Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 26, 2019

May 26, 2019

Play

Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 1-2. 22-29.
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Pahayag 21, 10-14. 22-23
Juan 14, 23-29

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 1-2. 22-29

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: May ilang taong dumating sa Antioquia, mula sa Judea, at itinuro sa mga kapatid ang ganito: “Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa Kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas.” Tinutulan ito nina Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya’t napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia, upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito.

Kaya’t minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid: si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman:

“Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Siria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di-umano’y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya’t napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na si nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasiya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan: huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyusan, ng dugo, at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito, at mapapabuti kayo. Paalam.”

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6. at 8

Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.

Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 21, 10-14. 22-23

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Nilukuban ako ng Espiritu, at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang Banal na Lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos; kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito’y makapal at mataas at may labindalawang pinto, bawat isa’y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig: tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang Pader na lungsod ay may labindalawang saligang-bato at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.

Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinaka templo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay-liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal,
tutupad sa aking aral,
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 23-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami’y sasakanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin.

“Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.

“Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa; huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ‘Ako’y aalis, ngunit babalik ako.’ Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung mangyari na, kayo’y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko’y ang iniutos niya sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 19, 2019 at 6:48 pm

Ngayong Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, habang tayo’y papalapit sa mga Dakilang Kapisatahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit at Linggo ng Pentekostes, ipinaalala ni Hesus sa ating Ebanghelyo (Juan 14:23-29) ang kanyang mga tagubilin na kailanman hindi niya tayo pababayaan sa takot, dilim, at kasamaan kahit wala na siya sa lupa. Tatlong mahalagang bagay ang gusto niyang ibilin sa atin:
1.) PAGIGING MATAPAT SA KANYANG SALITA. Siya na mismo ang nagsabi na sinunmang nais magamahal sa kanya ay dapat maging tapat sa kanyang mga utos at turo. At ang pagsusunod at pagmamahal sa kanya ay pagsusunod at pagmamahal din sa Diyos Ama at ang kanyang kalooban dahil si Kristo bilang Anak ng Diyos ay hindi lang tao, kundi may likas din ng pagka-Diyos.
2.) ANG PANGAKO NG ESPIRITU SANTO. Ang Espiritu Santo ay ang Ikatlong Persona sa Banal na Santatlo. Siya ang nagsisilbing Patnubay sa atin upang maintindihan, maunawaan, at maisabuhay natin ang mga aral ni Kristo. At ang mga aral na ito ay nagmula sa kalooban ng Ama.
3.) ANG KAGALAKAN AT KAPAYAPAAN NI KRISTO. Nalulungkot ang mga Apostol dahil aalis si Hesus sa kanilang mga piling. Ngunit ibinigay niya sa ating lahat ang kapayapaan at ipinangako niya ang kagalakan sa kanyang Muling Pagbalik sa Parousia (Ikalawang Pagdating). At habang tayo’y namumuhay sa mundong ito, kailangan nating sumampalataya sa kanya at isabuhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay.
Sa ating paglakbay sa daan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, nawa’y mapuspos tayo ng Espiritu Santo upang tayo’y gabayan sa pagiging mapagmahal at matapat sa Diyos at sa kanyang Anak na si Hesukristo hanggang sa ating kamatayan.

Reply

Arlin D. Mamales May 26, 2019 at 5:08 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Edward Ramirez May 26, 2019 at 7:11 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

PATRICK CU May 26, 2019 at 8:08 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine May 26, 2019 at 2:42 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

jerry May 27, 2019 at 12:23 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: