Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 12, 2019

February 12, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Martes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 1, 20 – 2, 4a
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Marcos 7, 1-13

UNANG PAGBASA
Genesis 1, 20 – 2, 4a

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa, at siya’y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi: “Magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan; magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig.” Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga iyon ang ikalimang araw.

Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, “Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.” Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila’y pinagpala. Wika niya, “Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungangkahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon.” At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga – ito ang ikaanim na araw.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Tugon: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan,
pati mga tala, bituin at buwan;
ano nga ang tao upang ‘yong alalahanin?
Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?

Tugon: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Nilikha mo siya, na halos kapantay
ng iyong luningning at kadakilaan!
Pinamahala mo sa buong daigdig,
sa lahat ng bagay malaki’t maliit.

Tugon: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Mga baka’t tupa, hayop na mabangis
at lahat ng ibong nasa himpapawid,
at maging sa isda, sa ‘lalim ng tubig.

Tugon: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

ALELUYA
Salmo 118, 36. 29b

Aleluya! Aleluya!
Sa salita mo akitin
ang puso ko at loobin
nang ikaw ay aking sundin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 1-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem, na lumapit kay Hesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Hesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila.

Ang mga Judio, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hangga’t hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan.

Kaya’t tinanong si Hesus ng mga Pariseo at mga eskriba, “Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos!” Sinagot sila ni Hesus, “Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat:

‘Paggalang na handog sa ‘kin ng bayan ko’y paimbabaw lamang,
sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal.
Pagpuri’t pagsambang ginagawa nila’y walang kabuluhan,
ang utos ng tao ay itinuturong utos ng Maykapal.’

Niwawalang-kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y ang turo ng tao.”
Sinabi pa ni Hesus, “Kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang-bisa sa utos ng Diyos masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo! Tulad nito: iniutos ni Moises, ‘Igalang mo ang iyong ama’t ina’; at ‘Ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay.’ Ngunit itinuturi ninyo, ‘Kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina: Ang anumang maitutulong ko sa inyo ay Korban’, alalaing baga’y inihahain ko ito sa Diyos – hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paara’y niwawalang-kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno February 10, 2019 at 7:25 pm

Sinasabi sa atin sa Unang Pagbasa kung paano nilikha ng Diyos ang mga nilalang sa lupa, mga hayop ng lupa, tubig at dagat. Pagkatapos ay ang huling bagay na kanyang nilikha ay tao at sa kanyang sariling larawan at pagkakahawig. Sa lahat ng ito ay inutusan niya na maging mabunga at padamihan ang mga tao sa sanlibutan. Ginawa niya ang tao na pag-iimbabaw sa lahat ng nilalang, upang sabihin na magpakatiwala ng kalikasan. Ito ang ulat ng paglikha ng gawa ng Diyos na kung paano niya ginagawa ang lahat ng mga mabubuting bagay.

Reply

Reynald Perez February 11, 2019 at 8:18 am

Itinuturo ni Hesus na ang pinakadakilang utos higit sa lahat ng mga utos ay ang pag-ibig. Pinagsibahan siya at ang kanyang mga alagad ng mga eskriba at Pariseo kung bakit hindi nila tinutupad ang kinaugaliang tradisyon ng paghuhugas ng kamay bago kumain. Itinuring sila ni Kristo na mga pusong malalayo sa Diyos dahil walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Makikita dito yung mas pagbibigay-kahulugan ng utos ng tao kaysa sa utos mula sa itaas. Tunay na kailangan natin sundin ang bawat letra ng batas, ngunit mas mahalaga nating sundin ang diwa ng utos, at iyan ang pag-ibig. Kung sabi nila na huwag kang gumawa ng masama, eh di gumawa tayo ng mabubuti. Kung sabi nila na huwag palampasin ang mga nakasayanang tradisyon, eh di magkaroon tayo ng kultura ng mabubuting ehemplo sa ibang tao. Ipinakita sa atin ng Diyos na siya ay isang mabuting tagapaglikha ng sangnilikha. Nilikha niya ang mga hayop sa katubigan at kalangitan, at sa huli ay nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan at kaanyuan. Binigyan niya ang tao ng karangalan upang mamuno nang tungkuling tapat sa buong sangnilikha. At makikita dito na ang lahat ng nilalang ng Panginoon ay mabuti, kaya binasbas niya ang lahat na ito. Ang Paghahari ng Diyos ay puno ng pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Kung ating isasabuhay ang mga kahalagahang ito pati pa ang alintuntin ng buhay pangKristiyano, makakamtan natin nawa ang biyaya ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon at ang kanyang mga Banal.

Reply

Francisco R. Azupardo February 11, 2019 at 8:03 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU February 12, 2019 at 2:07 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Arlin D. Mamales February 12, 2019 at 4:47 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez February 12, 2019 at 6:25 am

Pinupuri ka namin Panginoon naming Hesukristo.Amen.

Reply

Celine February 12, 2019 at 2:34 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Maria Lourdes February 12, 2019 at 8:05 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

kulot February 12, 2019 at 9:49 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Dolly Sun February 12, 2019 at 10:47 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry February 12, 2019 at 11:24 pm

Pinupuri ka nmin Panginoong HesuCristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: