Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 8, 2019

May 8, 2019

Play

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 8, 1b-8
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a.

Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Juan 6, 35-40

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 8, 1b-8

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Nagsimula nang araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa Simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban nama’y inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayun na lamang ang kanilang panangis.

Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang Simbahan: pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki’t maging babae.

Nangalat ang mga mananampalataya, at saanman sila makarating ay ipinangangaral nila ang Salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesias. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaaliw sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas; maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya’t nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang Diyos na may kagalakan;
wagas na pagpuri sa kanya’y ibigay!
Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila:
“Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.”

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Ang lahat sa lupa ika’y sinasamba
awit ng papuri yaong kinakanta;
ang iyong pangala’y pinupuri nila.
Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan.
Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan.

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Naging tuyong lupa kahit yaong tubig,
at ang nuno natin ay doon tumawid;
kaya naman tayo’y nagalak nang labis.
Siya’y naghaharing may lakas ang bisig.

Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

ALELUYA
Juan 6, 40

Aleluya! Aleluya!
Mabubuhay na totoo
ang lahat ng mga tao
na nananalig kay Kristo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 35-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.

“Ngunit sinabi ko na sa inyo: nakita na ninyo ako, gayunma’y hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako’y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban: huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama: ang lahat ng makakita at manalig sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila’y muli kong bubuhayin sa huling araw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

guy p preligera April 13, 2016 at 11:32 am

maraming salamat po ang laking tulong po nito sa aming mga lector

Reply

Aida Ramirez May 8, 2019 at 5:46 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mafel May 8, 2019 at 6:33 am

Si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Alleluia

Reply

Edward Ramirez May 8, 2019 at 6:50 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Donna Bayan May 8, 2019 at 7:16 am

Salamat Panginoon ikaw ang tinapay na nagbibigay buhay sa amin,amen.

Reply

Liberty C. Baligod May 8, 2019 at 7:39 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo.

Reply

Nielzon May 8, 2019 at 8:50 am

Sinisikap ko bang ipakalat ang pangangaral ng ating Mesiyas sa kabila ng pang-uusig na tinatanggap ng Simbahan? Tinuturing ko ba ang aking sarili bilang isang instrumento ng ebanghelisasyon? Si Hesus ba ay aking pinananaligan para sa handog na pagkaing nagbibigay buhay? O para sa mga materyal na bagay?

Reply

Melba G. De Asis May 8, 2019 at 11:33 am

May pangako ang Diyos na bibigyan Nya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nanalig sa Kanya.

Panginoon nawa’y pagkalooban mo nag buhay na walang hanggan ang aking mga ninuno, mga magulang na nagsipanaw na dito sa mundo, gayundin kaming mga sumasampalataya at nanalig na ipagkakaloob mo sa amin ang paraiso na Iyong pangako sa Iyong mga nilalang. Amen.

Reply

Celine May 8, 2019 at 3:31 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Maria Lourdes May 8, 2019 at 4:25 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

jerry May 8, 2019 at 10:21 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

PATRICK CU May 9, 2019 at 1:45 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:44 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: