Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 12, 2019

April 12, 2019

Play

Biyernes sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jeremias 20, 10-13
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 7

Sa kahirapa’y humibik, at ako’y iyong dininig.

Juan 10, 31-42

UNANG PAGBASA
Jeremias 20, 10-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan.
Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.”
Sinabi nila, “Isuplong natin! Isuplong natin!”
Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan.
Wika pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya;
Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan.”
Subalit ikaw’y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka’t makapangyarihan;
Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman.
Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi.
Mapapahiya sila habang panahon, at ito’y hindi na makakalimutan.
Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao,
Panginoon, Diyos na Makapangyarihan,
Alam mo ang laman ng kanilang mga puso’t isip.
Kaya’t ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko, ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.
Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon
Sapagkat inililigtas niya ang mga apo mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 7

Tugon: Sa kahirapa’y humibik, at ako’y iyong dininig.

O Panginoon kong aking kalakasan,
Minamahal kita nang tunay na tunay.
Panginoo’y batong hindi matitibag,
Matibay kong muog at Tagapagligtas.

Tugon: Sa kahirapa’y humibik, at ako’y iyong dininig.

D’yos ko ang sa akin ay s’yang nag-iingat,
Tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Sa ‘yo, Panginoon, ako’y tumatawag,
Sa mga kaaway ako’y ‘yong iligtas.

Tugon: Sa kahirapa’y humibik, at ako’y iyong dininig.

Gapos ako ng tali ng kamatayan;
Siniklot ng alon ng kapahamakan.
Nabibingit ako sa kamatayan,
Nakaumang na sa labi ng libingan.

Tugon: Sa kahirapa’y humibik, at ako’y iyong dininig.

Kaya’t ang Poon ay tinawag ko;
Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo.
Mula sa templo n’ya, tinig ko’y narinig,
Umabot sa kanya ang aking paghibik.

Tugon: Sa kahirapa’y humibik, at ako’y iyong dininig.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 6, 63k. 68k

Salita mo, Kristong mahal,
Espiritung bumubuhay,
nagtuturo’t umaakay
sa nagnanais makamtan
ang langit na walang hanggan.

MABUTING BALITA
Juan 10, 31-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, ang mga Judio’y kumuha ng bato upang batuhin si Hesus. Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus:

“Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin ba sa mga ito ang dahilan at ako’y inyong babatuhin?” Sinagot siya ng mga Judio, “Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang.” Tumugon si Hesus, “Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, ‘Sinabi ko, Mga diyos kayo?’ Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng Kasulatan. Ako’y hinirang at sinugo ng Ama; paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos na sinabi kong ako ang Anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayun, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako’y nasa kanya.”

Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya’y nakatalilis. Muling pumunta si Hesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong una’y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon, at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, “Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito.” At doo’y maraming sumampalataya kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Patrick Cu April 7, 2017 at 10:05 pm

Panginoon, kayo po ang maghari sa buhay namin. Poon at kataastaasan. Iligtas niyo po kami, iakma niyo po pananaw namin at kalooban namin at nang mahal namin sa buhay. Amen. Glory be to you in the highest.

Reply

Patrick Cu April 7, 2017 at 10:23 pm

Panginoon, kayo po ang maghari sa buhay namin. Poon at kataastaasan. Iligtas niyo po kami, iakma niyo po pananaw namin at kalooban namin at nang mahal namin sa buhay ayon sa katuruan niyo lalo na sa oras nang pagsubok. Amen. Glory be to you in the highest.

Reply

Josephine Mauro April 12, 2019 at 5:16 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez April 12, 2019 at 5:57 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Liberty C. Baligod April 12, 2019 at 8:59 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo.

Reply

Kulot April 12, 2019 at 2:16 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine April 12, 2019 at 3:31 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

jean bruan April 12, 2019 at 3:33 pm

maraming salamat Panginoon sa matagumpay na operasyon ng aking kapatid kahappn
.Naway..gabayan mo po kami sa lahat ng aming gagawin..ituro nyo po ang tama..at ituwid nyo po ang mali..maraming salamat po..Amen

.

Reply

SIDTPTanay April 12, 2019 at 6:47 pm

Continue to spread the word of God. God bless everyone!

Reply

maria April 12, 2019 at 10:22 pm

Panginoon, pinupuri po kita at sinasamba, maraming salamat po sa patuloy mong pag dinig sa aming munting tinig, ilayo mo po kami sa ano mang uri ng panganib, ikaw ang aming sandata at lakas, at kasama nmin sa bawat sigundo ng aming buhay, igawad at basbasan mo po kami ng iyong mapagpalang mga kamay o butihing ama, maraming salamat po, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni hesus. amen!

Reply

jerry April 12, 2019 at 11:38 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

PATRICK CU April 15, 2019 at 1:17 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:14 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: