Mga Pagbasa – Sabado, Abril 27, 2019

April 27, 2019

Play

Sabado sa Walong Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 13-21
Salmo 117, 1 at 14-15. 16ab-18. 19-21

Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

Marcos 16, 9-15

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 13-21

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila’y kasamahan ni Hesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling, na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya’t pinalabas muna sa Sanedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. “Ano ang gagawin natin sa mga taong ito?” tanong nila. “Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito.” Kaya’t muli nilang ipinatawag sina Pedro, at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Hesus.

Subalit sumagot sina Pedro at Juan, “Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos: ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita’t narinig.” At sila’y binalaan nang lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao’y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 14-15. 16ab-18. 19-21

Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

O pasalamatan
ang Panginoong Diyos, pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.
Dahilan sa Poon
ako’y pinalakas, at ako’y tumatag;
siya, sa buhay ko, ang Tagapagligtas.
Dinggin ang masayang
sigawan sa tolda ng mga hinirang:
“Ang Poon ay siyang lakas na patnubay!

Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

Ang lakas ng Poon
ang siyang nagdulot ng ating tagumpay,
sa pakikibaka sa ating kaaway.”
Aking sinasabing
di ako papanaw, mabubuhay ako
upang isalaysay
ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.
Pinagdusa ako
at pinarusahan nang labis at labis,
ngunit ang buhay ko’y di niya pinatid.

Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

Ang mga pintuan
ng banal na templo’y inyo ngayong buksan,
ako ay papasok,
at itong Panginoo’y papupurihan.
ito yaong pintong
pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos;
tanging ang matuwid
ang pababayaang doo’y makapasok!
Aking pinupuri
Ikaw, O Poon, yamang pinakinggan,
dininig mo ako’t pinapagtagumpay.

Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

ALELUYA
Salmo 117, 24

Aleluya! Aleluya!
Araw ngayong gawa ng D’yos,
magdiwang tayo nang lubos.
Purihin ang Manunubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 16, 9-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Hesus, siya’y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Hesus sa babaing ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Hesus, na noo’y nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Hesus at napakita sa kanya.

Siya’y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila ma’y hindi pinaniwalaan.

Pagkatapos, napakita siya sa Labing-isa samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya, at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya’y muling mabuhay. At sinabi ni Hesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu April 23, 2017 at 2:01 am

Purihin ang Panginoon.

Reply

Kulot April 27, 2019 at 5:02 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Liberty C. Baligod April 27, 2019 at 7:57 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo.

Reply

Aida Ramirez April 27, 2019 at 8:06 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen

Reply

Melba G. De Asis April 27, 2019 at 9:18 am

Hindi naniniwala ang mga pinuno, matatanda at mga eskriba sa mga apostol na sina Pedro at Juan sa ginagawa nilang pagpapagaling lalu na’t sila ay mga pangkaraniwang tao at hindi nakapag-aral at pinigilan pa sila na huwag sasabihin sa mga tao ang kanilang ginawang pagpapagaling. Sa mabuting balita, hindi naniniwala ang mga alagad ni Hesus sa sinasabi ni Maria Magdalena at ng dalawang magbubukid na nakita nila si Hesus na Siya’y buhay. Muling nabuhay ang Pnginòon, at ito ang katunayan na mayroong buhay na walang hanggang pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, pagkatapos ng lahat ng hirap, sakit at pagdurusa may magandang pangako ang Panginoon. Amen!

Reply

Edward Ramirez April 27, 2019 at 9:32 am

Pinupuri k namin panginoong hesukristo

Reply

Celine April 27, 2019 at 1:59 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU May 1, 2019 at 11:48 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:09 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: