Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 5, 2019

May 5, 2019

Play

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 5, 27b-32. 40b-41
Salmo 29, 2 at 4. 5 at 6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Pahayag 5, 11-14
Juan 21, 1-19

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 5, 27b-32. 40b-41

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. “Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Hesus na iyan,” wika niya, “ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa! Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan!” Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, “Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Hesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang Tagapanguna at Tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayun, sila’y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito – kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa kanya.” Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Hesus ang mga apostol, sila’y pinalaya. Galak na galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila’y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 29, 2 at 4. 5 at 6. 11 at 12a at 13b

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

O Panginoon ko,
sa iyong ginawa, kita’y pinupuri’t ako’y iniligtas,
kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa’t magalak.
Mula sa libingang
daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay;
ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Purihin ang Poon,
siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang.
Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na Banal,
ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan!
Hindi nagtatagal
yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya’y walang wakas.
Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag,
sa bukang-liwayway ay wala nang lungkot, kapalit ay galak.

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Kaya’t ako’y dinggin,
ikaw ay mahabag sa akin, O Poon, ako ay pakinggan,
mahabag ka, Poon! Ako ay dinggin mo at iyong tulungan.
Nadama ko’y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa.
Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa.

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 5, 11-14

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay tuminging muli at narinig ko ang tinig ng libu-libo’t laksa-laksang anghel. Sila’y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay, at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito:

“Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila!”

At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat – lahat ng nilikha sa buong sanlibutan:

“Sa kanya na nakaluklok sa trono, at sa kordero,
sumasakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyaruhan, magpakailanman!”

Tumugon ang apat na nilalang na buhay: “Amen!” At nagpatirapa ang matatanda at nagsisamba,

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 21, 1-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, muling mapakita si Hesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, “Mangingisda ako.” “Sasama kami,” wika nila. Umalis sila at lumulan sa bagka, subalit walang nahuli nang gabing iyon. Nang magbubukang-liwayway na, tumayo si Hesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, “Mga anak, mayroon ba kayong huli?” “Wala po,” tugon nila. “Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo,” sabi ni Hesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedo ng alagad na minamahal ni Hesus, “Ang Panginoon iyon!” Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya’y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang – mga siyamnapung metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw, at ilang tinapay. “Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo,” sabi ni Hesus. Kaya’t sumampa sa bagka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda – sandaan at limampu’t tatlong lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. “Halikayo at mag-almusal tayo,” sabi ni Hesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Hesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayundin ang isda.

Ito ang ikatlong pagpapakita ni Hesus sa mga alagad pagkatapos na siya’y muling mabuhay.

Pagkakain nila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga batang tupa.” Muli siyang tinanong ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo.” Ani Hesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa,” Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Nalungkot si Pedro, sapagkat makatlo siya tinanong: “Iniibig mo ba ako?” At sumagot siya, “Panginoon, nalaman po ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo: noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.” Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayo’y mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Gary labutap April 10, 2016 at 9:57 am

Salamat po at buti na lng may ganitong web site. . Pinupuri’t pinapasalamatan ka nmin Panginoong Hesukristo.

Reply

Adora Rodriguez April 30, 2019 at 8:40 am

Praise God for this site. God bless the people who are behind this.

Reply

Reynald Perez April 30, 2019 at 9:39 am

Pagninilay: Ang Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay patuloy na paggunita sa masayang tagumpay na dala ni Hesus sa kanyang Muling Pagkabuhay. Ang Ebanghelyo ngayon ay pagpapatuloy na pagsasalaysay ni San Juan tungkol sa mga pagpapakita ni Hesus matapos siyang nabuhay na mag-uli. Matapos magpakita siya kay Maria Magdalena at sa mga Apostol na gayun din kay Tomas, siya’y muling nagpakita sa Lawa ng Tiberias. Bumalik ang 7 Apostol sa kanilang ordinaryong pamumuhay: ang pangingisda, at buong maghapong wala silang nahuli. At biglang tumayo si Hesus sa dalampasigan na nagtatanong kung mayroon silang nahuli. Nang ibalita nila na walang nahuling isda, iniutos ni Kristo na ihagis nila ang kanilang lambat sa kabilang ibayo, at ganun nga ay nakahuli sila ng 153 isda. At sinabi ni Juan kay Pedro na ang Panginoon nga ang kausap nila, kaya mabilis siyang napalangoy patungo sa dalampasigan habang ang ibang 6 na alagad ay naglayag pabalik. At dinala nila ang isda patungo kay Hesus, at nag-almusal sila. Matapos ang almusal, tatlong beses ipinahayag ni Pedro ang kanyang pagmamahal sa Panginoon bilang kapalit sa tatlong baeses ipinagkaila niya siya noong naganap ang Pasyon. At inatasan siya ng tungkuling mamuno sa buong Simbahan na bumubuo sa kawan ng Diyos. Makikita natin sa Muling Pagkabuhay ni Hesus ang pagkilala sa kanyang presensiya sa ating ordinaryong pamumuhay. Tunay ngang nagtagumpay siya laban sa kasamaan at kamatayan upang manaig palagi ang kabutihan sa ating pang-araw-araw na gawain. Ganun nga ang nangyari sa mga Apostol sa Unang Pagbasa nang binabalaan sila ng Sanhedrin na huwag mangaral sa ngalan ni Kristo. Ang tugon nila ay kailangang sundin ang kalooban ng Diyos Ama, at hindi lamang ang utos ng tao. Kaya sa kabila ng pagkukulong at paghihirap sa kanila, nanatili ang kanilang pananampalataya sa pagpapahayag ng magandang hakbang ng Diyos para sa ating kaligtasan. At tunay ngang ang ating Simbahan ay patuloy na nananatili sa kabila ng napakaraming pagsubok na pinagdaanan niya. Kung babalikan natin ang himala ng paghuhuli ng isda sa Ebanghelyo, 153 isda ang hinuli ng mga Apostol. Ayon kay San Geronimo, ang “153” ay sumisimbolo sa bilang ng mga bansa, hindi lang ng mga iba’t ibang uri ng isda sa Israel. Dito makikita ang misyon ng Simbahan na ipahayag ang Mabuting Balita upang ang lahat ng tao ay makilala ang Diyos at ang kanyang Anak na si Kristo upang sila’y mabiyayaan ng kaligtasan. Sa ating buhay, tayo rin ay inatasan ng Panginoong Muling Nabuhay na magbahagi sa misyon ng pagpapahayag ng Mabuting Balita at pagbigyan-saksi nito sa ating araw-araw na pamumuhay sa paggawa ng mabuti at matuwid. Dito’y makikilala ng lahat ang kagandahang-loob ng Panginoon at patuloy na lalapit sa kanya upang sila rin ay makibahagi sa misyong ito.

Reply

PATRICK CU May 5, 2019 at 1:59 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Ador Semilla May 5, 2019 at 6:50 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Liberty C. Baligod May 5, 2019 at 7:52 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo.

Reply

Aida Ramirez May 5, 2019 at 8:50 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Celine May 5, 2019 at 1:19 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: