Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 15, 2019

February 15, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 3, 1-8
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Marcos 7, 31-37

UNANG PAGBASA
Genesis 3, 1-8

Pagbasa mula sa aklat ng Gensis

Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsa’y tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?”

Tumugon ang babae, “Hindi naman! Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami.”

“Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay,” wika ng ahas. “Gayun ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo’y magiging parang Diyos; malalaman ninyo ang mabuti at masama.”

Napakaganda sa paningin ng babaw ang panunongkahoy at sa palagay niya’y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya’t pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila’y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan.

Pagdadapit-hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya’t nagtago sila sa kahuyan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang tao na pinatawad ng yaong kasalanan,
at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang;
mapalad ang taong sa harap ng Poon ay di naparatangan
dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.
Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala’y inamin,
ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim;
pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo’y idaing,
at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Ang lahat ng tapat, sa panahong gipit dapat manalangin,
upang bumugso man ang malaking baha’y di sila abutin.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Kublihan ko’y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag,
aking aawitin ang pagkakalinga at ‘yong pagliligtas.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

ALELUYA
Mga Gawa 16, 14b

Aleluya! Aleluya!
Kami’y iyong pangaralan
upang amin matutuhan
ang Salitang bumubuhay!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 31-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pagbabalik ni Hesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon, at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Hesus sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Hesus sa langit at nagbuntong-hininga, at sinabi sa tao, “Effata,” ibig sabihi’y “Mabuksan!” At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na nang malinaw. Sinabi ni Hesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman; ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. sila’y lubhang nanggilalas, at ang wika, “Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa! Nakaririnig na ang bingi, at nakapagsasalita ang pipi!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

mary February 7, 2017 at 6:38 pm

hello

Reply

Mark Jefferson Magno February 10, 2019 at 7:33 pm

Ang pagiging ‘bukas’ ay ang karaniwang paksa ng Pagbabasa ngayon. Sinasabi ng Unang Pagbasa ang Pagkahulog ng Tao nang isailalim ni Adan at Eva ang kanilang sarili sa tukso ng ahas. Ang kanilang pagmamataas ng “pagiging katulad ng Diyos” na ang kanilang mga mata ay binuksan at nahihiya sa kanilang kahubaran; kaya napapahiya na sila ay ang kabanalan ng kamatayan, sapagkat ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan.

Reply

Reynald Perez February 11, 2019 at 10:34 pm

Pagninilay: Sa Unang Pagbasa (Genesis 3:1-8), narinig natin ang Paghulog ng Tao. Matapos lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, hayop at tao, binigyan niya ang lahat ng isang halamanang tinatawag na Eden. Nagbigay din siya ng bilin sa lalaki at babae na maaari silang kumain maliban sa Puno ng Kaalaman ng Mabubuti at Masasama. Subalit dumating sa punto na lumapit sa babae ang isang ahas na ito’y sumisimbolo sa Diyablo. At ang babae ay tinuksong kainin ang prutas mula sa puno dahil hindi ito mamatay, kundi magiging katulad ng “Diyos”. Kaya kinain niya ang prutas at binigay ito sa lalaki, na kanyang kinain din. At biglang namulat ang kanilang mata dahil nakita nila ang kanilang kahubaran. Makikita natin sa kwentong ito ang representasyon ng pagsisimula ng kasalanan sa daigdig. Ito’y nangyari dahil mataas ang tingin ng ating unang magulang sa ating sarili na sila’y magiging mga diyos. At sinuway din nila ang utos ng Diyos nang kainin nila ang prutas mula sa punong pinagbawalan sila. Subalit sa kabila ng Pagkahulog ng tao sa kasalanan, binigyan pa rin tayo ng Diyos ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesukristo. Sa ating Ebanghelyo (Marcos 7:31-37), siy Hesus ay nagpagaling sa isang lalaki bingi at pipi, isang Hentil na nakatira sa Sampung Siyudad (Decapolis). Kuumura siya sa kanyang 2 daliri at inilagay sa bibig ng lalaki, saka sinabi na bumukas ang kanyang bibig o “Effata” (Cf. Marcos 7:34). Bumuka ang bibig ng dating pipi at bingi at nagpahayag ng mga papuri sa Panginoon sa kanyang dakila at mahabag na kababalaghan. Kaya ang hamon sa atin ay maging bukas ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kahit tayo ay nagkasala, darating pa rin ang panahon na muling magbubukas ang ating mga puso na magbalik-loob sa Diyos, magsisi, at magsumikap na gumawa ng kabutihan at maging mabuting ehemplo sa ibang tao. Kung paanong binigay ng Diyos ang planong pangkaligtasan sa lahat, nawa’y isabuhay natin ito sa ating araw-araw na buhay-pananampalataya.

Reply

Francisco R. Azupardo February 14, 2019 at 7:18 pm

Salamat sa Diyos! Amen

Reply

ruben calindong February 15, 2019 at 5:19 am

maraming salamat sa mabuting balita…
pinupuri kita aking jesus at aking ama…

AMEN?

Reply

Aida Ramirez February 15, 2019 at 5:44 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez February 15, 2019 at 7:44 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

kulot February 15, 2019 at 11:47 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine February 15, 2019 at 2:11 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun February 15, 2019 at 10:22 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK Cu February 15, 2019 at 11:43 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

PATRICK CU February 17, 2019 at 2:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: