Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/.mysql/#sql-temptable-154615-243647-14e3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/jericpen/public_html/awitatpapuri.com/wp-includes/class-wpdb.php on line 2431

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 4, 2019

March 4, 2019

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 17, 20-28
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Marcos 10, 17-27

UNANG PAGBASA
Sirak 17, 20-28

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik-loob,
at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa.
Iwan mo na ang kasalana’t lumapit ka sa Panginoon,
magmakaamo ka sa kanya at mapapawi ang iyong sala.
Manumbalik ka na sa Kataas-taasaan;
talikuran mo na ang gawang masama,
at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman.
Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay?
Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa kanya.
Ang mga patay, sapagkat sila’y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon;
mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa kanya.
Kay laki ng pagkahabag ng Panginoong;
anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik-loob sa kanya!

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Tugon: Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan,
at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang;
mapalad ang taong sa harap ng Poon ay di naparatangan
dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang.

Tugon: Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala’y inamin,
ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim;
pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo’y idaing,
at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin.

Tugon: Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Ang lahat ng tapat, sa panahong gipit dapat manalangin,
upang bumugso man ang malaking baha’y di sila abutin.

Tugon: Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Kublihan ko’y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag,
aking aawitin ang pagkakalinga at ‘yong pagliligtas.

Tugon: Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

ALELUYA
2 Corinto 8, 9

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay naging dukha
upang tayo’y managana
sa bigay n’yang pagpapala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 17-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nang paalis na si Hesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, “Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos: ‘Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magdadaya; igalang mo ang iyong ama’t ina,’” “Guro,” sabi ng lalaki, “ang lahat po ng iya’y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata.” Magiliw siyang tinitigan ni Hesus, at sinabi sa kanya, “Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ko, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin.” Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, at malungkot na umalis, sapagkat siya’y napakayaman.

Tiningnan ni Hesus nag mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, “Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos.” Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Hesus, “Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos! Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman.” Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya’t sila ‘y nagtanungan. “Kung gayo’y sino ang maliligtas?” Tinitigan sila ni Hesus at sinabi sa kanya, “Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 11 comments… read them below or add one }

Brenda Panganiban February 27, 2017 at 2:50 pm

Request daily readings in Tagalog

Reply

Reynald Perez March 3, 2019 at 2:36 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay isang paalala ni Sirac na tayo’y magbalik-loob sa ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na maging mga anak niya muli sa kabila ng ating mga pagkakululang at pagkakasala. Nawa’y buong buhay nating ipagdangal siya at isabuhay ang kanyang presensiya sa ibang tao. Ang Ebanghelyo ay isang pag-uusap ni Hesus sa isang mayayamang lalaki. Tinanong itong mamayamang ito kung ano ang dapat niyang gawin upang magkamit ang buhay na walang hanggan. Tumugon si Hesus na gawin niya ang nakasaad sa Sampung Utos/Dekalogo, at sigurado ng lalaki na mula pagkabata niya ay sinundan niya ang mga utos ng Diyos Ama. Subalit nang sabihin ni Hesus na ibenta niya ang kanyang mga ari-arian sa mga mahihirap at sumunod sa kanya, bigla na lang umalis ang lalaking mayaman dahil nalungkot siya sa nalamang marami siyang mga yaman sa buhay na hindi pwedeng ipagwalang-bahala. Ang panawagan ng Panginoon na sumunod sa kanyang landas ay sadyang napakahirap sapagkat sino bang taong gustong ipagbenta ang lahat ng mayroon siya? Sa literal na konteksto, ang mga misyonerong nagpaparangal tungkol sa pananampalataya ay talagang iiwanan ang kanilang mga ari-arian upang itugon ang tawag ng Panginoon na maglingkod sa kanya. Ngunit ang tanong ay ninanais ba ni Hesus na ipamigay natin ang lahat nating ari-arian? Kung susuriin natin nang mabuti ang Ebanghelyo, hindi naman sinasabi niya na mali ang pag-aangkin sa mga tinuturing na yaman, sapagkat alam ni Kristo na pinaghirapan niya ng tao upang makagawa ng mabuting kinabukasan hindi lang para sa sarili, kundi para sa ibang kapwang-tao rin. Subalit ang hinihiling lang naman ni Hesus ay sa kabila ng lahat ng ating mga yaman at ari-arian ay dapat mas pahalagahan natin ang ating pananampalataya sa kanya at sa Ama. Hindi dapat maging hadlang ang mga makamundong bagay sa pagkikilala sa Diyos na gumabay sa atin ng mga ito para sa ikauunlad ng tao, komunidad, at lipunan. Ang mga mayroon tayo ngayon ay lilipas din, subalit ang tunay na kayamanan sa langit ay ang makamit natin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon at ang kanyang mga Banal sa patuloy na pagsisikap na gumawa ng mga nararapat at mabubuting bagay ayon sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Aida Ramirez March 4, 2019 at 6:18 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

kulot March 4, 2019 at 7:39 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Edward Ramirez March 4, 2019 at 9:36 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo a

Reply

ruben calindong March 4, 2019 at 11:45 am

amen.

Reply

Maria Lourdes March 4, 2019 at 1:30 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine March 4, 2019 at 5:22 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun March 4, 2019 at 10:41 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry March 5, 2019 at 11:20 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: