Mga Pagbasa – Lunes, Mayo 27, 2019

May 27, 2019

Play

Lunes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 11-15
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Juan 15, 26 – 16, 4a

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 11-15

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia, at kinabukasa’y sa Neapolis. Mula roo’y nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At nang Araw na Pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing-ilog, sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Judio. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaing nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya’y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya’y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya, at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, “Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin.” Mahigpit ang kanyang anyaya kaya’t hindi namin napahindian.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a at 9b

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
paruhin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;
dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpat’ tambol ay tugtugin at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang.
Sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

ALELUYA
Juan 15, 26b. 27a

Aleluya! Aleluya!
Kayo at ang Espiritu
ang s’yang magpapatotoo
tungkol sa aral na Kristo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 26 – 16, 4a

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa’y kasama ko na kayo.

“Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo at mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito’y sinasabi ko sa inyo upang, pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Patrick Cu May 23, 2017 at 12:50 am

Praises and thanks to you o Lord Jesus Christ, Lord of Lords, King of Kings, the GREAT PROVIDER.

Reply

Bobby M. Javier May 27, 2019 at 3:49 am

Sinasamba at pinupuri kanamin panginoon,, In Jesus Name Amen,,,

Reply

Jose M. Javier May 27, 2019 at 5:14 am

Yes. Lord may the spirit pour upon us, use as evangelizers empowered us. Amen!

Reply

Aida Ramirez May 27, 2019 at 5:49 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez May 27, 2019 at 6:21 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mafel May 27, 2019 at 7:17 am

Praise to you Lord God Jesus Christ

Reply

PATRICK CU May 27, 2019 at 9:13 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Edgar D. Emaden May 27, 2019 at 2:01 pm

Aleluya, aleluya. Malapit ng makasama ng Ama ang Panginoong Hesus. ngunit ang Patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ay makakasama ng mga apostol kayat walang dapat ikabahala ang mga sugong ito. Ang Espiritu Santo ay ang “siyang tinatawagan upang tumulong” kailanman kinakailangan. Ang Patnubay rin ang siyang magpapaalaala, magtuturo, at magbibigay-liwanag sa mga alagad ng lahat ng mga sinabi, tinuro, at ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Espiritu ng Katotohanan din ang tinanggap natin bilang biyaya ni Kristo nang tayo’y binyagan at kumpilan. Binibigyang lakas tayo ng Espiritu na ipahayag ang Mabuting Balita tulad ng ginawa ng mga unang alagad. Ating tandaan, nanaog ang Espiritu Santo sa mga alagad hindi tulad ng isang mahinang ambon kundi tulad ng isang malakas na bagyo!! At hindi kailanman lilisanin ng Espiritu Santo ang Santa Iglesya at ang kanyang mga pinuno!! Aleluya! Amen, Amen.

Reply

Celine May 27, 2019 at 5:01 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

jerry May 27, 2019 at 11:39 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:29 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: