Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 7, 2019

June 7, 2019

Play

Biyernes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 25, 13b-21
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab

Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

Juan 21, 15-19

UNANG PAGBASA
Paghayag 1, 5. 6

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. “Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo,” wika niya. “Nang ako’y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Judio at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig, at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya’t nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon; kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya nama’y hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangala’y Hesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya’y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito kaya’t tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa Emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya’t pinabantayan ko siya upang ipadala sa Emperador.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab

Tugon: Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

Panginoo’y papurihan purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Tugon: Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
gayon ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.
Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala.

Tugon: Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

Ang Poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan;
Mula doon, sa nilikha’y maghaharing walang hanggang.
O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos,
kayong mga nakikinig at sa kanya’y sumusunod!

Tugon: Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

ALELUYA
Juan 14, 26

Aleluya! Aleluya!
Espiritu’y magtuturo
ng aral at pagkukuro
ni Hesus na ating Guro.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 21, 15-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang muling napakita si Hesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga batang tupa.” Muli siyang tinanong ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo.” Ani Hesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa,” Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Nalungkot si Pedro, sapagkat makatlo siya tinanong: “Iniibig mo ba ako?” At sumagot siya, “Panginoon, nalaman po ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo: noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.” Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayo’y mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Helen S. Pelayo May 31, 2017 at 11:16 am

Thank you! This is a big help for us. We usually celebrate First Friday Mass here in the plant…

Thank you and God Bless!

Reply

Patrick Cu June 2, 2017 at 11:52 pm

Praise be to you Lord Jesus, pagasa ng mga tao at makasalanan, dalhin niyo po kami sa inyong landas, iakma niyo po paguugali namin at pananaw ayon sa iyong katuruan Panginoon. nang kami ay maligtas, liwanagan niyo po isip at puso namin at lalo na nang aming mga kaaway na kami lahat ay magbalik loob sainyo ng buong puso, buong galak at lakas. Salamat sa iyo Panginoon, kay’ buti niyo po. Amen

Reply

Mel abella June 7, 2019 at 3:21 am

Please send daily readings
Vivat jesus

Reply

Jose M. Javier June 7, 2019 at 5:17 am

This is our covenant, same with St Peter…… Me and my household will serve the Lord till the end of our days. Amen

Reply

Maria Maglie Tenedero June 7, 2019 at 5:21 am

Pinupuri ka namin Panginoong Jesukristo. Salamat sa DIYOS.

Reply

Aida Ramirez June 7, 2019 at 5:28 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Kulot June 7, 2019 at 7:32 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine June 7, 2019 at 1:39 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Edward Ramirez June 7, 2019 at 9:16 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

PATRICK CU June 8, 2019 at 4:50 pm

Salamar sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: