Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 13, 2019

June 13, 2019

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan
Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Mateo 5, 20-26

UNANG PAGBASA
2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning, hanggang sa maging mistulang larawan niya.

Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang Mabuting Balitang ipinahahayag namin, ito’y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng daigdig na ito. Sila’y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng Mabuting Balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Hesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako’y lingkod ninyo alang-alang kay Hesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag” ay siya ring nagbigay-liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 20-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsugod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.”

“Narinig ninyo na noong una’y inutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman; ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid ‘ulol ka!’ ay mapapasaapoy ng impiyero. Kaya’t kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos.

“Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi’y ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Alfredo G. Perez Jr. June 15, 2017 at 7:22 am

Dakila ang pag-ibig ng Diyos, kaya’t ito’y marapat din nating ibigay sa ating kapwa upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Purihin at dakilain ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu.

Reply

Aida Ramirez June 13, 2019 at 5:06 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Jose M. Javier June 13, 2019 at 5:08 am

Hindi po mananagan Ang banal na espiritu Santo sa ating .buhay, kung Tayo po ay patuloy na marurumihan ng kasalanan. Tanfa ng tunay na pagmamahal sa kanya ay umiwas huwag tayong magkakasala.

Reply

Edward Ramirez June 13, 2019 at 6:24 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Kulot June 13, 2019 at 9:20 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine June 13, 2019 at 12:01 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO
ALLELUIA!

Reply

Edgar Emaden June 13, 2019 at 10:29 pm

Ang pananampalataya ay may kaakibat na sakripisyo at responsibilidad at may kaakibat ding masidhi at kababaang-loob ang magmahal ng kapwa!!
Papuri sa ‘yo Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, Alelujia, Alelujia.

Reply

Susan Rosal July 19, 2019 at 2:32 am

Papuri syo Panginoong Jesus.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:24 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: