Sunday, June 23, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 23, 2019

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (K)

Genesis 14, 18-20
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

1 Corinto 11, 23-26
Lucas 9, 11b-17

« Basahin at Pakinggan »