Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 19, 2019

May 19, 2019

Play

Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 14, 21b-27
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Pahayag 21, 1-5a
Juan 13, 31-33a. 34-35

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 14, 21b-27

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. “Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos,” turo nila sa kanila. Sa bawat Simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito’y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan.

Tinahak nila ang Pisidia, at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antiquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos.

Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng Simbahan at isinalaysay ang lahat ng Simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingi niya ay mamamalagi.

Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihan ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 21, 1-5a

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa; wala na rin ang dagat. At nakita ko ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaing ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, “Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Mananahan siyang kasama nila, at sila’y magiging bayan niya. Makakapiling nila nang palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.” Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, “Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay!”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ni Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 13, 31-33a. 34-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Pagkaalis ni Judas mula sa Huling Hapunan, sinabi ni Hesus, “Ngayo’y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao; at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo: mag-ibigan kayo! Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo’y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Tee-Gee April 24, 2016 at 9:57 pm

Heralding a new creation

The Passion, death and resurrection of Jesus renews the covenant God made with earth at the very beginning of the biblical narrative. This drama of salvation does not end with just a raising of one man from the dead. It is a drama where a second Eden, the ‘new heaven and new earth’ (Apoc 21:1) will spring up with the arrival of the second Adam.
As we await this second arrival of the second Adam, the Gospel of John suggests that we can see glimmers of what this second Eden will look like. This is done by obeying the Lord’s commandment to love one another; in the same way that Christ the Bridegroom loves the Church to herald the new creation.

Reply

Reynald David Perez May 13, 2019 at 11:00 am

Easter is a celebration of victory. Through his Resurrection, Christ conquered the powers of sin and death. Above all, God’s plan of salvation was fulfilled through the obedience of his Son. Because of this, we were given new life, new hope, and a living faith. As we get near to the celebration of the Lord’s Ascension in two weeks, the Readings remind us of how this victory continues to affect our lives from then to now, even until the future.
In the First Reading (Acts 14:21-27), Saints Paul and Barnabas continued proclaiming the Gospel to both Jews and Gentiles alike. And many of them believed in the crucified and risen Lord, and the Christians increased in numbers. This shows that the Good News of salvation is meant for all who believe in the works of God and Jesus, his Son. The Church continues to take part in this missionary work, which composes of a hierarchy from the Pope to the Laity (both the ministries and the faithful).
In the Second Reading (Revelation 21:1-5a), Saint John the Beloved pictures the beatific vision of God, which is a new heaven and new earth. God’s beatific vision is both a place and a state. This is where all the righteous and humble people who lived in faithfulness will inherit eternal life. At the General Judgement, the Risen Christ will come and take them to this most amazing spectacle, where there is no pain, sorrow, suffering, and tears, because he’ll tell them: “Behold, I make all things new” (v.5).
In the Gospel (John 13:31-33a, 34-35), the background is set at the Last Supper. Jesus, who is about to go away from them because he will return to the Father, gives his Apostles final instructions. Because the glory of his Passion, Death, and Resurrection will be revealed, he gives them this new commandment: “Love one another” (v.34). Why is it new? During his time, the Romans ruled Jerusalem under Governor Pontius Pilate of Judea and King Herod Antipas of Galilee. The Sanhedrin ruled the local faith under the High Priests Annas and Caiaphas. Both parties were strict when it comes to the religious and civil laws. But for Jesus, knowing that he is the Messiah, does not treat us, especially the Church, as servants. Rather, he calls us his friends. As an example of humble service, he washed the feet of his Apostles, and he gave up his life on the Cross and rose again from the dead to save us from sin and death. Showing the greatest love which is sacrifice, this crucified and risen Lord commands us to love one another, just as how he loves us. And his love is the ultimate love of God the Father. No matter how we are, and no matter what state/condition we are in, it is always love that conquers above all things.
My dear brothers and sisters, the glory of Jesus’ Resurrection is a victory of love. God who loved the world so much gave his Son to redeem us and restore us who were lost in sin. Those who believe in him are saved. And our Easter faith is challenged when we proclaim and give witness to the Good News of salvation in our everyday lives. This is how we show love for God above all things and love for neighbor like ourselves. And finally after manifesting this virtue of love, we will inherit eternal life in the Kingdom of Heaven. So as we journey down this Easter road, may this season of great joy enable us to relish the victory of God’s loving plan of salvation and Christ’s Resurrection.

Reply

Arlin D. Mamales May 19, 2019 at 4:52 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo?

Reply

Roberto M. Javier May 19, 2019 at 7:13 am

Pinupur8 kita 0anginoon

Reply

Fr. Wilson Penaranda, MI May 19, 2019 at 9:45 am

Binibigyan ng karangalan ni Hesus ang Ama sa pamamagitan ng pagiging masunuring Anak na makikita sa kanyang mga gawin at ministeryo. Itinaas Niya ang level ng kanyang pagkamasunurin ng yakapin Niya ang krus. Kahit sa kamatayan nagbibigay karangalan si Hesus sa Ama. Ngunit nagawa ni Hesus ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagmamahal sa Ama at sa atin. Iniimbitahan din tayong tularan ang pagmamahal ni Hesus.

Reply

Celine May 19, 2019 at 2:51 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Sally Bernardino May 19, 2019 at 4:26 pm

Praise To You Lord Jesus Christ.

Reply

PATRICK CU May 20, 2019 at 9:27 pm

O kay buti niyo po O Diyos ng sanlibutan, Panginoon iligtas at liwanagan niyo kami ng inyong awa at habang. Dalhin niyo po kami sa batis ng kapayapaan niyo. Amen.

Reply

jerry May 20, 2019 at 11:12 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: