Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 26, 2019

February 26, 2019

Martes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 2, 1-13
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Sarili’y sa D’yos ilagak at tutulungan kang ganap.

Marcos 9, 30-37

UNANG PAGBASA
Sirak 2, 1-13

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon,
humanda ka sa mga pagsubok
maging tapat ka at magpakatatag,
huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian.
Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa kanya,
kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay.
Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo,
tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari.
Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy,
ang banal ay sinusubok ng Panginoon
sa apoy ng pagtitiis.
Magtiwala ka at tutulungan ka niya,
maging tapat ka sa kanya at makaaasa ka.
Kayong may takot sa Panginoon,
maghintay kayo ng kanyang habag;
huwag kayong lalayo sa kanya
nang hindi kayo mapahamak.
Kayong may takot sa Panginoon,
magtiwala kayo sa kanya,
at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala.
Kayong lahat na may takot sa Panginoon,
umasa kayo sa kanya.
Pagpapalain niya kayo,
pasasaganain, at paliligayahin magpakailanman.
Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno:
may nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo?
May nanatili bang naglilingkod sa kanya na kanyang pinabayaan?
May tumawag ba sa kanya na hindi niya dininig?
Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon,
pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Tugon: Sarili’y sa D’yos ilagak at tutulungan kang ganap.

Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.

Tugon: Sarili’y sa D’yos ilagak at tutulungan kang ganap.

Iingatan ng Diyos yaong masunurin,
ang lupang minana’y di na babawiin.
Kahit na sumapit ang paghihikahos,
di mararanasan nila ang magdahop.

Tugon: Sarili’y sa D’yos ilagak at tutulungan kang ganap.

Ang mabuti’y gawin, masama’y itakwil,
at mananahan kang lagi sa lupain.
Pagkat yaong bayang wasto ang gawain,
ay mahal ng Poon, hindi itatakwil.
Sila’y iingatan magpakailanman,
ngunit ang masama ay ihihiwalay.

Tugon: Sarili’y sa D’yos ilagak at tutulungan kang ganap.

Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid,
iingatan sila pag naliligalig.
Ililigtas sila’t kanyang tutulungan
laban sa masama, ipagsasanggalang;
sapagkat sa Poon nangungubling tunay.

Tugon: Sarili’y sa D’yos ilagak at tutulungan kang ganap.

ALELUYA
Galacia 6, 14

Aleluya! Aleluya!
Sa krus ni Kristo dinangal
itong ating pamumuhay
na para sa kanya lamang.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 30-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sina Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Hesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya: “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.” Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya.

At dumating sila sa Capernaum. Nang sila’y nasa bahay na, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad, “Ano ba’ng pinagtatalunan ninyo sa daan?” Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila’y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Hesus, tinawag ang Labindalawa at sinabi, “Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, at maging lingkod ng lahat.” Tinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, “Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumanggap sa akin — hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 25, 2019 at 1:07 pm

Pagninilay: Tayong lahat ay mga anak ng ating Kataas-taasang Diyos. Kaya tayo ay tinatawag na maging matapat sa kanyang dakilang kalooban. Ang Unang Pagbasa ay isang paanyaya ni Sirac na tayo’y magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Maging sa hirap man o ginhawa, dapat patuloy tayong manalig sa Panginoon habang tayo’y lumalakbay sa daan ng mundong ito. At si Hesus sa Ebanghelyo ay nag-anyaya sa atin kung paano dapat tayong mamuhay. Ito ay isang tugon sa mga argumento ng mga alagad sa isa’t isa kung sino raw ang pinakadakila. Sabi ni Hesus na upang tayo’y maging dakila sa Kaharian ng Diyos, dapat nating tularan ang isang bata, kaya ito’y pinatayo niya sa gitna ng tao. Ang bata na dating itinuturing ng lipunan na mahina ay may kahalagahan pala. Alam po natin na ang isang bata ay susunod sa utos ng kanyang magulang o higit pa dito sa isang utos na ikabubuti hindi lang ng kanyang sarili, kundi para na rin sa ibang tao. Dito makikita natin ang naging buhay ni Kristo nang bagamat siya ay Diyos ay nagkatawang-tao at naging bata sa ilalim ng isang Banal na pamilya, at siya’y nakapiling nina Birheng Maria at San Jose. Kaya ang pagiging “bata” ayon kay Hesus ay isang taong may kababang-loob at pagiging masunurin sa Diyos. Makikita natin sa unang bahagi ng sipi kung paano ipinaalam niya sa ikalawang pagkakataon tungkol sa kanyang Misteryong Paskwal. Ang pag-aalay ni Hesus sa Krus at ang Muling Pagkabuhay ay tanda na handa siyang sumunod sa kalooban ng Ama upang tayo ay matubos mula sa ating mga kasalanan. Kaya ipinakita sa atin na ang tanging paraan upang makamit natin ang kaluwalhatian at buhay na walang hanggan, kailangan nating manalig sa Panginoon at maging mga “childlike” sa kababang-loob at pagkamasunurin.

Reply

Edward Ramirez February 26, 2019 at 5:38 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

ruben calindong February 26, 2019 at 6:17 am

amen! praise GOD

Reply

kulot February 26, 2019 at 6:31 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Melba G. De Asis February 26, 2019 at 7:39 am

Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Maaaring isang paraan ito ng Panginoon hindi para tayo ay parusahan kundi para tayo ay patatagin sa lahat ng laban sa buhay. Ang patuloy na pagtitiwala sa Panginoon kahit may mga pagsubok na dumarating sa buhay ay siya nating sandigan at pagkukunan ng lakas para maging matatag pa rin at patuloy na umasa na ang lahat ng problema ay may solusyon at papawiin ito ng Panginoon, patuloy tayong umasa at manalig sa Kanyang kapangyarihan. Siya nawa ang manahan sa ating puso at isip at nawa’y gabayan niya tayo sa lahat ng sandali. Manatili nawa sa atin ang puso tulad ng sa isang bata, ang pagiging masunurin, mapagmahal at masayahin. Siya nawa, Amen..

Reply

Celine February 26, 2019 at 2:11 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU February 26, 2019 at 4:40 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!!!!

Reply

Dolly Sun February 26, 2019 at 10:07 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry February 26, 2019 at 11:15 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: