Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 8, 2019

June 8, 2019

Play

Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5. at 7

Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Juan 21, 20-25

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 28, 16-20. 30-31

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya.

Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ng mga pangunahing Judio sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, “Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana’y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Judio, kaya’t napilitan akong dumulog sa Emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Hesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo.” Humigit-kumulang sa dalawang aong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 10, 4. 5 at 7

Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo
at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono;
at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao,
walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito.

Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat,
namumuhing lubo siya sa suwail na wala nang batas.
Ang Poon ay tapat, sa gawang mabuti siya’y nalulugod
at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya’y sumunod.

Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

ALELUYA
Juan 16, 7. 13

Aleluya! Aleluya!
Espiritung isusugo
totoo ang ituturo,
pangako ni Kristong Guro.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 21, 20-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Hesus – yaong humilig sa dibidb ni Hesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong, “Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?” Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Hesus, “Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?” Sumagot si Hesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin!” Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Hesus na hindi siya mamamatay, kundi, “Kung ibig kong mabuhay siya haggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?”

Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito; siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo.

At marami pang ginawa si Hesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Justine Garcia June 3, 2017 at 1:29 am

The true shepherd is he who, by his goodness, zeal and prayer, is able to seek out and restore to the right way those reasonable sheep who are lost. The pilot is one who has obtained, by the grace of God and his own labors, a spiritual strength that enables him to rescue his vessel not only from tempestuous seas but from the deep abyss itself. The doctor is one who has achieved health of body and soul and has no need of any remedy for them. A good pilot saves his ship and a good shepherd restores to life and heals his ailing sheep. When the sheep are out at pasture, let the shepherd not cease to make use of the flute of the word, especially when the flock are making ready to sleep. For the wolf fears nothing so much as the shepherd’s flute. Inasmuch as the sheep have faithfully followed the shepherd and made progress, so will he answer for them before the Master of the household. It is charity that discloses the true shepherd since it is out of charity that the great shepherd of the sheep willed to be crucified.

Reply

Justine Garcia June 3, 2017 at 1:30 am

True shepherd is he who, by his goodness, zeal and prayer, is able to seek out and restore to the right way those reasonable sheep who are lost. The pilot is one who has obtained, by the grace of God and his own labors, a spiritual strength that enables him to rescue his vessel not only from tempestuous seas but from the deep abyss itself. The doctor is one who has achieved health of body and soul and has no need of any remedy for them. A good pilot saves his ship and a good shepherd restores to life and heals his ailing sheep. When the sheep are out at pasture, let the shepherd not cease to make use of the flute of the word, especially when the flock are making ready to sleep. For the wolf fears nothing so much as the shepherd’s flute. Inasmuch as the sheep have faithfully followed the shepherd and made progress, so will he answer for them before the Master of the household. It is charity that discloses the true shepherd since it is out of charity that the great shepherd of the sheep willed to be crucified.

Reply

Patrick Cu June 4, 2017 at 12:01 am

Bless us o Lord, lead us to your path of righteousness for you are the only truth of this universe, please guide us Lord, let us remember your teachings specially during times of trial, shall we be led astray, show us the path back to righteousness and may that serve as a lesson to all of us your servants.

Praise be to God.

Reply

Arlin D. Mamales June 8, 2019 at 5:59 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez June 8, 2019 at 6:12 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Kulot June 8, 2019 at 6:45 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Edward Ramirez June 8, 2019 at 7:00 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine June 8, 2019 at 2:17 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU June 8, 2019 at 4:57 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: