Mga Pagbasa – Martes, Marso 26, 2019

March 26, 2019

Play

Martes ng Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 3, 25. 34-43
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin.

Mateo 18, 21-35

UNANG PAGBASA
Daniel 3, 25. 34-43

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin: “Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon; huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing-dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinaka-aba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang; wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog, upang kami’y matutong sumunod sa iyo nang buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahanga-hangang pagliligtas, at sa gayo’y muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Tugon: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin.

Ang kalooban mo’y ituri, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
Tagapagligtas ko na inaasahan.

Tugon: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Tugon: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Tugon: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Joel 2, 12-13

Magsisi tayong mataos,
halinang magbalik-loob
sa mapagpatawad na D’yos;
sa kanya tayo’y dumulog
at manumbalik na lubos.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 21-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Hesus, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyung piso. Dahil sa siya’y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian, upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: ‘Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

“Ngunit pagkaalis niya roon at nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: ‘Magbayad ka ng utang mo!’ Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito’y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila’y labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya’t ipinatawag siya ng hari. ‘Ikaw – napakasama mo!’ Sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?’ At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 25, 2019 at 11:25 am

Pagninilay: Inaanyayahan tayo ngayong Kuwaresma na makipagkasundo sa Diyos at makipagkasundo sa isa’t isa. Kaya’t hinihikayat tayo ng panalangin ng Panginoon: “Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala laban sa amin.” Sa ating Ebanghelyo (Mateo 18: 21-35), tinanong ni San Pedro si Jesus kung gaano karaming beses dapat siyang magpatawad ng sinumang nagkasala sa kanya. Tugon ni Hesus na hindi pito, kundi pitumpu’t pitong beses. Nangangahulugan ito na dapat nating patawarin ang ibang tao sa oras na sila’y tunay na nagsisisi at nais humingi ng tawad. Kaya kapag ang isang tao ay humingi ng kapatawaran mula sa loob ng kanyang puso, tayo ay inaanyahang patawarin ang taong iyon. Kung tayo pa nga ay pinagsisisihan sa Diyos ang ating sariling mga kasalanan, bakit hindi natin patawarin ang mga nais makipagkasundo sa atin? Nakalulungkot ang ilan ay katulad ng lingkod sa talinghaga, na ipinakulong lamang ang kapwa nitong lingkod na may maliit na utang. Kaya ang hari ay nagagalit sapagkat hindi niya binigyan ng lalaki ng pangalawang pagkakataon. Bilang resulta, ang alipin ay ipinakulong habang ang lalaking iyon ay ipinalaya. Sa Partikular na Paghahatol ng Panginoong Hesus, tatanungin niya tayo: “Pinatawad mo ba ang iyong kaaway? Ibinigay mo ba sa kanya ang isa pang pagkakataon, sa katulad na paraan kung paano binigyan ka ng Ama ng isa pang pagkakataon?” Kung maalala natin na si Hesukristo ay ipinako sa Krus upang tayo’y mailigtas mula sa ating mga kasalanan. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng pagsasailalim niya sa dakilang kalooban ng Ama. Subalit siya’y muling nabuhay, at pinatawad niya si San Pedro sa tatlong beses ng pagmamahal nito sa kanya, bilang kabayaran sa tatlong beses siya’y ipinagkaila. Kaya sa ganyang paraan din dapat nating patawarin ang ibang tao. Habang naglalakbay tayo sa daan ng Kuwaresma, nawa’y tularan natin ang habag at awa ng ating Diyos Ama sa pagpapatawad at pakikipagkasundo sa ating kapwa nang umapaw pa ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao.

Reply

Aida Ramirez March 26, 2019 at 5:51 am

Pinupuri ka namin Panginong Hesukristo.Amen.

Reply

Melba G. De Asis March 26, 2019 at 6:00 am

Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay ang daan para tayo ay mapatawad din ng Diyos sa sa ating mga kasalanan., hindi lamang 7 beses kundi pitumpu at pitong beses. Para sa isang tao ang paghingi ng tawad ay napakahirap lalu na ang pagpapatawad sa kapwa. Ngunit kung taos puso tayong nagsisisi sa ating mga kasalanan ang paggagawad sa atin ng kapatawaran ating pinagkasalahan ay magiging madali mula sa kanila. Kung tayo ay marunong magpatawad sa mga nagkasala sa atin ang Diyos pa kaya nating nasa langit ang hindi magpapatawad? Nung ipako siya sa krus ay tinubos na Niya tayo at pinatawad na sa ating mga kasalanan. Sana’y magawa nating sundin ang ipinag-uutos ng Panginoon na magpatawad sa mga nagkakasala atin., para tayo ay Kanya ring mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen

Reply

Kulot March 26, 2019 at 6:17 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Edward Ramirez March 26, 2019 at 8:30 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Rachel Dela Cruz March 26, 2019 at 9:25 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Celine March 26, 2019 at 4:18 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:23 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: