Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 13, 2019

March 13, 2019

Play

Miyerkules sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jonas 3, 1-10
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Lucas 11, 29-32

UNANG PAGBASA
Jonas 3, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. aabutin ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya’y pumasok sa lungsod.

Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, “Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng apatnapung araw!” Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.

Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive: “Ito’y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito’y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasiya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin.”

Nakita ng Diyos ang kanilang pagalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.
Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.
Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Joel 2, 12-13

Magsisi tayong mataos,
halinang magbalik-loob
sa mapagpatawad na D’yos;
sa kanya tayo’y dumulog
at manumbalik na lubos.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 29-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Hesus, “Napakasama ng lahing ito! Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayun din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at sila’y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay Solomon ang naririto! Sa Araw ng Paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 12, 2019 at 11:13 pm

Reflection: Lent is the time to repent from our sins and commit ourselves to the teachings of the Lord.
In the First Reading (Jonah 3:1-10), the Prophet Jonah has been released by the large fish after three days and three nights. God told him to proclaim the same message to Nineveh, before the prophet ran away to Tarshish. This is what Jonah did, and the people, even the Assyrian king, believed in him. They proclaimed a fast, put on a sackcloth and rolled in ashes, turned away from their wickedness, etc. When God saw their repentance, he did not continue his plan of destruction.
In the Gospel (Luke 11:29-32), Jesus knows that the crowds and the Pharisees and scribes will ask him for a sign. That is why he compares it as an evil generation. He gives them the signs of the Prophet Jonah and the Queen of Sheba. Jonah symbolizes Jesus himself who proclaims repentance to the people, including us. The Queen of Sheba symbolizes the Blessed Virgin Mary who reminds the people at Cana, which is for all of us: “Do whatever he tells you to do” (John 2:5)! And the end of the generation refers to the Last Judgement, wherein all the righteous will rise up to eternal life, while all the evil will fall into eternal damnation.
So as we journey down this Lenten road, let us spend this 40-day journey by renewal, penance, meditation, and charity.

Reply

PATRICK CU March 13, 2019 at 1:20 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez March 13, 2019 at 4:37 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Arlin D. Mamales March 13, 2019 at 4:55 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Edward Ramirez March 13, 2019 at 7:11 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Kulot March 13, 2019 at 7:54 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Melba G. De Asis March 13, 2019 at 10:32 am

Kung magsisisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan at iiwasan ng gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, ipagkakaloob ng Diyos ang kapatawaran at hindi na niya ipapataw ang parusang dapat ay igagawad niya sa mga nagkakasala. Nawa’y hangarin natin palagi ang gumawa ng mga bagay na ikalulugod ng Panginoon.

Reply

Maria Lourdes March 13, 2019 at 3:21 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine March 13, 2019 at 4:09 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
AMEN. ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun March 13, 2019 at 10:25 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:27 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: