Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 17, 2019

June 17, 2019

Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 6, 1-10
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Mateo 5, 38-42

UNANG PAGBASA
2 Corinto 6, 1-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, yamang kami’y mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya:

“Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.” Tingnan ninyo! Ngayon na ang panahong nararapat! Ngayon ang araw ng pagliligtas.!

Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paaraan na ako’y lingkod ng Diyos: sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ako’y hinagupit, ibinilnaggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho nang labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako’y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang-loob, ganoon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang-puri, laitin at papurihan. Ako’y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako’y itinuring na di kilala kahit kilalang-kilala; halos mamamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako’y pinarurusahan, hindi ako namamatay; inaring hapis na hapis, gayunma’y laging nagagalak; mukhang mahirap, nugnit nagpapayaman sa marmai; waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Tapos siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

ALELUYA
Salmo 118, 105

Aleluya! Aleluya!
Ang salita mo’y liwanag,
tanglaw sa aking paglakad,
sa paghakbang sa ‘yong landas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig ninyo na sinabi: ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: huwag ninyo labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala nang isang kilometro, pasanin mo ito nang dalawang kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

Patrick Cu June 20, 2017 at 3:36 am

Salamat sainyo Panginoon, iayon mo po kami ayon sa iyong kalooban, alisin niyo po samin ang hindi kanais nais na kaugalian, turuan kami makasunod sa inyong utos, at ilayo sa amin lahat nang hindi kanais nais. Purihin ka po ng lahat Panginoon. Salamat sa Diyos.

Reply

PATRICK CU June 17, 2019 at 1:12 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Irwin objero June 17, 2019 at 2:51 am

Panginoong Jesus turuan nyo po kami na sundin ang iyong kalooban. Ilayo nyo po kami sa pagpapakasala. Gabayan kami sa araw araw kasama ang espiritu santi.Salamat panginoon sa grasya binigay mo sa amin.Amen.

Reply

Irwin objero June 17, 2019 at 2:56 am

Gabayan nyo po kami araw araw kasama ang Espirito Santo. Amen.

Reply

Aida Ramirez June 17, 2019 at 5:39 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Romel U. Briones June 17, 2019 at 7:11 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita.

Reply

Kulot June 17, 2019 at 3:49 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine June 17, 2019 at 4:24 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz June 17, 2019 at 11:06 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:23 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: