Mga Pagbasa – Linggo, Abril 14, 2019

April 14, 2019

Play

Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (K)

Lucas 19, 28-40

Isaias 50, 4-7
Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

D’yos ko! D’yos ko! Bakit naman ako’y ‘yong pinabayaan.

Filipos 2, 6-11
Lucas 23, 1-49

MABUTING BALITA
Lucas 19, 28-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon: Nagpauna si Hesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage, at Betania, sa bundok na kung tawagi’y Bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, “Pumunta kayo sa susunod na bayan. Sa pagpasok doo’y matatagpuan ninyo ang isang inahing asno na nakatali; hindi pa ito nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon.” Kaya’t lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Hesus. Samantalang kinakalag ito, tinanong sila ng mga may-ari, “Bakit ninyo kinakalag iyan?” “Kailangan ito ng Panginoon,” tugon nila. Dinala nila kay Hesus ang asnom at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya’y pinasakay nila. Nagpatuloy si Hesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan nama’y inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya – palusong na sa libis ng Bundok ng mga olibo – nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, “Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon! Kapayapaan sa langit! Purihin ang Diyos!”

Sinabi sa kanya ng ilang Pariseong kasama ng karamihan, “Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad.” Sumagot siya, “Sinasabi ko sa inyo: kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 50, 4-7

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang Makapangyarihang Panginoon
ang nagturo sa akin ng sasabihin ko,
para tulungan ang mahihina.
Tuwing umaga’y
kanyang binubuksan ang aking pandinig.
Nananabik akong malaman
kung ano ang ituturo niya sa akin.
Binigyan niya ako ng pang-unawa,
hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya.
Hindi ako tumutol
nang bugbugin nila ako,
hindi ako kumibo
nang ako’y kanilang insultuhin.
Pinabayaan ko silang bunutin
ang buhok ko’t balbas,
gayon din nang lurhan nila ako sa mukha.
Ang mga pagdustang ginawa nila’y
di ko pinapansin,
pagkat ang Makapangyarihang Panginoon
ang tumutulong sa akin.
Handa akong magtiis
na sampaling parang bato
pagkat aking batid
na ang sarili ko’y di mapapahiya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Tugon: D’yos ko! D’yos ko! Bakit naman ako’y ‘yong pinabayaan.

Bawat taong makakita’y umiiling, nanunukso,
palibak na nagtatawa’t sinasabi ang ganito:
“Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin,
kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin?”

Tugon: D’yos ko! D’yos ko! Bakit naman ako’y ‘yong pinabayaan.

May pangkat ng mga buhong na sa aki’y pumaligid,
para akong nasa gitna niyong asong mababangis,
mga kamay ko at paa’y butas sa pakong matulis
ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid.

Tugon: D’yos ko! D’yos ko! Bakit naman ako’y ‘yong pinabayaan.

Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan,
ang hinubad na tunika’y dinaan sa sapalaran.
H’wag mo akong ulilahin, h’wag talikdan, Panginoon,
O aking Tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong.

Tugon: D’yos ko! D’yos ko! Bakit naman ako’y ‘yong pinabayaan.

Ang lahat ng ginawa mo’y ihahayag ko sa lahat,
sa gitna ng kapulunga’y pupurihin kitang ganap.
Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod,
Siya’y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob;
ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod.

Tugon: D’yos ko! D’yos ko! Bakit naman ako’y ‘yong pinabayaan.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 2, 6-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Si Kristo Hesus, bagamat siya’y Diyos ay hindi nagpilit na mantiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya’y itinampok ng diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoong, sa ikararangal ng Diyos Ama.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 23, 1-49

Ang Pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon: Tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote, at ang mga eskriba. Dinala nila si Hesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya. Anila, “Ang taong ito’y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik, at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari.” At tinanong siya ni Pilato, “Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?” “Kayo na ang nagsasabi,” tugon ni Hesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, “Wala akong makitang kasalanan sa taong ito,” Ngunit mapilit sila at ang wika, “Sa pamamagitan ng kanyang mga turo’y inuudyukan niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayo’y narito na.”

Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Hesus. At nang malamang siya’y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon nama’y nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Hesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya’t tinanong niya nang tinanong si Hesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Hesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati’y magkagalit.

Ipinatawag ni Pilato ang mga pnong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, “Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo, at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Hesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan – wala siyang kasalanan. Kaya’t ipahahagupit ko lamang siya saka palalayain.” Tuwing Paskuwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, “Patayin ang taong iyan! Palayain si Barrabas!” Nabilanggo si Barrabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod, at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato, sa pagnanais na mapalaya si Hesus; ngunit sumigaw ang mga tao, “Ipako sa krus! Ipako siya sa krus!” Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, “Bakit, anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya’y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain.” Datapwa’t lalo nilang ipinagsisigawan na dapat ipako si Hesus sa krus; at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya’t ipinasiya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Hesus upang gawin ang kanilang kagustuhan.

Nang dala na nila si Hesus upang ipaka, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito’y si Simon na taga-Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Hesus.

Sinusundan si Hesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaing nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Hesus at sinabi sa kanila, “Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo’y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo: darating ang mga araw na sasabihin nila, ‘Mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalantao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso.’ Sa mga araw na iyo’y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, ‘Gumuho kayo sa amin!’ at sa mga burol, ‘Tabunan ninyo kami!’ Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo?”

May dinala pa silang dalawang salarin upang pataying kasama ni Hesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Hesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Hesus, “Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.” At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa’t isa. Ang mga tao’y nakatayo roon at nanonood; nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, “Iniligtas niya ang iba; iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos!” Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, “Kung ikaw ang Hari ng mga Judio, iligtas mo ang iyong sarili.” At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Lati at Hebreo, “Ito ang Hari ng mga Judio.”

Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin, at ang sabi, “Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami!” Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, “Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ma’y pinarurusahang tulad niya! Matuwid lamang na tayo’y parusahan nang ganito dahil sa ating mga ginawa masama.” At sinabi niya, “Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa iyo: ngayon di’y isasama kita sa Paraiso.”

Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw; at ang tabing ng templo’y napunit sa gitna. Sumigaw nang malakas si Hesus, “Ama, sa kamay mo’y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu!” At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga.

Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya’y nagpuri sa Diyos. “Tunay ngang matuwid ang taong ito!” sabi niya. Ang nangyaring ito’y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid; at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di-kalayuan ang mga kaibigan ni Hesus, pati ang mga babaing sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 7, 2019 at 7:51 pm

Pagninilay: Ngayong araw na ito ay sinisimulan natin ang Semana Santa/Mahal na Araw. Sa konteksto ng liturhiya, ang tawag sa simula ng Mahal na Araw ay “Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon”. Makikita natin ang ugnayan ng Maringal na Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem doonsa kanyang Misteryong Paskwal: ang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Ang unang bahagi ng liturhiya sa Linggo ng Palaspas ay isang masayang pagdiriwang sapagkat inaalala natin kung paanong sinalubong ng mga tao si Hesukristo nang siya’y pumasok sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno. Akalain ng mga tao na ang pagka-Mesiyas niya ay nakasentro sa kapangyarihan, subalit hindi iyan ang nais ipahiwatig niya tungkol sa kanyang misyon. Kaya ang ikalawang bahagi ng liturhiya ay makikita kung bakit buong kababang-loob siyang pumasok sa Banal na Lungsod: isang Hari na hinding humahangad ng kapangyarihan at karangalan, kundi isang Haring nais makapaglingkod at maipamalas ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ang Unang Pagbasa ay isa sa mga apat na orakulo ni Propetang Isaias tungkol sa Nagdurusang Lingkod ng Diyos. Si Hesus na lingkod at Anak ng Diyos ay tanda ng mensahe ng Ama, at hindi siya kailanma’y nanumbat at nagtanggi nang siya’y pagtawanan, insultuhin, at hagupitin. Alam ni Hesus ang Ama ay palaging nasa kapiling niya. At ipinahayag ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na ang “kenosis” o “pagtubos ni Kristo” ay isang pagligtas nang may kababang-loob. Bagamat si Hesus ay Diyos, nagkatawang-tao siya upang maranasan ang kahinaan ng tao subalit hindi nagkasala. Naging masunurin siya sa dakilang kalooban hanggang kamatayan sa Krus, at siya’y pinarangalan ng Diyos upang ang ating abang pagkatao ay maiako patungo sa pagkatao ng Ama. Kaya makikita natin sa salaysay ng “Passion narrative” ang drama ng Misteryong Paskwal ni Kristo sapagkat si Hesus ay nagmahal sa atin hanggang sa kanyang kamatayan sa Krus, at humantong ito sa kanyang Muling Pagkabuhay. Ang pagtitiis ni Kristo ng kanyang mga pagdurusa sa huling sandali ng kanyang buhay ay patunay na ang bawat pagsubok at paghihirap na nararanasan ng tao ay isang panawagan upang mas maging matatag pa ang pananampalataya sa kanya. Kaya sinasabi natin na mas lumalaganap ang grasya ng Panginoon kaysa sa mga kasalanan at paghihirap ng tao. Minahal tayo ni Kristo nang walang kondisyon, at upang ipakita ang patuloy na nagmamahal ng Diyos Ama sa sangkatauhan, inalay niya ang kanyang buhay sa Krus. Kaya ngayong Semana Santa, nawa’y gunitain natin ang Misteryo ng Pagtubos ng Panginoon sa sansinukob sa pagbubukas ng ating mga isip at puso sa mga biyaya ng Diyos upang tayo rin ay tumulad sa halimbawa ni Hesus sa mapagkumbabang paglilingkod sa ating kapwa.

Reply

M.U. Francisco April 12, 2019 at 5:08 pm

pagtagumpayan ito sa tulong ni Cristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios.

Reply

M.U. Francisco April 12, 2019 at 5:10 pm

Sa pagpasok natin sa Linggo ng palaspas, tayo’y nakikiisa at naniniwala sa katuparan ng hula ni Zacarias na ang Haring ipinangako ng Diyos ay darating sa Jerusalem sa paraang “mapagpakumbaba at nakasakay sa asno, sa isang bisiro, ang anak ng babaeng asno.”—Zacarias 9:9. Sinong maniniwala na si Hesus na isinilang sa sabsaban ngayo’y isang hari mula sa angkan ni David?
Ang Semana Santa ay nabuksan na sa pagpasok ni Hesus sa Jerusalem. Pagkatapos ng 40 na araw na pag-aayuno, panalangin, at pagbibigay ng limos tayo ngayon ay kasama sa mas malalim na paglalakbay ng paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon kung saan ating pinapanampalatayaan dahil si Hesus ay totoong Diyos at totoong tao; ang Hari ng lahat ng mga hari.
Ang paghihirap ay isang pangyayari sa ating buhay kung saan tayo ay nasusubok kung papaano ba nag mabuhay dito sa mundo. Sa kasalanan naghirap sila Adan at Eva nang sila’y mapalabas sa hardin sa pamamagitan ng pagtratabaho ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Si Hesus sa Bagong Tipan ay nahirapan din sa buhay at sa kamay ng mga taong hindi naniniwala na siya’y Anak ng Diyos Ama ngunit hindi rin siya pinabayaan ng Ama sa langit. Sinasabi sa mga taga-Colosas 3:2,
“Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa”. Mga Kapatid, huwag tayong matakot na maghirap. Matuto tayo kay Hesus na tinanggap ang lahat hanggang sa kamatayan dahil sa kamatayan natin matatagpuan ang ipinangako sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan.
Tayong lahat ay darating sa kamatayan kung saan iiwanan natin lahat ng materyal na meron tayo at durugtong tayo sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa Roma 8:35-38, ‘Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Gaya nga ng sinasabi sa Kasulatan, “Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay. Para kaming mga tupang kakatayin.” Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos”. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo tayo ay binibigyan niya ng pag-asa na kung tayo’y nagmula sa kanya tayo rin ay babalik sa kanya sa langit kasama ang Amang lumikha, ang Banal na Ispiritung tagapagbuhay at ang lahat ng mga banal na sumamba sa Panginoon. Sa buong linggong ito, tayo’y maniwala, at magbalik loob na kasama natin ang ating Panginoon sa bawat paghihirap, kamatayan, at muling pagbangon natin sa buhay.
Maligayang Paglalakbay!

Reply

Maria Lourdes April 13, 2019 at 7:44 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Kulot April 14, 2019 at 6:00 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Aida Ramirez April 14, 2019 at 9:04 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen

Reply

Celine April 14, 2019 at 2:50 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU April 15, 2019 at 1:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:13 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: