Mga Pagbasa – Sabado, Marso 30, 2019

March 30, 2019

Play

Sabado sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Oseas 6, 1-6
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain.

Lucas 18, 9-14

UNANG PAGBASA
Oseas 6, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Halikayo at tayo’y manumbalik sa Panginoon pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapalalakas niya tayo uli. At sa ikatlong araw, tayo’y kanyang ibabangon, upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon; tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang-liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patas ng ulan na dumidilig sa kaparangan.

Ano ang gagawin ko sa iyo, Efraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Juda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

Tugon: Katapatan ang naisin kalakip ng paghain.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Tugon: Katapatan ang naisin kalakip ng paghain.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

Tugon: Katapatan ang naisin kalakip ng paghain.
Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion;
yaong Jerusalem ay muling ibangon.
At kung magkagayon, ang handog na haing
dala sa dambana, torong susunugin,
malugod na ito’y iyong tatanggapin.

Tugon: Katapatan ang naisin kalakip ng paghain.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 8, 12

Ang sabi ng Poong mahal:
“Sa daigdig ako’y ilaw.
Kapag ako ay sinundan,
ang dilim ay mapaparam
at sa aki’y mabubuhay.”

MABUTING BALITA
Lucas 18, 9-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili’y matuwid at humahamak naman sa iba. “May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin: ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba – mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya – o kaya’y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo; nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita.’ Samantala, ang publikano’y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, at sinasabi: ‘O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!’ Sinasabi ko sa inyo: ang lalaking ito’y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Merlin recto March 10, 2018 at 7:41 am

Amen.

Reply

Patrick Cu March 10, 2018 at 11:57 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez March 30, 2019 at 5:19 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Melba G. De Asis March 30, 2019 at 6:40 am

Kinalulugdan ng Diyos ang taong mapagkumbaba kaysa sa taong nagpapakataas.

Panginoon nawa’y patawarin mo ako sa panahong nagiging judgemental ako at itinuturing ko na ako ay nakakahigit sa iba o mas mabuti kaysa sa iba.

Reply

Rachel Dela Cruz March 30, 2019 at 7:41 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

EdwardRamirez March 30, 2019 at 8:24 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo a

Reply

Pablito Allagadan Jr. March 30, 2019 at 8:56 am

Panginoon turuan mo ang puso ko na laging maging mapakumbaba at sa gayoy maging kaaya aya sa Iyong Pagtungin. Matuto akong aminin ang aking mga kahinaan at kasalan.

Reply

PATRICK CU March 30, 2019 at 10:09 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!

Reply

Celine March 30, 2019 at 2:52 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: