Mga Pagbasa – Sabado, Marso 23, 2019

March 23, 2019

Play

Sabado sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Mikas 7, 14-15. 18-20
Salmo 102, 1-3. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Lucas 15, 1-3. 11-32

UNANG PAGBASA
Mikas 7, 14-15. 18-20

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad.

Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nang unang panahon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-3. 3-4. 9-10. 11-12

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim;
yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di natayo siningil sa nagawang kasalanan.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
gayun ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.
Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayun ang pagtingin sa sinumang nagkasala.

Tugon: Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Lucas 15, 18

Babalik ako sa ama,
at aamunin ko siya,
sasabihin ko sa kanya:
“Ako po ay nagkasala
sa D’yos at sa ‘yong pagsinta.”

MABUTING BALITA
Lucas 15, 1-3. 11-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Hesus. Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila: “Ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.” Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito:

“Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, ‘Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.’ At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bundo ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at doo’y nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon, at nagdalita siya. Kaya’t namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon. Siya’y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang-kahoy na ipinakakain sa mga baboy ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ‘Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain – at lumalabis pa – samantalang ako’y namamatay ng gutom dito! Babalik ako sa kanya, at sasabihin ko, “Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak; ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.”, At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama.

“Malayo pa’y natanawan na siya ng ama at ito’y labis na nahabag sa kanya, kaya’t patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinagkan. Sinabi ng anak, ‘Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.’ Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, ‘Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayain; kumain tayo at magsaya! Sapagkat namatay na ang anak kong ito; ngunit muling nabuhay; nawala, ngunit nasumpungan.’ At sila’y nagsaya.

“Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong: ‘Bakit? May ano sa atin?’ ‘Dumating po ang inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit.’ Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya’t lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, ‘Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanma’y hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsa’y hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya!’ Sumagot ang ama, ‘Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko’y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kaptid mo, ngunit muling nabuhay; nawala, ngunit nasumpungan.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 22, 2019 at 4:44 am

Reflection: The Parable of the Prodigal Son, which is our most favorite parable, tells us of the great mercy of God. The word “prodigal” means ‘wasteful,’ ‘lavish,’ and ‘lost’. We see these characteristics possessed by the younger son, when he asked his father to divide the estate. And what happened is that he wasted the money by spending it with luxuries and prostitutes. When a famine struck the country, he could hardly eat anything but the food of the pigs. That is why he thought to himself if he could ask his father to turn him into a slave. But it wasn’t what he supposed to expect. The father ran to him, embraced him, and kissed him. Then a feast was prepared for him and the fattened calf was slaughtered. On the other hand, the older son was very faithful to the promises of his father. But he lacked concern and mercy for his younger brother. After what had happened, he got angry and argued on why spend a feast on a disobedient instead of an obedient. This is how arrogant he was. So the father humbled his heart by reminding him the important thing, that the younger brother was lost, but has been found.
My dear brothers and sisters, this parable narrated by Saint Luke is also referred by many as the Parable of the Prodigal Father. Why you may ask? The father in the setting wasted his love for the younger son. Even though this man had sinned, he still embraced him and welcomed him. And he reminded the older son that even if others have done something wrong, they still have the chance to return. That is the same with our God. Our God is very loving and merciful, no matter how many times we sin against him. That is why he gave us his Only Begotten Son to redeem us from the ancient slavery of sin. The Prophet Micah, a contemporary figure of Isaiah, proclaims to us that truly God is merciful and generous in loving and forgiving because of the great wonders of old shown to Israel such as the covenant that they are his people, and he is their God. It also shows how he gives us chances to repent from our sins and be converted into his faithful promises. Therefore in this penitential season, we are invited to live the challenge of Jesus: “Be merciful, just as your heavenly Father is merciful” (Luke 6:36). As we journey down this Lenten road, let us return to the Lord with our whole heart and reconcile with our brothers and sisters, especially our enemies as we continue to pray for their conversion.

Reply

Arlin D. Mamales March 23, 2019 at 4:11 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Melba G. De Asis March 23, 2019 at 5:38 am

Kung ang mga magulang ay handang magpatawad sa anumang pagkakasala ng anak na naligaw ng landas, anupa kaya ang ating Panginoon na may nakalaang pagpspatawad sa lahat ng naliligaw ng landas at nagkakasala.

Salamat Panginoon dahil sa kabila ng aming mga pagkakasala at pagkukulang Saiyo at sa aming kapwa ay palaging may nakalaan Kang pagpapatawad sa amin matuto lamang kaming humingi ng tawad at magsisi sa lahat ng aming pagkakasala. Salamat po Panginoon. Amen.

Reply

Kulot March 23, 2019 at 6:34 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine March 23, 2019 at 2:38 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALELLUIA!

Reply

Jerry March 23, 2019 at 10:14 pm

Salamat sa Diyos. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:24 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: