Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 1, 2019

June 1, 2019

Play

Paggunita kay San Justino, Martir
Sabado sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 23-28
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10

Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 23b-28

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 18, 23-28

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Matapos tumigil sa Antioquia nang kaunting panahon, si Pablo’y muling naglakbay. Binaybay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Frigia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad.

Dumating sa Efeso ang isang Judiong nagngangalang Apolos na ipinangangak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa Banal na Kautusan. Naturuan siya tungkol sa Daan ng Panginoon, at masigasig na nangangaral at nagtuturo nang wasto tungkol kay Hesus, ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya’y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Judio. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya’t isinama nila ito sa bahay nila at doo’y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa Daan ng Diyos. At nang ipasiya niyang tumawid sa Acaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nanampalataya sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Judio sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga Kasulatan ay pinatunayan niya si Hesus ang Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10

Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

Magdiwang ang lahat ng mga nilikha,
pumalakpak kayong may awit at tuwa,
bilang pagpupuri sa Diyos na Dakila!
Ang Diyos na Poon, Kataas-taasan,
ay dakilang haring dapat katakutan,
siya’y naghahari sa sangkatauhan.

Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa,
awita’t purihin ng mga nilikha!
Maghahari siya sa lahat ng bansa,
magmula sa tronong banal at dakila.

Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham,
sasama ang madlang mga pamunuan
ng lahat ng bansa sa sandaigdigan;
ang mga sandata ng lahat ng kawal,
lahat ay sa Diyos na hari ng tanan.

Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

ALELUYA
Juan 16, 28

Aleluya! Aleluya!
Mula sa Ama si Kristo
at naparito sa mundo
nang sa langit dalhin tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 23b-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Tandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa pangalan ko; humingi kayo, at kayo’y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan.

“Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo nang gayun; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yao’y hihingi kayo sa kanya sa aking pangalan; at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig ng kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako’y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako’y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan; ngayo’y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Patrick Cu May 27, 2017 at 9:59 pm

Salamat po Panginoon, sa lahat at lubos na pagmamahal mo sa amin mga makasalanan, tuwirin niyo po kami sa maling gawain, twing maliligaw ay ibalik sa inyong liwanag Panginoon, nang kami ay mamuhay nang masaya sa piling ng inyong kaharian, magtuwid, tumino at sa huli ay maligtas. Don’t ever let us go to the dark side. Thank you o Lord, King of Kings. Lord of Lords. Praises to you dear Lord Jesus Christ. Amen.

Reply

justine garcia May 28, 2017 at 1:51 am

Commentary Saint Anselm
My Lord and my God, my joy and the hope of my heart, tell my soul if this is that joy which you spoke to us about through your Son: “Ask and you will receive that your joy may be full”. For I have found a fullness of joy that is more than full. It is a joy that fills the whole heart, mind, and soul, indeed it fills the whole of my being, and yet joy without measure still remains. The whole of that joy cannot enter into those who rejoice, but those who rejoice can enter wholly into that joy. Speak, Lord, to your servant in the depths of his heart, tell him if this is that joy your servants enter into when they enter into “the joy of their Lord” (Mt 25,21)? But of course, that joy in which your chosen ones will rejoice “eye has not seen and ear has not heard, nor has it entered the human heart” (1Cor 2,9)… So, my God, I pray that I may so know you and love you that I may rejoice in you. And if I may not do so fully in this life, let me go steadily on to the day when I come to that fullness. Let the knowledge of you increase in me here and there let it come to its fullness. Let your love grow in me here, and there et it be fulfilled, so that here my joy may be in great hope, and there in full reality. Lord, you have commanded, or rather advised us, to ask by your Son, and you have promised that we shall receive that our joy may be full… Let my whole being desire it until I enter into the joy of my Lord.

Reply

Helen Montes June 1, 2019 at 6:46 am

In Jesus’name,amen.

Reply

Roberto M. Javier June 1, 2019 at 4:49 am

Papuri saiyo panginoon,,,,, AMEN

Reply

Aida Ramirez June 1, 2019 at 5:18 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez June 1, 2019 at 6:00 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Fred Duaso Monares June 1, 2019 at 9:38 am

Praise to You O Lord God Jesus Christ.

Reply

Kulot June 1, 2019 at 12:12 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine June 2, 2019 at 3:38 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU June 5, 2019 at 9:02 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:28 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: