagitan mo
ako’y dadakilain ng mga tao.”
Ngunit ang tugon ko,
“Ako ay nabigo sa kaing pagsisikap, hindi nagtagumpay
gayong ibinuhos ko ang aking lakas.”
Gayunman’y itinitiwala ko sa Panginoon
ang aking kalagayan,
na ako’y gagantimpalaan sa aking nakayanan.
Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon,
pinili niya ako para maging lingkod niya
upang tipunin ang nangalat na mga Israelita,
at sila’y ibalik sa bayang Israel,.
Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan,
sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan.
Sinabi ng Panginoon sa akin:
“Israel na aking lingkod,
May mas mahalaga pa kaong ipagagawa sa iyo.
Bukod sa pagpapanumbalik
sa mga Israelitang nalabi
ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa
upang lahat sa daigdig ay maligtas.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Ako’y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay,
ang lahat kong lihim, Poon, ay tiyak mong nalalaman.
Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid,
kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip.
Ako’y iyong nakikita, gumagawa o hindi man,
ang lahat ng gawain ko’y pawang iyong nalalaman.

Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha,
sa tiyan ng aking ina’y hinugis mo akong bata.
Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan,
ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay.
Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.
Lahat ito’y nakikintal, sa puso ko at loobin.
Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin,
sa loob ng bahay-bata doo’y iyong napapansin’;
lumalaki ako roong sa iyo’y di nalilihim.

Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

IKALAWANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 22-26

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, “Nang si Saulo’y alisin ng diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya, ‘Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking hangang tumupad sa lahat ng inuutos ko.’ Mula sa angkan ng lalaking ito ipinagkaloob sa Israel si Hesus, ang kanyang ipinangakong Tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisiha’t talikdan ang kanilang mga kasalanan, at pabinyag.

Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, ‘Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya’y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tag-aalis ng panyapak.”

“Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos: tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 1, 76

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Juan, ay propeta,
sinugo upang manguna
sa Manunubos ng sala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 57-66. 80

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol sa lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya’y pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila sa kanya.

Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya—gaya ng kanyang ama—ngunit sinabi ng kanyang ina, “Hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya.” “Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan,” wika nila. Kaya’t hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito: “Juan ang kanyang pangalan.” At namangha silang lahat. Pagdaka’y nakapagsalita siya, at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong: “Magiging ano kaya ang batang ito?” Sapagkat maliwanag na sumasakanya ang Panginoon.

Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya’y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Patrick Cu June 25, 2017 at 2:51 am

Praise be to you Lord Jesus Christ!, please bring us peace guidance and your loving presence every step we make in our lives. Do not let us stray. And bring us to a future without regret, to a future thats pleasing to you Lord, with happiness and positivity. Amen

Reply

Reynald Perez June 23, 2019 at 5:12 pm

Reflection: Today, the Church rejoices as we celebrate the Solemnity of the Nativity of Saint John Baptist. December 25 and September 8 are very important dates because we celebrate the Birthdays of our Lord Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary respectively. We know that Mary was chosen by God to give birth to our Savior, and she submitted herself to the divine will. When the time came, she conceived our Lord in her Immaculate womb by the power of the Holy Spirit. But it is not only Jesus who was filled with the Holy Spirit to preach the Good News. It was prophesied by Isaiah that a prophet will go before him to prepare his way. This was fulfilled by the Birth of Saint John the Baptist. John, whose name means “God is gracious,” was born out of the graciousness of God. In the First Reading (Isaiah 49:1-6), we hear the calling of the Servant of the Lord from his mother’s womb to be a light to the nations and the teacher of the Good News. The prophecy is alluded to our Lord Jesus, and it also describes the mission of the Precursor, John the Baptist. In the Gospel (Luke 1:57-66, 80), we hear the actual story of his birth. Even though Zechariah doubted the Lord’s message announced by the Archangel Gabriel, Elizabeth conceived in her womb a firstborn son. During that time, it was a tradition among their relatives that if there is a newborn, then the parents would name him/her after one of their descendants. But Elizabeth chose the name “John”. This was rejected by the relatives, so they came to Zechariah and asked him the name of the baby boy. Since he is deaf and mute, he took a tablet and wrote the name “John,” and suddenly, he began to speak praise to the Lord. The name “John” was not only chosen by the parents, but it also chosen by God. Truly God is gracious. He was gracious to Elizabeth and Zechariah to bless them with a child after so many years, which it is known that here would the prophet of the Lord arise in the wilderness. He was gracious to us because he sent us his Only Begotten Son to save us. The Lord’s graciousness continues forever, and in order to receive it, we must be ready to accept him in our lives, especially by heeding the words of Saint John the Baptist. In the Second Reading (Acts 13:22-26), Saint Paul reminds us to imitate the example of John who humbled himself and admitted Christ to be mightier than him. And this prophet continues to remind us to change our ways for a better living in the presence of God. So we journey down this road, let us be grateful to the Lord for the blessings he has given us, and let us always obey his commandments, and do good deeds to others.

Reply

Kulot June 24, 2019 at 7:02 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Rachel Dela Cruz June 25, 2019 at 1:56 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:20 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: