Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 8, 2019

March 8, 2019

Play

Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 1-9a
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Mateo 9, 14-15

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 1-9a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ikaw ay sumigaw nang ubos-lakas,
ang sala ng bayan ko sa kanila’y ihayag.
Sinasamba ako,
kunwa’y hinahanap, sinusundan-sundan,
parang natutuwang ang kalooban ko’y kanilang malaman;
ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid,
at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay.
Wari’y natutuwang sa aki’y sumamba.
At ang hinihingi’y hatol na matuwid.”
Ang tanong ng mga tao, “Bakit ang pag aayuno nati’y
di pansin ng Panginoon?
Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan.”
ang sagot ng Panginoon,
“Pansariling kapakanan pa rin
ang pangunang layunin sa pag-aayuno,
habang ang nag-aayuno’y patuloy na inaapi ang mahihirap.
Ang pag-aayuno ninyo’y
humahantong lamang sa alitan
hanggang kayu-kayo’y nag-aaway-away.
Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo
ay gayun din lamang,
ang inyong pagtawag
ay tiyak na hindi pakikinggan.
Sa inyong pag-aayuno
pinahihirapan ninyo ang inyong sarili.
Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin.
Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo,
pag-aayuno na ba iyan?
Akala ba ninyo’y nasisiyahan ako riyan?
Ito ang gusto kong gawin ninyo:
tigilan na ninyo ang pang-aalipin;
sa halip ay pairalin ang katarungan;
ang mga api’y palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay inyong pakanin,
patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan.
Yaong mga tao
na halos hubad na ay inyong paramtan,
ang iyong pagtulong
sa mga kasama ay huwag tatalikdan.
At kung magkagayon,
matutulad kayo sa bukang-liwayway.
hindi maglalao’t
gagaling ang inyong dugat sa katawan,
ako’y laging sasainyo,
ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar.
Sa araw na iyon.
diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo,
pag kayo’y tumawag,
ako’y tutugon agad.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.
Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Amos 5, 14

Matuwid ang dapat gawin,
Masama’y iwasan natin,
at tayo ay bubuhayin;
ang Diyos ay sasaatin,
atin s’yang makakapiling.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 14-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-aayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

PATRICK CU March 8, 2019 at 12:54 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!!

Reply

Kulot March 8, 2019 at 5:06 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Reynald Perez March 8, 2019 at 6:36 am

Reflection: One of the 3 Forms of Penance during Lent is Fasting. In the laws of the Church, it means to observe one full meal and two small meals for Catholics aged 14 to 59 years old on Ash Wednesday and Good Friday. For the Jews, Fasting was very important because the leaders and the people should observe the tradition of their elders. But this practice was done with a gloomy face because the leaders wanted to be praised for doing this righteous act.
In the Gospel (Matthew 9:14-15), we see our Lord Jesus Christ and the Twelve not fasting, while the disciples of Saint John the Baptist and the disciples of the Pharisees fast. Jesus told them that there is a very important time for fasting, when the Bridegroom is taken away and when the new wineskins are formed from the old ones. These are the signs revealing that he is the Messiah, who comes to make the New Covenant of God by his Paschal Mystery. He taught us the values of love, especially by having sincere and humble hearts. By his sacrifice, he taught us to offer spiritual sacrifices to the Father for the sake of others. So Fasting does not only come from the laws and traditions, but it also comes from the Christian way of life.
There are many ways we can include in fasting during this Season of Lent. One example is the things we buy. We want some new clothes to wear, so for this Season, we can buy simple but fresh clothes, instead of buying fashionable and expensive ones, since Lent is about sacrifice. Another example is recreation. Nowadays, most of the population use i-pads, laptops, computers, and other electronic gadgets for games, nevertheless only their hands are moving. So for this Season, they can play real outdoor games like hopscotch (patintero), luksong baka, luksong lubid, timbang preso, and even ball games like basketball and football (soccer). Another example is our needs and the needs of the poor. Instead of wishing for many popular items, Lent invites us to save our money for our basic needs such as food, water, education, welfare, electricity, etc. Some examples are donating some of our money and possessions to charitable donations for the poor and the needy. One last example is our schedule. Instead of doing things that are not important, Lent invites us to focus on things which are more important. These important things include education, work, chores, and other assigned tasks and responsibilities. Fasting comes in many forms, but most of all, let us never forget the ultimate sacrifice of our Lord Jesus Christ because he fasted for forty days and forty nights in the wilderness, before he could face his Paschal Mystery three years after. As we journey down this Lenten road, let us observe the practice of Fasting with sincere and humble hearts, in memorial of the sufferings of the Lord.

Reply

Edward Ramirez March 8, 2019 at 9:20 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!!

Reply

Celine March 8, 2019 at 2:31 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
AMEN.

Reply

Rachel Dela Cruz March 8, 2019 at 10:35 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Dolly Sun March 8, 2019 at 10:54 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry March 9, 2019 at 12:00 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: