Mga Pagbasa – Sabado, Marso 16, 2019

March 16, 2019

Play

Sabado sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Deuteronomio 26, 16-19
Salmo 118, 1-2. 4-5. 7-8

Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Mateo 5, 43-48

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 26, 16-19

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito; sundin ninyo ito nang buong puso’t kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos, lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 1-2. 4-5. 7-8

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay,
ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw.
Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan,
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos,
upang aming talimahin at sundin nang buong lugod.
Gayun ako umaasa, umaasang magiging tapat,
susundin ang iyong utos, susundin nang buong ingat.

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok,
buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos.
Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin,
huwag mo aking iiwanan, huwag mo akong lilisanin.

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA:
2 Corinto 6, 2b

Ngayo’y panahong marapat,
panahon ng pagliligtas,
araw ngayon ng pagtawag
upang makamit ang habag
ng Panginoong matapat.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 43-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyo iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo’y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil! Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 15 comments… read them below or add one }

Bernadette M. Reyes March 11, 2017 at 7:56 am

Marami pong salamat sa mga pagbasa araw-araw! Napakalaking tulong po nito, maaari ko ng basahin ang mga pagbasa araw-araw. thanks too Sis. Annie sa pagturo sa akin ng Awit at Papuri. At higit sa lahat, maraming salamat Panginoon at Mahal na Birheng Maria!

Reply

EVELYN F TADENA March 11, 2017 at 10:12 am

may reflection po ba na tagalog para sa mga daily gospel

Reply

Aleah Orendain March 13, 2019 at 8:57 pm

One of the best website….nakakapag-practice ako ahead ng mga readings lalo na pag Daily Mass….

Reply

Reynald Perez March 15, 2019 at 10:46 pm

Reflection: Most of us may have been shocked at the words of our Lord Jesus Christ in the Gospel (Matthew 5:43-48). Why should I love my enemy? Why should I forgive someone who hurt me so bad? Why should I give this person another chance? Friends, it is very hard to love and forgive our enemies and to pray for him, but that is reality. Jesus wants us to reconcile with one another. It is not enough to say that we love God and acknowledge our sinfulness to him, if our purpose is to spread hatred to those who have hurt us. Remember that when Christ was crucified on the Cross, he uttered these words: “Father, forgive them, they know not what they do” (Luke 23:34). Likewise, as Saint Stephen was being stoned to death, he prayed: “Lord, do not hold this sin against them” (Acts 7:60).
My dear brothers and sisters, Jesus also challenges us: “Be perfect, just as your heavenly Father is perfect” (Matthew 5:48). This may sound impossible because we are all sinners, but it doesn’t mean that we should become like gods. Simply, it means that we should try to live accordingly as God’s people. And one good example is to love our enemies by praying for their conversion and forgiving them. That is why the Lent is the time to reconcile with God and with one another. And this is the challenge given to us, as we reconcile with those we oppose, correct them fraternally, and serve one another in goodness. So as we journey down this Lenten road, let us love one another and do acts of charity and kindness to them. Let us also forgive those who have hurt us and pray for their conversion.

Reply

Jerry March 16, 2019 at 2:37 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.

Reply

PATRICK CU March 16, 2019 at 3:31 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!!

Reply

Arlin D. Mamales March 16, 2019 at 5:17 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Romelia A. Franada March 16, 2019 at 5:42 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez March 16, 2019 at 6:04 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Rachel Dela Cruz March 16, 2019 at 6:35 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Melba G. De Asis March 16, 2019 at 6:45 am

Napakahirap magmahal ng kaaway pero ito ang utos ng Panginoon ang magmahal at huwag mapoot sa kaaway. Sa una ay napakahirap at kailangan ang panahon bago maghilom ang sakit at para makamit ito dapat ay itaas natin at hilingin sa panalangin na mapatawad natin ang nagkasala at umusig sa atin. At ang masakit ay may mga taong nakakamatayan na ang galit sa kapwa, sa bandang huli ang taong nagkimkim ng galit at hindi makapagpatawad siya pa rin ang talunan.

Reply

Cel Enano March 16, 2019 at 9:20 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.

Reply

kulot March 16, 2019 at 1:00 pm

Inupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine March 16, 2019 at 2:38 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALELLUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: