Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 23, 2019

February 23, 2019

Paggunita kay San Policarpio, Obispo at Martir
Sabado ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 11, 1-7
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Marcos 9, 2-13

UNANG PAGBASA
Hebreo 11, 1-7

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, tayo’y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaaasahan natin, at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga taong noong unang dahil sa kanilang pananalig sa kanya.

Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita.

Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya’y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos.

Dahil sa pananalig Diyos, hindi namatay si Enoc, kundi inilipat sa kabilang buhay. “Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos.” Sinasabi sa Kasulatan na si Enoc ay naging kalugud-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya.

Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito’y hinatulan niya ang sanlibutan, at siya’y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Tugon: Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Pupurihin ko’t pasasalamatan ang Diyos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

Tugon: Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.
Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan,
ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
Ang karangalan mo at pagkadakila’y ipamamalita,
at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga.

Tugon: Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Tugon: Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

ALELUYA
Marcos 9, 6

Aleluya! Aleluya!
Nagsalita ang D’yos Ama:
“Ang Anak kong sinisinta
ay narito, dinggin n’yo s’ya!”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 2-13

Noong panahong iyon, umakyat si Hesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nagbagong-anyo si Hesus, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anupat walang sinumang makapagpapaputi nang gayun. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Hesus. Sinabi ni Pedro kay Hesus, “Guro, mabuti pa’y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.” Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito’y may tinig na nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak. Pakinggan ninyo siya!” Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Hesus.

Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Hesus: “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nakita hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao.” Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila’y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Hesus, “Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?” Tumugon siya, “Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayo’y bakit sinasabi ng Kasulatan na ang Anak ng Tao’y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila, ayon sa sinasabi ng Kasulatan tungkol sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 14 comments… read them below or add one }

Patrick Cu February 19, 2017 at 12:22 am

Kay buti nyo po Panginoon, marapat ba purihin at pasalamatan magpasawalang hanggan

Reply

Patrick Cu February 19, 2017 at 12:23 am

Na*

Reply

Reynald Perez February 22, 2019 at 11:28 pm

Reflection: The First Reading teaches us that faith is not always something that enables us to grasp the material things. Rather, it is also something we hope for more importantly, spiritual things revealed to us by God the Father. That’s why it is through faith that we have understood the significant events in the Old Testament. It is also the fact how these great men devote their lives to do good and please the Lord. Abel offered one of the fattest lambs, which God accepted rather than Cain’s offering of fruits, for he has the sincerity of heart upon offering. Noah obeyed the Lord when asked to built an ark for refuge for his family and the animals during the 40 days and nights of the Lord, despite the ridicules he received from the people.
In the Gospel, we hear the Transfiguration story, which is the Fourth Luminous Mystery. It is a lesson on how we view God and go deeper understanding on his greater plan for us. The 3 disciples didn’t quite understand what happened to Jesus when he was transfigured on Mount Tabor and when he conversed with Moses (representing the Law) and Elijah (representing the Prophets). For Moses and Elijah, they point out that he is the fulfillment of the Old Testament Law and the Prophets. And earlier, he predicted that he would undergo his Paschal Mystery, his Suffering, Death, and Resurrection. Even when the cloud covered them, they were frightened, especially when they only saw Jesus with them. Then he warned not to tell anyone who he was, until his Resurrection from the dead. For the followers of Jesus, they expected him to be the Messiah who would be crowned king in Jerusalem and restore Israel by liberating them from the Roman Empire. But what happened later on is that they were surprised to see a Messiah carrying a large Cross under the weight of his soldiers traveling to the path of Calvary, and on the hill of Golgotha, he was crucified and after six hours, he died. Three days later, he rose from the dead and appeared to more than 500 witnesses. 40 days after, he ascended into heaven and took his seat at the majesty of God the Father. After Pentecost, the Apostles have fully understand what took place when Christ was with them. So they began to preach in public the greatest plan of God which was fulfilled in Christ, and many were moved by the story and converted to the faith.

Reply

PATRICK CU February 23, 2019 at 3:49 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!!!

Reply

Josephiine Mauro February 23, 2019 at 4:31 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

ruben calindong February 23, 2019 at 5:10 am

pupuriin ko ang pangalan ng dios..AMEN

Reply

Edward Ramirez February 23, 2019 at 7:35 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

kulot February 23, 2019 at 8:43 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine February 23, 2019 at 3:06 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

Maria Lourdes February 23, 2019 at 4:16 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Aida Ramirez February 23, 2019 at 7:28 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Dolly Sun February 23, 2019 at 10:57 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry February 23, 2019 at 11:39 pm

Pinupuri ka nmin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: