Mga Pagbasa – Lunes, Marso 18, 2019

March 18, 2019

Play

Lunes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 9, 4b-10
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Panginoon, aming hiling: patawad sa sala namin.

Lucas 6, 36-38

UNANG PAGBASA
Daniel 9, 4b-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Panginoon, dakila at Makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon: ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba’t ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Tugon: Panginoon, aming hiling: patawad sa sala namin.

Huwag mong parusahan
kaming mga anak, sa pagkakasala ng aming magulang,
ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa’y pumanaw.

Tugon: Panginoon, aming hiling: patawad sa sala namin.

Mahabag ka sana,
kami ay tulungan, Panginoong Diyos na Tagapagligtas,
dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap
at ang pagpupuri sa iyo ng madla’y hindi maglilikat.

Tugon: Panginoon, aming hiling: patawad sa sala namin.

Iyong kahabagan
ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing,
sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin.
Kaming iyong lingkod,
lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan,
magpupuring lagi’t magpapasalamat sa iyong pangalan!

Tugon: Panginoon, aming hiling: patawad sa sala namin.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA:
Juan 6, 63k. 68k

Salita mo, Kristong mahal,
Espiritung bumubuhay,
nagtuturo’t umaakay
sa nagnanais makamtan
ang langit na walang hanggan.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 36-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Ethan Fajardo March 10, 2017 at 4:17 pm

Lunes ng Ikalawang Linggo Ng Apatnapung Araw Na Paghahanda Pagkatapos ng Binyagan ng St.Clare,Sariaya,Quezon

Reply

Ethan Fajardo March 11, 2017 at 5:51 pm

See you monday mga awit at papuri tuwing 3:45 pm Replay 5:45 pm on CMD36I SRP SALAMAT PO AT GOD BLESS!

Reply

Aniceta Reyes Corachea March 13, 2017 at 2:01 pm

Maraming marami pong salamat sa pagbabahagi ninyo ng salita ng Dios dito. Mas madali pong basahin kase napapalaki ang mga letters. Thanks a lot

Reply

Tee-Gee March 13, 2017 at 5:18 pm

Mon 13th. Dn 9:4-10; Lk 6:36-38.

In this special Lenten series – Darkness to light: An intimate journey with Jesus – our guest writer looks to the Gospel stories for answers to the questions that many of us ask when faced with difficult times.

Readings

‘Be compassionate as your Father is compassionate…. ‘ Luke 6:36

Today I saw my beloved after two weeks of chemotherapy: gaunt, hair nearly gone, warm eyes, a warm embrace. I felt terrible, unable to find a word of hope. Perhaps my feelings showed. “Don’t worry about me. I’m fine.” Came the reply, “I know this is hard on everyone, and I wish it wasn’t. But there will be grace in this.” My beloved, facing death, shows a profound sensitivity to the sufferings of others. This total embrace of suffering reveals total love. Is this how we slowly move to understanding the message Jesus gives to his disciples? Holy compassion comes from understanding that we are finite. In the midst of intense suffering we learn that Jesus is present as divine companion and ultimate hope.
cto: pray.com.au

Reply

Aida Ramirez March 18, 2019 at 4:41 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Arlin D. Mamales March 18, 2019 at 5:12 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Melba G. De Asis March 18, 2019 at 7:05 am

Panginoon maraming salamat sa lahat ng biyayang kaloob mo gsyun din sa mga pagsubok sa aming buhay na nalampasan namin. Nawa’y higit naming hsngarin na maging mabuti st gimawa ng mabuti sa aking kapwa.

Panginoon patawad sa panahon na naging bulag at pipi ako sa humihingi ng tulong ko, at nawa’y mapatawad ako ng mga taong pinagkasalahan ko. Ang lahat ng ito’y itinataas ko saangalan ni Hesus na maghahari magpakailanman. Salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya mo sa amin sa araw-araw, sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ko ay patuloy pa rin ang pagkakaloob mo sa amin ng aming mga pangangailangan, salamat po. Amen

Reply

kulot March 18, 2019 at 7:56 am

Pinupuri ka namin panginong hedukristo

Reply

Celine March 18, 2019 at 4:35 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALELLUIA!

Reply

Jerry March 18, 2019 at 11:19 pm

Pinupuri ka nmin PanginoongHesuCristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: