Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 27, 2019

March 27, 2019

Play

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Deuteronomio 4, 1. 5-9
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 17-19

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 4, 1. 5-9

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Nagsalita si Moises sa mga tao: “Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo nang matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo.

“Ngayon nga’y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayun makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. Sa gayun, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito: ‘Ang bansang ito’y matalino at may malawak na pagkaunawa.’

“Sinong diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang-bahala habang kayo’y nabubuhay; ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon,
purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion.
Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat,
ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas.

Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo,
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo.
Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad,
dumarating sa daigdig, na hindi na nagluluwat.

Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Kay Jacob n’ya ibinibigay ang balita at pabilin,
ang tuntuni’t mga aral, ibinigay sa Israel.
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa,
pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda.
Purihin ang Panginoon!

Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 6, 63k. 68k

Salita mo, Kristong mahal,
Espiritung bumubuhay,
nagtuturo’t umaakay
sa nagnanais makamtan
ang langit na walang hanggan.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 17-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi nagaganap ang lahat. Kaya’t sinumang magpawalang-halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayun sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng Kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Tee-Gee March 22, 2017 at 5:17 pm

Wednesday 22 March 2017

Readings

Wed 22nd. St Nicholas Owen

In this special Lenten series – Darkness to light: An intimate journey with Jesus – our guest writer looks to the Gospel stories for answers to the questions that many of us ask when faced with difficult times.

‘Do not imagine that I have come to abolish the Law or the Prophets. I have come not to abolish but to complete them.’ Matthew 5:17

Lent is a time for facing the deep temptations I meet on the pilgrimage of life. What do I hold onto? What do I abandon? Jesus provides a surprising answer to these questions, because he both holds to the Law and transcends the Law. Jesus’ pilgrimage is grounded in his union with the Father. This is the same love that is articulated in the ancient Law, the same love that fires up the great Prophets. Both point to the fullness of divine love that is revealed in Jesus and offered to us. This fullness of love gives Jesus the freedom to go beyond the Law and the Prophets. In my pilgrimage of life I am learning to respect the tradition and teaching and wisdom of my elders, but I am also learning that I am called into a freedom of divine love that transcends all law and custom. The test of truth here is the gentle presence of the Holy Spirit, where there is neither jealousy nor division. Lord, give me courage. Open my heart to your Holy Spirit.

Reply

Aida Ramirez March 27, 2019 at 5:33 am

Pinupuri kita Panginoong Hesukristo.Amen

Reply

Kulot March 27, 2019 at 6:34 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Edward Ramirez March 27, 2019 at 7:43 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo a

Reply

PATRICK CU March 27, 2019 at 11:59 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine March 27, 2019 at 2:42 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:23 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: