Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 25, 2019

February 25, 2019

Lunes ng Ika-7 ng Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 1, 1-10
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Marcos 9, 14-29

UNANG PAGBASA
Sirak 1, 1-10

Ang simula ng aklat ni Sirak

Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan
at iyon ay taglay niya magpakailanman.
Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat,
O ng patak ng ulan, o ng mga araw,
sa panahong walang pasimula at walang katapusan?
Sino ang makasusukat sa taas ng langit, o sa lawak ng lupa?
Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat
at sino ang makasasaliksik sa Karunungan?
Bago pa likhain ang alinmang nilalang,
nalikha na ang Karunungan,
at ang tunay na pagkaunawa,
bago pa nagsimula ang mga panahon.
Ang Karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos
sa kataas-taasang langit,
at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan
kanino ipinahayag ang simula ng Karunungan,
at sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan?
Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa Karunungan,
at sinong nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan?
Iisa lamang ang talagang marunong;
dapat tayong gumalang na may paghanga
sa harap ng kanyang luklukan.
Ang Panginoon ang maylikha ng kanyang nilalang.
Binahaginan niya ng Karunungan ang lahat ng tao,
ngunit higit na masagana ang bigay niya
sa mga umiibig sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Tugon: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Panginoo’y naghahari, na ang suot sa katawan
ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.

Tugon: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan
kahit ano ang gawin pa’y hindi ito magagalaw.
Ang trono mo ay matatag simula pa noong una.
Bago pa ang ano pa man, likas ika’y naroon na.

Tugon: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo,
sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.

Tugon: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 14-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, habang bumababa si Hesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan, at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Hesus. Sila’y patakbong lumapit sa kanya, at binati siya. Tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad, “Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?” Sumagot ang isa mula sa karamihan, “Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya’y inaalihan ng masamang espiritu, at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya’y inilulugmok; bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin, at siya’y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito!” Sinabi ni Hesus sa kanila, “Lahing walang pananampalataya! Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata!” At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Hesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, anupa’t napalugmok ito sa kanya, at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. “Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu?” tanong ni Hesus sa ama. “Mula pa po sa kanyang pagkabata!” tugon niya. “Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami.” “Kung may magagawa!” ulit ni Hesus. “Mapangyayari ang lahat sa may pananalig.” Kaagad sumagot nang malakas ang ama ng bata, “Nananalig po ako! Tulungan ninyo ako bagamat ako’y nagkulang.”

Nang makita ni Hesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, “Ikaw, espiritung nagpapapipi at nagpapabingi – iniuutos ko sa iyo: lumabas ka sa bata! At huwag ka nang papasok sa kanya!” Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata, at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya’t ang sabi ng marami. “Patay na!” Subalit siya’y hinawakan ni Hesus sa kamay at ibinangon. At tumindig ang bata.

Nang pumasok na si Hesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, “Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu?” Sumagot si Hesus, “Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 12 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 24, 2019 at 9:22 pm

Reflection: The First Reading comes from a wise man named “Jesus Ben Sirach,” which refers to Sirach himself. This book is also known as “Ecclesiasticus”. You can only find this Biblical book in Catholic version of the Scriptures, since deuterocanonicals are also acceptable in the Church’s canonicity of the Bible. Sirach’s purpose of writing has always been centered on the love for the Law of God. This shows the call of each individual to faithfulness to the Lord and also towards one another. The wise man begins his account by affirming all creation to exist because of the one God who has made them. It is he who has made the due seasons of the earth fruitful and abundant for us to enjoy them. And it is in his Word where we can discern his divine wisdom. And truly this Word and wisdom is a reference to our Lord Jesus Christ, the Son of the Father, who is the fulfillment of the loving plan of salvation. The Gospel Reading gives us a picture of how the power of God is present in Jesus. We see here a faithless father who has been doubting and searching for a cure for his son being tormented by a demon. He also narrated to Jesus how the boy would attempt to go to drown in the lake and even to cast in the fire. Earlier the father has brought his son to the disciples, however they have not cured him. Even with all the worry and fear of the man, Jesus eases his emotions by assuring him that nothing is impossible to one who has faith. At this he humbles himself before the Lord to help his unbelief. And at the moment, Jesus has driven out the evil spirit from the boy, and the family has rejoiced for this spectacular occasion. This great miracle shows how faith is regarded as the “fear of the Lord”. Truly nothing is impossible for God to do for us what we need based on his time if we truly believe. And if we are truly faithful to him, thus we are also called to manifest this faith through our relationship with other people.

Reply

ruben calindong February 25, 2019 at 4:25 am

amen.!

Reply

Arlin D. Mamales February 25, 2019 at 5:42 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU February 25, 2019 at 5:48 am

Napakagandang pagbasa.

Salamat sa Diyos! AMEN!!

Reply

Aida Ramirez February 25, 2019 at 6:17 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Melba G. De Asis February 25, 2019 at 7:15 am

Walang imposible sa Diyos basta manalig tayo at manalangin na tayo ay pagalingin ng Panginoon.

Panginoon linisin Mo po ako at patawarin sa lahat ng ak8ngnpagkakasala at mga kanaan. Ako’y lubos na naniniwals at nanalig na ikaw ang makapagpapagaling sa lahat ng taglay kong karamdaman. Itinataas ko din po Panginoon ang lahat ng may mga karamdaman lalung lalo na ang aking kapatid na matagal ng pinahihirapan ng karamdamang hindi namin malaman kung saan nagmula, pati na ng lahat ng pinapahirapan ng mga karamdaman. Ang lahat nf ito’y itinataas ko po sa Inyo sa pamamagitan ni Jesus na maghahari magpasawalang hanggan.. For all this Lord, I praise you and I thank you. Amen

Reply

kulot February 25, 2019 at 8:21 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Edward Ramirez February 25, 2019 at 8:46 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Edgar E. February 25, 2019 at 10:47 am

Ama sa Langit, maraming maraming salamat po sa lahat po, na inyong ibinibigay. Ama, gabayan nyo po ako, sa aking magagawang tulong sa aking kapwa, palagi nyo po akong papaalalahanan kung ako po ay napapalayo sa inyong Salita. Gawin nyo po akong instrumento para po mapabuti ang aking kapwa, hinihiling ko po eto sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, kasama po ng Espiritu Santo, Amen.

Reply

Celine February 25, 2019 at 5:44 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jerry February 25, 2019 at 10:19 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: