Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 18, 2019

February 18, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Lunes ng Ika-6 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 4, 1-15, 25
Salmo 49, 1 at 8. 16bk-17. 20-21

Sa D’yos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod.

Marcos 8, 11-13

UNANG PAGBASA
Genesis 4, 1-15, 25

Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito’y nagdalantao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva: “Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon.” Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya, sinabi ng Panginoon: “Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang masaya. Kung masama naman, ang kasalana’y tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito.”

Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid, Wika niya, “Abel, mamasyal tayo.” Sumama, naman ito, ngunit pagdating sa kabukira’y pinatay niya ito.

Tinanong ng Panginoon si Cain, “Nasaan si Abel?”

“Hindi ko alam,” tugon niya. “Bakit ako ba’y tagapag-alaga ng aking kapatid?”

At sinabi ng Panginoon, “Cain, nakapangingilabot ang ginawa mi. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid, at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka’t palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani; wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig.”

“Napakabigay namang parusa ito!” sabi ni Cain sa Panginoon. “Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin, at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakikita sa akin.”

“Hindi,” sagot ng Panginoon. “Parurusahan ng putong ibayo ang sinumang papatay kay Cain.” At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito’y di dapat patayin.

Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa, at ito’y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina: “Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel”; at ito’y tinawag niyang Set.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 1 at 8. 16bk-17. 20-21

Tugon: Sa D’yos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod.

Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay,
ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran.
Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog,
ni sa inyong mga haing sa dambana’y
sinusunog.

Tugon: Sa D’yos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot,
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Tugon: Sa D’yos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod.

Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid,
at kay daming kapintasang sa kanila’y nasisilip.
Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana,
kaya naman ang akala, kayo’t ako’y magkaisa;
ngunit ngayon, panahon nang kayo’y aking pagwikaan
upang inyong maunawa ang ginawang kamalian.

Tugon: Sa D’yos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 11-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Hesus. Ibig nilang masila siya kaya hiningi nila na magpakita si hesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong-hininga nang malalim si Hesus at ang wika, “Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo: hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda.” Iniwan niya sila, at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Emmanuel Vergara February 17, 2019 at 6:44 pm

Magandang gabi po!

May typographical error pi sa Mabuting Balita ng Pebrero 18, 2019:

…magpakita si hesus ng …

Maraming salamat po!

Reply

Reynald Perez February 17, 2019 at 7:35 pm

Pagninilay: Isinasalaysay ng Unang Pagbasa kung paanong patuloy na minahal ng Diyos ang mga tao kahit sila’y nagkasala. Kaya ang ating mga unang magulang na sina Adan at Eba ay binayayaan ng 2 anak, sina Cain at Abel. At patuloy rin isinalaysay ang bunga ng orihinal na kasalanan. Dahil sa hindi natanggap ng Diyos ang hain na prutas ni Cain, nainggit siya sa pagtanggap ng hain ng tupa ng kanyang batang kapatid na si Abel. Kaya pinatay ni Cain ang kanyang kapatid, ang kauna-unahang ganap na pangyayari ng pagpapatay. At hinanap ng Diyos si Abel, na tugon naman ni Cain kung siya ba ay tagapag-alaga ng kanyang kapatid. Nabatid na ng Diyos ang ginawa ni Cain, kaya plano niyang parusahan nito at palayasin. Subalit nangamba ang tao na baka siya’y papatayin, kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan sa noo ni Cain bilang tanda na hindi siya’y papatayin ng kahit sinong tao. Kaya lang ang mga nakalipas na bersikulo ay makikita natin na pinatay ni Lamec, ama ni Noe, at nagsisi ito sa ginawa kay Cain. Ngunit makikita natin na ang Diyos ay patuloy na nagmahal sa sangkatauhan sa kabila ng lahat ng mga pagkakasalang ginawa. Kaya ang Ebanghelyo ay paalala na ang Diyos ay nagbibigay ng tanda ng kanyang pagmamahal. Hindi ito lingid ng mga eskriba at Pariseo na tutuksuhin si Hesus upang humiling ng palatandaan. Kaya hindi siyang nagpakita ng anumang tanda sa kanila. Nais ipunto ni Kristo na upang makilala natin siya at ang kanyang Ama, hindi natin kailangang humiling ng tanda o himala, kundi maging palantandaan ng kabutihan sa bawat tao. Kahit tayo pa ay nabigo o nagkasala, tayo ay patuloy na nililingap mula sa kahinaan upang maging malakas sa pananamapalataya, pag-asa, at pag-ibig.

Reply

PATRICK CU February 18, 2019 at 1:23 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!!

Reply

ruben calindong February 18, 2019 at 5:22 am

Amen???

Reply

Sally Bernardino February 18, 2019 at 7:40 am

Praise To You Lord Jesus Christ!

Reply

kulot February 18, 2019 at 3:44 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesucristo

Reply

kulot February 18, 2019 at 3:47 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine February 18, 2019 at 4:33 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo February 18, 2019 at 7:59 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dolly Sun February 18, 2019 at 9:50 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Aida Ramirez February 18, 2019 at 10:42 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Jerry February 18, 2019 at 11:00 pm

Pinupuri ka nmin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: