Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 21, 2019

February 21, 2019

Huwebes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 9, 1-13
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Marcos 8, 27-33

UNANG PAGBASA
Genesis 9, 1-13

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Si Noe ay ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos: “Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Patayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito’y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa.

Sinumang pumatay ng kanyang kapwa
ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa,
sapagkat ang tao’y nilalang, nilikha
ayon sa larawan ng Diyos na dakila.

“Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig.”

Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, “Ako’y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo – mga ibon, maaamo’t maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo: Kailanma’y hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig.” Sinabi pa ng Diyos, “Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop: Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyang ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
Maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
Ika’y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
Di mo tatanggihan ang kanilang daing.
Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Ito’y matititik upang matunghayan,
Ng sunod na lahing di pa dumaratal;
Ikaw nga, O Poon, ay papurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
Ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtatanghuyan
Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
Upang palayain sa hirap na taglay.

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

At ang mga anak ng ‘yong mga lingkod,
mamumuhay namang panatag ang loob;
magiging matatag ang kanilang angkan,
sa pag-iingat mo, sila ay tatagal.
Anupa’t ang iyong ngala’y mahahayag,
sa Sion, O Poon, ika’y ibabansag;
pag ang mga bansa ay nagsasama-sama
sa banal na lungsod upang magsisamba.

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

ALELUYA
Juan 6, 63k. 68k

Aleluya! Aleluya!
Espiritung bumubuhay
ang Salita mo, Maykapal,
buhay mo ang tinataglay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 27-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila’y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” Sumagot sila, “Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo; at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta.” “Kayo naman – ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya. “Kayo ang Kristo,” tugon ni Pedro. “Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako,” mahigpit na utos niya sa kanila.

Mula noon, ipinaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na ang Anak ng Tao’y dapat magbata ng maraming hirap. Siya’y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya’t niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Hesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro: “Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

{ 12 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 19, 2019 at 11:46 pm

agninilay: Ang Unang Pagbasa ay nagsasalaysay ang kagandahan ng nilikha ng Diyos matapos ang malaking baha. Makikita natin na sa kabila ng galit ng Diyos na lipulin ang daigdig, ginawa niya pa ring magkaroon ng kagandahan mula sa kanyang mga gawa. At binasbasan din niya ang angkan ni Noe hanggang sa mga sumusunod na henerasyon. Sa huli ay ipinatibay niya muli ang tipan sa pamamagitan ng isang bahaghari na kailanma’y hindi niya wawasakin ang mundo gamit ng isang baha. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang pagkakatagpo ng mga Apostol kay Hesus. Tinanong sila ni Kristo kung sino siya sa tao, at maraming kilalang pangalan ang lumabas katulad nina San Juan Bautista, Elias, Jeremias, o isa sa mga propeta. At nang mismong sila’y tanungin niya, si Simon Pedro ay nagpahayag na si Hesus ay ang Kristo, ang Anak ng Diyos. Dahil sa tamang sagot ni Pedro, pinagsabihin sila ni Hesus na huwag sabihin kanino man kung sino siya. Ang akala ni Simon Pedro na ang pagka-Mesiyas ni Hesus ay ayon sa pananaw ng mga Hudyo na ito’y magiging tapagtanggol ng mga Israelita mula sa pananakop ng mga Romano. Kaya nang unang ipinaalam ng Panginoon na siya’y mamatay at muling mabubuhay, biglang tumanggi si Pedro, at ito’y pinaglayuan ni Hesus na “Satanas”. Hindi po ibig sabihin na demonyo ang Apostol na ito, kundi ito’y pagmamalabis na iniisip niya ay mula sa pananaw ng tao, at hindi ayon sa karunungan ng Diyos. Pero makikita natin sa pagpapahayag ng pananalig ni San Pedro na si Hesus ang Mesiyas, ito’y paanayaya sa atin na dapat kilalanin din natin ang Diyos sa ating sariling buhay. At kung patuloy natin kinikilala siya, gawin po natin ang kanyang niloob hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa mabuting kapakanan ng ibang tao. Nawa’y isabuhay natin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa patuloy na paggawa ng kabutihan at katuwiran sa lahat ng tao.

Reply

May Mendoza Tapales February 21, 2019 at 5:04 am

“Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay.” Pwede po bang paki paliwanag itong bahagi na ito ng unang pagbasa?

Reply

ruben calindong February 21, 2019 at 5:17 am

slamat panginoon..AMEN

Reply

Aida Ramirez February 21, 2019 at 5:46 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Lilian M.Saltore February 21, 2019 at 6:30 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Melba G. De Asis February 21, 2019 at 6:36 am

Tuwing makakakita ako ng bahaghari may kakaibang saya akong nadarama dahil sa sari sari at magandang mga kulay nito. Ito ang simbolo ng pakikipagtipan at pangako ng Panginoon na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ni Noe ay nagpapakita ng kanyang lubos na paniniwala sa Ama. Palagi nating hangarin na makasunod tayo sa mga ipinag-uutos ng Diyos sa atin at palagi nating hangarin ang mskagawa ng mabuti sa ating kapwa.

Panginoon patawad po sa mga pagkakataon na hindi ako tumulong sa kapwa kong humihingi sa akin ng tulong at sana po ay mapatawad nila ako sa aking nagawa. Patawad po Panginoon na mas tiningnan ko ang kanilang mga kahinaan at ginagawang pagwawalang bahala at ang lubos nilang pag aabala at pag aaksaya ng oras sa mga bagay na panandalian lamang na makakapagpasaya sa kanila, at mas pinili pa nilang magpabaya sa mga bagay na dapat nilang gawin para sa ikabubuti ng kanilang buhay.. Nawa Panginoon ay mas hangarin ko ang makagawa ng kahit maliit na bagay para sa ikabubuti ng aking kapwa. Amen

Reply

Edward Ramirez February 21, 2019 at 8:59 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

kulot February 21, 2019 at 2:26 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo.

Reply

Celine February 21, 2019 at 2:56 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun February 21, 2019 at 9:59 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK CU February 22, 2019 at 12:38 am

1st reading: “Magparami kayo” at “hindi na muli gagamitin ang baha upang lipulin”
2nd reading: dumating si Jesus upang magpalaganap at lipulin lahat ng susunod hindi sa pamamagitan ng galit ng Diyos kundi ng pagmamahal ng Diyos, kaya’t hindi na niya kailangan gamitan pa muli ng baha, kundi pagpaparami ng kanyang anak sa pamamagitan ng salita at ni Jesus.

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: