Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 16, 2019

February 16, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Sabado ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 3, 9-24
Salmo 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13

Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Marcos 8, 1-10

UNANG PAGBASA
Genesis 3, 9-24

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at tinanong,
“Saan ka naroon?”
“Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” tugon ng lalaki.
“Sinong may sabi sa iyong hubad ka?” tanong ng Diyos. “Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”
“Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki.
“Bakit mo naman ginawa iyon?” tanong ng Diyos sa babae.
“Mangyari po’y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” tugon naman niya.
At sinabi ng Panginoon sa ahas:
“Sa iyong ginawa’y may parusang dapat,
na tanging ikaw lang yaong magdaranas;
ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad,
at alikabok ang pagkaing dapat.
Kayo ng babae’y laging mag-aaway,
binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban.
Ito ang dudurog ng ulo mong iyan,
at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”
Sa babae nama’y ito ang salaysay:
“Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan,
lalo kung sumapit ang ‘yong pagluluwal;
ang lalaking ito na asawang hirang,
susundin mong lagi habang nabubuhay.”
Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi:
“Pagkat nakinig ka sa asawang hirang nang iyong kainin yaong bungang bawal;
sa nangyaring ito, ang lupang tanima’y
aking susumpain magpakailanman,
ang lupaing ito para pag-anihan
pagpapawisan mo habang nabubuhay.
Mga damo’t tinik ang ‘yong aanihin,
halaman sa gubat ang iyong kakanin;
upang pag-anihan ang iyong bukirin,
magpakahirap ka hanggang malibing.
Yamang sa alabok, doon ka nanggaling
sa lupang alabok ay babalik ka rin.”

Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa’y binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop.

Sinabi ng Panginoon: “Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungangkahoy ng buhat at baka hindi na siya mamatay.” Kaya, pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan.

Pinalayas nga siya ng Diyos, at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ng buhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang,
hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan,
ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika’y walang hanggan.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Yaong taong nilikha mo’y bumabalik sa alabok
sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
Ang sanlibong mga taon, ay para bang isang araw,
sa mata mo, Panginoon, isang kisap-mata lamang;
isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Mga tao’y pumapanaw na para mong winawalis,
parang damo sa umagang tumubo sa panaginip.
Parang damong tumutubi, na may taglay na bulaklak,
kung gumabi’y nalalanta’t bulaklak ay nalalagas.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Yamang itong buhay nami’y maikli lang na panahon,
itanim sa isip namin upang kami ay dumunong
hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon,
kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon?

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

ALELUYA
Mateo 4, 4b

Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos nila ang kanilang pagkain, kaya’t tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, “Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko nang gutom, mahihilo sila sa daan – galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila.” “Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?” tugon ng mga alagad. “Ilan ang tinapay ninyo riyan?” tanong ni Hesus. “Pito po,” sagot nila.

Ang mga tao’y pinaupo ni Hesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay, at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos, at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog; at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. At may apatnalibo ang kumain. Pinayaon ni Hesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta,

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Angelita Maramba February 10, 2017 at 3:39 pm

Thanks for the regular posting. Really a great help for me to prepare for a mass assignment. God bless lo always 🙂

Reply

kulotspark February 11, 2017 at 4:11 pm

amen

amen

amen

Reply

vince February 22, 2017 at 4:53 am

Salamt dito nakakatulong to para sa daily gospel namin tnx

Reply

Reynald Perez February 15, 2019 at 11:59 pm

Reflection: The First Reading reminds us of the consequence of Original Sin. Not only did Adam and Eve eat the fruit out of pride to become like God, they also disobeyed God. That is why they were expelled from Eden, the Garden of Paradise. But throughout the course of history, God did not abandon humanity despite of its wickedness. He prophesied to the serpent of an enmity between it and a woman with her offspring (Cf. Protoevangelium or Genesis 3:15). This sign has been recognized by the Church as fulfilled in the Lord Jesus Christ, the seed of life, and the woman who gave birth is the Blessed Virgin Mary, the Immaculate Conception. She gave birth to the Savior who would defeat the power of evil at the Passion, Death, and Resurrection of Jesus, so that people would turn away from sin, believe in God, and do good works. Mary is the new Eve, wherein when Eve disobeyed God’s command, she obeyed God’s will at the Annunciation by submitting herself to it with faith, humility, and obedience.
The Gospel presents to us the Feeding of the Four Thousand. It has similar accounts with the Feeding of the Five Thousand, although the numbers are quite different, yet the sequence of events are the same. Jesus the Good Shepherd has a very moving heart of pity for the crowd, so he asks his disciples to feed them. They only found a few loaves, but Jesus takes them and blesses them. Then he distributes them to the disciples, who distribute them to the people who have consumed them and have been filled. Then they gather the leftover fragments, and Jesus dismisses the people who have eaten their fill. This miracle is attributed to the Sacrament of the Most Holy Eucharist, wherein we are spiritually nourished by our Lord Jesus Christ, the Word of God that became flesh and the Bread of Life. And we continue to ask the intercession of Mary, the woman who is like the ‘baker woman’ who gave birth to this life-giving bread in Bethlehem, “the House of Bread”, that we may continue to discern God’s will.

Reply

ruben calindong February 16, 2019 at 5:36 am

thank you for sharing this gospel.
amen to GOD..???

Reply

kulot February 16, 2019 at 7:12 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Aida Ramirez February 16, 2019 at 7:13 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez February 16, 2019 at 9:39 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine February 16, 2019 at 3:09 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo February 16, 2019 at 8:38 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dolly Sun February 16, 2019 at 10:54 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK CU February 17, 2019 at 3:01 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!!!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:39 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: