Mga Pagbasa – Linggo, Marso 31, 2019

March 31, 2019

Play

Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (K)

Josue 5, 9a. 10-12
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

2 Corinto 5, 17-21
Lucas 15, 1-3. 11-32

UNANG PAGBASA
Josue 5, 9a. 10-12

Pagbasa mula sa aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon: Sinabi ng Panginoon kay Josue: “Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Egipto.” Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jerico ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskuwa noong hapon ng ikalabing-apat ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskuwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon: sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pagulan ng manna. Kaya’t mula nang taong iyon, pagkaing inaani sa Canaan ang kanilang ikinabubuhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Ang pagkadakila niya ay ihayag
at ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyos,
nawala sa akin ang lahat kong takot.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
Sila’y iniligtas sa hirap at dusa.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 5, 17-21

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:

Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya’y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan – di na kaaway – at hinirang niya ako upang panumbalikan sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao’y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito.

Kaya’t ako’y sugo ni Kristo; parang ang Diyos na rin ang mamamanhik sa inyo sa pamamagitan ko: makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya’y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabana; sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 15, 1-3. 11-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Hesus. Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila: “Ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.” Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito:

“Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, ‘Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.’ At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bundo ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at doo’y nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon, at nagdalita siya. Kaya’t namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon. Siya’y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang-kahoy na ipinakakain sa mga baboy ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ‘Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain – at lumalabis pa – samantalang ako’y namamatay ng gutom dito! Babalik ako sa kanya, at sasabihin ko, “Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak; ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.”, At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama.

“Malayo pa’y natanawan na siya ng ama at ito’y labis na nahabag sa kanya, kaya’t patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinagkan. Sinabi ng anak, ‘Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.’ Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, ‘Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayain; kumain tayo at magsaya! Sapagkat namatay na ang anak kong ito; ngunit muling nabuhay; nawala, ngunit nasumpungan.’ At sila’y nagsaya.

“Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong: ‘Bakit? May ano sa atin?’ ‘Dumating po ang inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit.’ Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya’t lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, ‘Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanma’y hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsa’y hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya!’ Sumagot ang ama, ‘Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko’y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay; nawala, ngunit nasumpungan.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 26, 2019 at 5:16 pm

Pagninilay: Ang Ika-4 na Linggo ng Kuwaresma ay tinatawag din bilang “Linggo ng Laetare”. Ang “Laetare” ay isang salitang Latin na isinalin sa wikang Ingles bilang “rejoicing”. Ito ang panahon kung saan sa pagtapat natin sa kalagitnaan ng Kuwaresma, inaanyayahan tayo ng Simbahan na magalak. Ang Pari ay maaring sumuot ng Rosas na kasulya, at ang altar ay maaring gayakin ng mga bulaklak. Sa paggamit ng mga instrumento para sa mga himig, maaring tumugtuog din ng “Instrumental”. Kung mapapansin natin ang Pambungad na Pagpasok sa Misa para sa araw na ito, inaanyayahan ni Propetang Isaias na magalak ang bayan ng Jerusalem dahil sa dumating na kaligtasan nito. Kaya sa gitna ng ating pagsisisi at pagsasakripisyo ngayong Kuwaresma, kailangan nating magalak sapagkat darating na ang pagdiriwang ng ating kaligtasan sa Semana Santa, at ito’y hahantong sa Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.
Ang mga Pagbasa natin ay nagbibigay ng dahilan kung bakit nating kailangang magalak ngayong kalagitnaan ng Kuwaresma. Ang Unang Pagbasa ay ang pagdiriwang ng mga Hudyo ng Pista ng Paskuwa, na kung saan ginugunita nila ang kanilang paglikas mula sa pagkaalipin sa Egipto. At ibinigay din ni Josue ang tipan ng Panginoon na katulad ng pagiging matapat niya sa pagtupad ng pangakong ito, nawa’y sila rin ay maging matapat sa kanyang mga utos at aral. Ang Paskuwa ay tanda ng kaligtasan ng mga Hudyo, na siya namang bibigyang kaganapan ni Hesus nang iaalay niya ang kanyang buhay bilang ganap na handog na nag-alis ng ating mga kasalanan. Ang Ebanghelyo ay isa sa mga kilalang talinghaga ni Hesus na tumatagos sa ating mga puso: ang Talinghaga ng Alibughang Anak. Makikita dito ang awa ng Panginoon na bukas sa lahat ng tao, lalung-lalo sa mga makasalanan. Matatandaan si Hesus ay nakapiling niya ang mga maniningil ng buwis at ibang makasalanan, na siya namang ikinagagalit ng mga Pariseo at eskriba. Kaya ikinuwento ni Kristo ang dalawang parabula ng Nawawalang Tupa at Nawawalang Salapi na ang Diyos ay nagagalak sa piling ng mga anghel sapagkat ang mga makasalanan ay nagbalik-loob sa kanya. Kaya ito namang parabula tungkol sa Alibughang Anak ay nagpapatunay na dakila ang habang ng Diyos Ama na katulad ng amang may-ari ng lupa sa kwento. Kahit nilustay ng kanyang bunsong anak ang kalahati ng ari-arian, tumakbo pa rin siya palapit nito, niyakap, at hinalikan. Kahit nais ng bunsong anak na tratuhin siya bilang alipin, tinanggap pa rin siya ng kanyang ama, at nagkaroon ng isang malaking salu-salo. Subalit sa ibang banda, ang panganay na anak na masipag na nagtratrabaho sa pinag-aarian ng kanyang ama ay nagalit sapagkat hindi niya’y akalain ang kanyang kapatid na lumustay ng pera ng pamilya ay nagbalik sa kanilang tahanan. Akala niya noon na walang pakialam ang kanyang ama tungo sa kanyang kasipagan. Subalit kinausap siya ng ama na hindi kailanma’y pinagkait siya ng pagmamahal dahil sa hirap at pagod na pagtratrabho, kaya ang importante riyan ay ang pagbabalik-loob ng kanyang bunsong kapatid. Kapwang minahal ng ama ang kanyang 2 anak, matuwid man o makasalanan. Ganyan rin ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, kahit tayo man ay matuwid o makasalanan. Siya ang gumagastos ng kanyang pag-ibig upang patuloy natin itaguyod ang kabutihan at upang tanggapin din natin ang kanyang kabutihan para sa mga taong tumalikod na gustong magbalik-loob. At tayong mga hindi perpektong tao ay nagsisikap araw-araw na magsisi,magbalik-loob, at mamuhay nang mas marangal at matapat tungo sa isang mabuting relasyon sa Diyos at ating kapwa. Kaya si San Pablo sa Ikalawang Pagbasa ay nagpapaalala sa atin na tayo’y hinubog muli ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang Anak na nagligtas sa atin at minarapat na maging anak din tayo ng Ama. Magsaya po tayo, mga kapatid, sapagkat dakila ang awa at malasakit ng Panginoon para sa lahat ng humahangad nito.

Reply

Arlin D. Mamales March 31, 2019 at 4:49 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Kulot March 31, 2019 at 9:27 am

Panginoon kaawaan mo po kami. Amen

Reply

Edward Ramirez March 31, 2019 at 11:06 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo a

Reply

PATRICK CU April 1, 2019 at 4:03 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!!!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: