Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 25, 2019

May 25, 2019

Play

Sabado sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 1-10
Salmo 99, 2. 3. 5

Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Juan 15, 18-21

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 1-10

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangala’y Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judia, at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya’t tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Judio sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasiya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya’t tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw.

Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Hesus. Kaya’t bumagtas sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain: may isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya, “Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami.” Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami’y tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang Mabuting Balita.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 5

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.
Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

ALELUYA
Colosas 3, 1

Aleluya! Aleluya!
Kayong kay Kristo nabuhay
ay sa langit nakalaan
upang kay Kristo pumisan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 18-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napoot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga’y sa sanlibutan, iibigin kayo nito ilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito’y napopoot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo: walang aliping higit kaysa kanyang panginoon. Kung ako’y inusig nila, uusigin din nila kayo; kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito’y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

baby Lyn J. Conti May 20, 2017 at 4:18 am

nakapagpapagaan ng kalooban at alalahanin ang mga pagbasa lalo na sa umaga bago ang lahat ng gawain ay magampanan. salamat po.

Reply

Patrick Cu May 21, 2017 at 12:25 am

Purihin ka po Panginoon, paglingkuran at galangin at purihin ng lahat. Salamat sa Diyos magpakailanman.

Reply

Shiella Baina May 21, 2017 at 6:20 pm

Panginoon, wala kang katulad at palagi akong tumatawag sayo saan man ako. Ikaw ang lahat sa akin.

Reply

Bobby M. Javier May 25, 2019 at 4:44 am

Pinupuri ka namin panginoon sa araw-araw namin buhay ” In Jesus Name Amen,,,

Reply

Arlin D. Mamales May 25, 2019 at 5:33 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez May 25, 2019 at 5:38 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edgar Emaden May 25, 2019 at 10:43 am

Salamat po sa buhay, Ama sa langit, Amen!!
Papuri sa ‘yo Panginoong Hesukristo, Amen!!
Salamat sa mga paalaala, Diyos Espiritu Santo!!
Panginoong Hesus, bigyan nyo po ako ng lakas ng loob na isabuhay ang inyong mga salita, Amen, Amen!!
Lagi po ninyong ipaalala sa amin na ang magmahal sa kapwa ay may kaakibat na masidhi at mapagkumbabang paglilingkod sa kapwa, Amen, amen!!
At ang sumampalataya ay may kasamang sakripisyo at responsibilidad, Amen, amen!! Buksan n’yo po Panginoong Hesus ang aming isipan lalo na po ang aming puso na maisabuhay po namin etong inyong mga utos, Amen, amen!!

Reply

Celine May 25, 2019 at 2:10 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Edward Ramirez May 25, 2019 at 2:57 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

PATRICK CU May 26, 2019 at 7:57 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: