Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 2, 2019

May 2, 2019

Play

Paggunita kay San Atanasio, obispo at pantas ng Simbahan
Huwebes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 27-33
Salmo 33, 2 at 9. 17-18. 19-20

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Juan 3, 31-36

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 5, 27-33

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. “Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Hesus na iyan,” wika niya, “ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa! Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan!” Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, “Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Hesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang Tagapanguna at Tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayun, sila’y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito – kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa kanya.” Nagngitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2 at 9. 17-18. 19-20

Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Ang galing ng Poon hanaping masikap;
yaong nagtiwala sa kanya’t naligtas
ay maituturing na taong mapalad.

Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Nililipol ng Diyos yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Agad dinirinig daing ng matuwid
inililigtas sila sa mga panganib.

Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.
Ang taong matuwid, masuliranin man,
sa tulong Poon, agad maiibsan.

Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

ALELUYA
Juan 20, 29

Aleluya! Aleluya!
Mapalad at maligaya
ang sumasampalataya
sa di nakita ng mata!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 3, 31-36

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Noong panahong iyon: sinabi ni Hesus kay Nicodemo:

“Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos; at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak, at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan; ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi nagkakaroon ng buhay – mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Patrick Cu April 28, 2017 at 1:12 am

Papuri sa Diyos na pagasa nang lahat, na nagliligtas, nagmamahal, at sandalan nang taong makasalanan na kumakakatok sa landas nang pagbabago. Jesus, the name above all. We praise and glorify you.

Reply

Reynald Perez April 28, 2019 at 2:39 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ngayon ay isang magandang pahayag ni San Juan tungkol kay Hesus. Para sa Ebanghelista, ang pokus ng panunulat nito ng aklat ay upang kilalanin natin si Hesukristo na tunay na Tao at higit pa riyan tunay na Diyos. Sa mga nakaraang pahayag, nakita natin ang pagtatagpo ni Hesus kay Nicodemo, isang Pariseong naging malapit na tagasunod niya. Makikita natin na ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili na nanggaling mula sa langit. Tunay nga isinugo siya ng Diyos Ama upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nitong nakaraang Semana Santa, ginunita natin ang Pagpapakasakit at Pagkamatay niya sa Krus upang iligtas tayo mula sa kasalanan. At ngayong panahong bumubuo ng 50 araw, patuloy natin inaalala ang kanyang Muling Pagkabuhay na nagtagumpay laban sa kamandag ng kamatayan at kasalanan. At ito rin ay pagkakataon na patuloy tayong sumampalataya sa kanya at maging kanyang mga saksi. Kaya makikita natin sa Unang Pagbasa ang katatagan ng misyon ng mga Apostol na ipagpatuloy na ipahayag si Kristo sa bawat dako ng mundo. Kahit sila’y binantaan at binabalaan ng Sanhedrin na huwag mangaral sa pangalan ni Hesus, totoong sinabi ni Pedro na kailangan nilang sundin ang utos ng Diyos na higit pa sa utos ng tao. Hindi pa rin kilala ng mga pinuno ng mga Hudyo si Hesus bilang Mesiyas, subalit marami sa kanilang mga kababayan ay sumaanib na sa pananampalatayang ipinagkaloob ng Panginoon para ipamana rin ng Simbahan sa ating lahat. Kaya nawa’y patuloy tayo sa pagbibigay-saksi sa Kristong namatay at muling nabuhay upang makilala ng lahat ang plano ng Diyos Ama at mapasailalim sa dakilang kalooban na ipadala ang kabutihan sa isa’t isa.

Reply

Kulot May 2, 2019 at 5:00 am

Pimupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Aida Ramirez May 2, 2019 at 5:45 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen

Reply

Edward Ramirez May 2, 2019 at 8:43 am

Pinupuri ka nmin panginoong hesukristo

Reply

Jocelyn Lizano May 2, 2019 at 9:32 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo??

Reply

PATRICK CU May 2, 2019 at 9:33 am

Papuri sa iyo Panginoong Hesu Kristo! AMEN!

Reply

Rina Javier May 2, 2019 at 1:07 pm

Glory to God in the highest…

Reply

Celine May 2, 2019 at 3:07 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

Liberty C. Baligod May 2, 2019 at 3:24 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo.

Reply

Ador Semilla May 2, 2019 at 8:51 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

jerry May 2, 2019 at 11:22 pm

Pinipuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:08 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: