Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 13, 2019

February 13, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 2, 4b-9, 15-17
Salmo 103, 1-2a. 27-28. 29bk-30

Panginoo’y papurihin, aba kong sariling buhay.

Marcos 7, 14-23

UNANG PAGBASA
Genesis 2, 4b-9, 15-17

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Nang likhain ng Panginoon ang lupa at ang lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon nang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa.

Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay.

Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay, at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.

Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito’y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, “Makakain mo ang alinmang bungangkahoy sa halamanan, maliban sa bungangkahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon; mamatay ka kapag kumain ka niyon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 103, 1-2a. 27-28. 29bk-30

Tugon: Panginoo’y papurihin, aba kong sariling buhay.

Pinupuri ka Poong Diyos, nitong aking kaluluwa,
O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga!
Ang taglay mong kasuuta’y dakila ri’t marangal pa.
Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda.

Tugon: Panginoo’y papurihin, aba kong sariling buhay.

Lahat sila’y umaasa, sa iyo ay nag-aabang,
umaasa sa pagkain na kanilang kailangan.
Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap,
mayro’n silang kasiyahan pagkat bukas ang ‘yong palad.

Tugon: Panginoo’y papurihin, aba kong sariling buhay.

Natatakot mangamatay kung kitlin mo ang hininga;
mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila.
Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik,
bagumbuhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig.

Tugon: Panginoo’y papurihin, aba kong sariling buhay.

ALELUYA
Juan 17, 17b. a

Aleluya! Aleluya!
Amang D’yos ni Hesukristo,
ang salita mo’y totoo
kami ay pabanalin mo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 14-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila, “Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin! Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig.”

Iniwan ni Hesus ang mga tao; at nang makapasok na sa bahay, siya’y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. “Kayo man ba’y wala ring pang-unawa?” tugon ni Hesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” Sa pagsasabi nito’y para nang ipinahayag ni Hesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita: “Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob – sa puso ng tao – nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito’y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 14 comments… read them below or add one }

Guen Nebria Cahigas February 8, 2017 at 4:59 am

Please check po ng Unang Pagbasa lalo na iyong last paragraph o verse
“Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama”

Reply

Mark Jefferson Magno February 10, 2019 at 7:29 pm

Sinasabi sa Unang Pagbasa na ang ikalawang ulat ng Paglikha ay habang ang unang likha ay mula sa isang pinagmulang saserdote, ang pangalawang likha ay mula sa isang pinagmulan sa Panginoon. Ang parehong mga likha sa anuman ay may parehong konsepto mula sa kawalang-halaga o nihilo sa isang bagay, ngunit ito ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagsasalaysay kung paano nilikha ng Diyos ang mga halaman, mga pagbuo ng lupa, at pagbuo ng tubig. Kahit na nakatanim siya ng isang halaman na kilala bilang Eden para sa tao upang manirahan. Bagaman ang halamanan na ito ay hindi literal na kinuha, ang ilang pantas ng Bibliya ay nagpapahiwatig na ito ay maaaring isang pangunahing lunas ng Paraiso kung saan nabuhay sina Adan at Eva.

Reply

Erwin cacho February 11, 2019 at 9:27 am

Refleksyon sa gospel.

Reply

Reynald Perez February 11, 2019 at 11:45 am

Pagninilay: Isinasalaysay ng unang pagbasa ang ikalawang ulat ng Paglalang ng Diyos sa sangkatauhan, na siyang tinatawag na “Yahwistic source”. Ipinapakita dito kung gaanong kabuti ang Panginoon sa paglikha ng langit at lupa, at ang tao bilang tagapamahala sa lahat ng nilalang. Kaya itinanim ng Diyos ang isang hardin na tinatawag Eden upang malasap ng tao ang mga kaloob ng sangkalupaan. Ipinapakita dito na ang Diyos ay naglikha ng mabubuting bagay, at palaging sa huli ay mananaig ang kabutihan. Itinuturo ni Hesus sa Ebanghelyo ang tunay na nagpaparumi at nagpapalinis sa tao. Ito’y matapos niyang pagsabihan ang mga eskriba at Pariseo na kumakapit at ginagawa lamang ang utos at tradisyon ng tao, at walang pagpapahalaga sa Utos ng Panginoong Diyos. Ayon sa batas ng mga Hudyo, bawal daw kainin ang mga pagkaing marumi at madugo sapagkat ito’y isang kasalanan, at sagrado ang dugo. Ganun rin ang turing ng ibang mga denominasyon ng Kristiyanismo dahil ito’y iniutos ng Panginoon ito kina Moises at ng mga Israelita. Kung baga dito sa atin, hindi lahat ng Pilipino ay kumakain ng dinuguan. Ngunit para kay Hesus, direkta niyang idineklara na ang pagpaparumi sa tao ay hindi mga maruming pagkain o anumang bagay. Ang tunay na nagpaparumi ay ang masasamang bagay dulot ng kasalanan. Kung mali ang ating mga isip, salita, at gawa, nawawala sa atin ang kaloob na grasya ng Panginoon. Kaya kailangan natin na espirituwal na paglilinis sa sarili upang maging karapat-dapat tayong kamtan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung nais nating matanggap ang biyaya ng Diyos, dapat maging tapat tayo sa Panginoon sa paggawa ng mabuti at magiging mabubuting ehemplo para sa ibang tao.

Reply

Francisco R. Azupardo February 12, 2019 at 7:20 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU February 13, 2019 at 3:45 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Arlin D. Mamales February 13, 2019 at 5:05 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez February 13, 2019 at 5:27 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen

Reply

Edward Ramirez February 13, 2019 at 6:40 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

kulot February 13, 2019 at 8:04 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Grace Rosales February 13, 2019 at 10:20 am

Salamat po s.Diyos na ating panginoon.amen

Reply

Celine February 13, 2019 at 3:01 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun February 13, 2019 at 10:03 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: