Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 22, 2019

March 22, 2019

Play

Biyernes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Arawn na Paghahanda

Genesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 21, 33-43. 45-46

UNANG PAGBASA
Genesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito’y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose.

Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, “Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid.” Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya’y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, “Ayan na ang mapanaginipin! Patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip.”

Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, “Huwag, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay; ihulog na lamang natin sa balon.” Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at ihinulog sa isang tuyong balon.

Habang sila’y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango sa dadalhin sa Egipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, “Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa’y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan! Siya’y kapatid din natin: laman ng ating laman at dugo ng ating dugo.” At sila’y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbilil sa halagang dalawampung pirasong pilak. At si Jose’y dinala ng mga Ismaelita sa Egipto.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Sa lupain nila’y mayroong taggutom na ipinarating
itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain.
Subalit ang Diyos sa unahan nila’y may sugong lalaki
tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose.

Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Mga paa nito’y nagdanas ng hirap nang ito’y ipangaw,
pati leeg niya’y pinapagk’wintas ng kolyar na bakal;
hanggang sa dumating ang isang sandali na siya’y subukin
nitong Panginoon, na siyang nangakong siya’y tutubusin.

Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Ang kinasangkapan niya’y isang hari, siyang nagpalaya,
pinalaya siya nitong haring ito na namamahala,
doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala,
sa buong lupain, si Jose’y ginawa niyang katiwala.

Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 3, 16

Pag-ibig sa sanlibutan
ng D’yos ay gayun na lamang,
kanyang Anak ibinigay
upang mabuhay kailanman
ang nananalig na tunay.

MABUTING BALITA
Mateo 21, 33-43. 45-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito’y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya’y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin; binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayun din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huliha’y pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. ‘Igagalang nila ang aking anak,’ wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila’y nagusap-usap: ‘Ito ang tagapagmana. Halikayo! Patayin natin nang mapasaatin ang kanyang mamanahin. Kaya’t siya’y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay.

“Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon?” Sumagot sila, “Lilipunin niya ang mga buhong na iyon, at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas.” Tinanong sila ni Hesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa Kasulatan?

‘Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay
Ang siya naging batong panulukan.
Ginawa ito ng Panginoon,
At ito’y kahanga-hanga!’
Kaya nga sinasabi ko sa inyo: hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa kanya ng tapat.

Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Hesus, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

EVELYN F TADENA March 17, 2017 at 5:43 am

salamat po sa tagalog na pagbasa

Reply

Romel Briones March 17, 2017 at 9:04 am

It is our pride and envy that cause us to sin against our God most of the time. In our effort and desire to live a secure and prosperous life, sometimes we tend to build envious heart along with pride of being good and noble. Let us pray to God to help be humble always and recognize Jesus as our owner and owner of this world.

Reply

AmandaPoblete Castillo March 17, 2017 at 10:34 pm

Salamat Po, kahit Di ako makadalo sa MISA may access ako sa mga Pagbasa. Salamat sa biyaya Ng Salita

Reply

Reynald Perez March 21, 2019 at 11:53 pm

Reflection: The Readings remind us to spend this Season of Lent through penance and renewal, as we prepare to celebrate the Mystery of Redemption on Holy Week.
In the First Reading (Genesis 37:3-4, 12-13a, 17b-28a), Joseph was loved most by Israel (Jacob), which is why he was given a coat of many colors. This made his ten brothers jealous and sought a plot to get rid of him. But Reuben, the eldest of them all, said that instead of killing him, why don’t they just throw him down the cistern by the desert. His real purpose was to save his brother. So the time came when they seized Joseph and threw him down the well. Then they saw a group of Ishmaelites traveling to Egypt, so they sold him as a slave to them. Later on, we could see how Joseph tested his brothers as governor of Egypt, so that he could reconcile with them and see again his father, Israel, and the youngest one, Benjamin.
In the Gospel (Matthew 21:33-43, 45-46), Jesus tells the Parable of the Tenants. The landowner symbolizes God the Father, the vineyard is Israel, the tenants are the scribes and Pharisees, the servants are the prophets, and the son is Jesus. Just as the tenants beat up and kill the servants sent to the vineyard by the landowner, the prophets of God are being persecuted by the religious leaders of Israel. And just as the son of the landowner is killed, the scribes and Pharisees under the High Priest Caiaphas persecuted Jesus, the Son of God, and handed him over to Pontius Pilate to be sentenced to death. But 37 years later, Jerusalem was destroyed by the Romans, as was prophesied and lamented by our Lord. This even includes the Temple built by King Herod the Great.
My dear brothers and sisters, the brothers of Joseph were sorry afterwards for what they have done. But the scribes and Pharisees were full of pride and never accepted the teachings of Jesus. That is why their authority was taken away because their worship to God is vain, and they nullified his word. Christ died to redeem us all from falling down into the pit. It was our sins that nailed him to the Cross. But he, once rejected by us, the builders, became our cornerstone, the Church for which we are part of. So Lent is the sacred time for penance and renewal. We must be sorry for our sins and promise to be faithful to the teachings of the Good News. Let us also not belittle others or persecute them, especially those who bring the Lord’s message of peace. As we journey down this Lenten road, let us spend this forty-day journey by being faithful to the Lord and manifesting his teachings in our lives.

Reply

PATRICK CU March 22, 2019 at 5:23 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez March 22, 2019 at 6:00 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen

Reply

kulot March 22, 2019 at 8:24 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine March 22, 2019 at 2:42 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALELLUIA!

Reply

Tita Reyes March 22, 2019 at 2:53 pm

Mapagpalang umaga po sa lahat. Thank you Lord na araw araw ay meron mass readings na nababasa. Praise God

Reply

Melba G. De Asis March 22, 2019 at 6:39 pm

Salamat Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Amen!

Reply

Jerry March 22, 2019 at 10:39 pm

Salamat po Panginoong Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:24 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: