Mga Pagbasa – Miyerkules, Abril 10, 2019

April 10, 2019

Play

Miyerkules sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 3, 14-20. 91-92. 95
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Juan 8, 31-42

UNANG PAGBASA
Daniel 3, 14-20. 91-92. 95

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodnosor: “Sadrac, Mesac, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko?” tanong ng hari. “Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may diyos na makapagliligtas sa inyo.”

Sinabi nina Sadrac, Mesac at Abednego, “Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo.”

Namula si Haring Nabucodnosor sa tindi ng galit kina Sadrac, Mesac at Abednego. Kaya, iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrac, Mesac at Abednego at ihagis sa apoy.

Walang anu-ano’y napalundag si Haring Nabucodnosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, “Hindi ba’t tatlo lamang ang inihagis sa apoy?”

“Opo, kamahalan,” sagot nila.

“Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasunog? At yaong isa, ang tingin ko’y diyos!”

Dahil dito, sinabi ng hari, “Purihin ang Diyos nina Sadrac, Mesac at Abednego! Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos; ginusto pa nilang sila’y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa diyus-diyusan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Pinupuri ka namin, Panginoon;
Diyos ng aming mga ninuno;
karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman.
Purihin ang iyong banal ay maluwalhating pangalan,
nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan;
lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono.
Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin,
nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay.
Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa buong sangkalangitan;
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Lucas 8, 15

Mapalad ang nag-iingat
sa kanyang pusong matapat
ng Salitang nagbubuhat
sa Poong D’yos ng liwanag,
sa t’yaga’y aaning ganap.

MABUTING BALITA
Juan 8, 31-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ng Hesus sa mga Judiong naniniwala sa kanya, “Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo’y mga alagad ko; makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.” Lahi kami ni Abraham,” tugon nila, “at kailanma’y di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?” Sumagot si Hesus, “Tandaan ninyo: alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo’y pinalaya ng Anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham; gayunma’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking Ama; ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama.”

Sumagot sila, “Si Abraham ang aming ama.” “Kung kayo’y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa,” ani Hesus. “Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo’y tulad ng ginawa ng inyong ama.” “Hindi kami mga anak sa labas,” tugon nila. “Ang Diyos ang aming Ama.” Sinabi ni Hesus, “Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu April 6, 2017 at 12:38 am

Thanks for coming into our lives dear Lord Jesus Christ. Praises to you Lord.

Reply

PATRICK CU April 10, 2019 at 3:14 am

Praises to you Lord Jesus Christ!

Reply

Melba G. De Asis April 10, 2019 at 5:50 am

Nuong unang panahon nakakausap ng tao ang Panginoon o kaya’y gumagamit siya ng mga angel upang gawin ang kanyang mga utos . Naging mahirap nuon sa mga tao na maniwala sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus dahil hindi nila lubusang nauunawaan kung ano ang ibig Niyang sabihin lalu pa’t madalas ay gumagamit Siya ng mga Parabula. At lubusang nauwaan na lang ng mga tao ang mg katotohanan ng mga sinsabi ni Hesus matapos Siyang parusahan, ipinako at mamatay sa Krus at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw.. Nawa’y maging karapat dapat tayong lahat sa kabanal banalang Niyang Ispiritu at pagpapala.

Manalig tayo sa mga aral at utos ng Diyos, sa Kanya tayo umasa at magtiwala, Siya palagi ang dapat manguna sa ating buhay para makamit natin ang magandang Paraiso na Kanyang ipinangako ayon sa nakasulat. Amen

Reply

Aida Ramirez April 10, 2019 at 6:30 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Kulot April 10, 2019 at 7:30 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Fred Duaso Monares April 10, 2019 at 8:06 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hsukristo. Amen.

Reply

Celine April 10, 2019 at 1:46 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

jerry April 10, 2019 at 9:09 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:15 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: