Mga Pagbasa – Lunes, Abril 1, 2019

April 1, 2019

Play

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Isaias 65, 17-21
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Juan 4, 43-54

UNANG PAGBASA
Isaias 65, 17-21

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang sabi ng Panginoon:
“Ako at lilikha,
isang baong lupa’t isang bagong langit;
mga pangyayaring pawang lumipas na
ay di na babalik!
Kaya naman kayo’y
dapat na magalak ko itong Jerusalem
na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang.
Ako mismo’y magagalak
dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan.
Doo’y walang panambitan o kaguluhan.
Doo’y wala nang sanggol na papanaw,
lahat ng titira roon ay mabubuhay nang matagal.
Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sa sandaan,
ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan.
Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan,
sa tanim na ubas ay sila ang aani.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a at 13b

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

O Panginoon ko,
sa iyong ginawa, kita’y pinupuri’t ako’y iniligtas,
kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa’t magalak.
Mula sa libingang
daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay;
ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Purihin ang Poon,
siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang.
Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na Banal,
ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan!
Hindi nagtatagal
yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya’y walang wakas.
Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag,
sa buknag-liwayway ay wala nang lungkot, kapalit ay galak.

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Kaya’t ako’y dinggin,
ikaw ay mahabag sa akin, O Poon, ako ay pakinggan,
mahabag ka, Poon! Ako ay dinggin mo at iyong tulungan.
Nadama ko’y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa.
Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa.

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Amos 5, 14

Matuwid ang dapat gawin,
masama’y iwasan natin,
at tayo ay bubuhayin;
ang Diyos ay sasaatin,
atin s’yang makakapiling.

MABUTING BALITA
Juan 4, 43-54

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Hesus na rin ang nagsabing ang isang propeta’y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaroon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong Pista ng Paskuwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon.

Nagpunta uli si Hesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan; at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Hesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Hangga’t hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya.” Ngunit sinabi ng pinuno, “Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak.” Sumagot si Hesus, “Umuwi na kayo; magaling na ang inyong anak.” Naniwala ang lalaki sa salita ni Hesus, at umuwi nga siya. Sa daan pa’y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, “Anong oras siya gumaling?” “Siya po’y inibsan ng lagnat kahapong mag-aala-una ng hapon,” tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Hesus, “Magaling na ang inyong anak.” Kaya’t siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Hesus.

Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Hesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Judea.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 30, 2019 at 4:20 pm

Pagninilay: Ang Diyos ay mabuti sa lahat sapagkat ang biyaya niya ay kagandahang-loob. Ipinahayag sa atin ni Propeta Isaias sa Unang Pagbasa na siya ang naglikha ng mga bagong langit at bagong lupa upang makamit natin ito balang araw. At ang mga bagong likha ay tanda na wala nang hagpis, dusa, hinanakit, kalungkutan, kapighatian, at iba pang mga problema. Pangako ng Panginoon na mararanasan natin ang kaginhawahan sa buhay na walang hanggan. Kaya ang Ebanghelyo ay isang patunguhin na si Hesus ay ang tanda ng pag-asa ng ating mga buhay. Makikita natin na bumalik si Hesus sa Cana, kung saan nangyari ang kanyang unang himala nang ginawa niyang alak ang tubig (Cf. Juan 2:1-11). Ngayon ay nakatagpo si Hesus sa isang mataas na opisyal ng isang kawal ng mga sundalo. Lumapit ito sakay ng isang kabayo kasama ang kanyang mga kasamahan, at siya’y humiling sa Panginoon na dalawin ang kanyang bahay upang ipatong nito ang kamay sa kanyang anak na lalaking may lagnat at malapit nang mamatay. Subalit sinabi ni Hesus na umuwi siya nang may pangakong gagaling ang anak nito. Kaya nang papalapit na ang kapitan sa kanyang bahay, nakasalubong niya ang kanyang mga kasamahan at ibinalita sa kanya na nawala ang lagnat sa bata. At nang malaman ng kapitan ang oras na nangyari iyon, natunghayan niyang iyan ay ang oras na sinabi ni Hesus na mabubuhay ang kanyang anak. Kaya kasama ang kanyang buong kasambahayan, sumampalataya sila kay Kristo. Sa ating buhay, si Hesus ay ang tanda ng pag-asa na mayroon tayong magandang pangako na makakamit natin ang kaluwalhatian na kung saan nariyan ang kaginhawahan matapos ang ating mga pinagdaanan dito sa lupa. Inaaala natin ngayong Kuwaresma at Semana Santa ang kanyang mga sakripisyo, lalung-lalo na ang kanyang Misteryong Paskwal, upang tayo ay mailigtas mula sa kasalanan. Ang kailangan lang nating gawin ay patuloy na manalig sa kanya at gumawa pa rin ng tama at mabuti. Sabi nga ng isang kasabihan: “Nasa Diyos ang awa, at nasa tao ang gawa.”

Reply

Arlin D. Mamales April 1, 2019 at 4:50 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez April 1, 2019 at 7:17 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Kulot April 1, 2019 at 8:08 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Patrick Cu April 1, 2019 at 4:13 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Melba G. De Asis April 1, 2019 at 5:51 pm

Ang Panginoon ay dakila, at siya ang tagapagpagaling sa ating mga karamdaman, kailangan lang na ,magtiwala.

Ako ay nagsusumamo Panginoon na kaming may mga karamdaman aypagkakalooban Mo ng kagalingan, ang lahat ng ito’y itinataas ko sa Panginoon , ng may pagtitiwalla at pasasalamat. Amen…

Reply

Maria Lourdes April 1, 2019 at 7:15 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:21 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: