Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 10, 2019

February 10, 2019

Play

Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 6, 1-2a. 3-8
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 4-5. 7k-8

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

1 Corinto 15, 1-11
Lucas 5, 1-11

UNANG PAGBASA
Isaias 6, 1-2a. 3-8

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa’y may anim na pakpak. Wala silang tigil nang kasasabi sa isa’t isa ng ganito:

“Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo;
ang kanyang kaningninga’y laganap sa sanlibutan.”

Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito’y napuno ng usok. Sinabi ko, “Kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako’y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang Makapangyarihang Hari.”

Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana, at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi, at sinabi, “Wala ka nang sala. Napawi na ang mga kasalanan mo.” Narinig ko ang tinig ng Panginoon, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin?” Sumagot ako, “Narito po ako. Ako ang isugo n’yo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 4-5. 7k-8

Tugon: Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyulo at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.

Tugon: Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ika’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako.

Tugon: Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari,
pupurihin ka ng lahat at ika’y ipagbubunyi.
Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin,
at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin.

Tugon: Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway,
ligtas ako sa piling mo, sa takas na iyong taglay.
Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat,
ang dahilan nito Poon, pag-ibig mo’y di kukupas,
at ang mga sinimulang gawain mo’y magaganap.

Tugon: Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 15, 1-11

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

At ngayo’y ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang Mabuting Balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito’y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo – liban na nga lamang kung kayo’y sumampalataya na si iniisip ang inyong sinampalatayanan.

Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin: si Kristo’y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan sa nasasaad sa Kasulatan; inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan; at siya’y napakita kay Pedro, saka sa labindalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila’y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon.

Sa kahuli-huliha’y napakita rin siya sa akin – bagamat ako’y tulad ng batang ipinanganak nang di-kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol; ako’y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang-loob niya, ako’y naging apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako nang higit kaysa kaninuman sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya’t maging ako o sila – ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 5, 1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nakatayo si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin; nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito, na ilayo nang kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao.

Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, “Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghulo.” Sumagot si Simon, “Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli! Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat.” Gayon nga ang ginawa nila sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya’t kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya’y nagpatirapa sa paanan ni Hesus at nagsabi, “Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako’y makasalanan.” Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Hesus kay Simon, “Huwag kang matakot. Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao.” Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

roxanne sungaa February 3, 2016 at 9:10 pm

bakit po wala yung feb 9 2016 na tagalog readings. thanks po…..

Reply

Adora February 4, 2019 at 7:13 pm

Thank you po sa pagpapagal na makapaglabas ng daily readings. Nagagamit ko po ang mga ito saan man ako naroroon. GOd bless po sa inyong lahat.

Reply

Reynald Perez February 5, 2019 at 10:57 am

Pagninilay: Sikat sa katauhan natin kapag tayo’y tinatawagan na gawin ang isang bagay, tayo ay tila nga ba’y nahihiya sapagkat hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating kalagayan sa buhay. Minsan ang pagiging hindi karapat-dapat ay siya pang tanda na tayo’y nararapat sa tungkuling iniaatas sa atin ng Panginoon. Kaya ang mga katauhan nina Propeta Isaias, San Pedro, at San Pablo sa mga Pagbasa ay nagpapakita sa atin na gaano mang kahina ang tao, patuloy na tumatawag ang Panginoon para sa magandang kinabukasan ng misyon. Si Isaias ay tinawag na maging propeta mga 700 taon bago dumating ang Kristo, subalit nagpatirapa siya nang makita niya ang napakaraming anghel pati ang serapin na nasa luklukan. Dito nga’y nagsabi na siya’y aatras dahil sa kanyang kalagayan noon, subalit nang marinig niya ang tinig na nagtatanong sino ang magdadala sa liwanag ng tinig, at sumagot si Isaias na tutugon siya bilang propeta ng Diyos. Si San Pablo ay kilala bilang dating Hudyo na umuusig sa mga Kristiyano. Subalit dahil sa grasya ng Diyos at ni Hesus, siya’y naging Apostol sa mga Hentil. Inamin niya sa mga Corinto na parang siya ay huli sa mga tinawag na maging Apostol upang ipangaral ang Mabuting Balita. Ngunit alam ni Pablo na naging mabuti ang Panginoon sa kanya hanggang sa puntong natunghayan niya ang pagmamahal nito sa kanya at ang panawagang maging tagapagdala ng Mabuting Balita hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil. Si San Pedro na kilala sa pangalang Simon ay isang mangingisda. Ang Ebanghelyo ni San Lucas ngayon ay nagpapahayag ng mahabang salaysay ng pagtawag ni Hesus sa kanyang kauna-unahang alagad. Nabatid ni Hesus ang gawain ni Pedro, at isinalaysay ng lalaki kung paanong gabing-gabi nagtratrabaho sila subalit walang mahuli na isda. Kaya nang iniutos ni Hesus na ihagis ang lambat muli, biglang dumami ang mga isdang kanilang nahuli. At ipinasabi ni Pedro na lumayo sa kanya ang Panginoon, sapagkat siya’y isang makasalaanan. Subalit tiningnan ng Panginoon si Pedro at sinabing sumunod sa kanya upang maging mamalakaya ng mga tao. At ganun na nga sumunod sina Pedro, Santiago, at Juan kay Hesus at naging mga Apostol. Walang taong pinipili ang Diyos sa panawagan ng misyon. Lahat ay tinatawag niya na magpahayag at magbigay-saksi sa Mabuting Balita tungkol sa kanyang paghahari. Ang kahinaan natin at ng ibang tao ay hindi dapat maging hadlang upang masundan natin ang iniuutos ng Panginoon. Ang mahalaga ay ang ating pagtugon sa tawag ng misyon upang mahalin at paglingkuran natin ang Diyos at kapwa-tao. Kaya ang Simbahan ngayon ay nagmamalakaya ng mga tao upang ipaalala sa atin ang daan tungo sa kabutihan na siya namang ikalulugod ng ating Panginoon. Kinakailangan nating ihagis ang lambat ng ating buhay sa pagtuturo at pagsasabuhay ng Mabuting Balita sa araw-araw na pamumuhay.

Reply

Daddy Jun February 6, 2019 at 3:13 pm

Salamat sa pagbahagi ng Mabuting Balita na magsisilbing inspirasyon sa bawat isa upang makapaghikayat o makapagmalakaya ng kapwa na lubusang manalig at magbigay ng panahong makapagpasalamat o makapagsilbi sa ating Panginoong Diyos.

Reply

MU Francisco February 8, 2019 at 11:36 pm

Huwag kang matakot! Walang imposible sa Diyos.
Noong nakaraang mga linggo tayo ay hinamon ng pagsubok sa pagsabok ng malaking Simbahan (Cathedral) sa Mindanao. Habang ginaganap ang banal na Eukaristiya nagulat na lang lahat sa pagsabog ng bomba na dahilan ng maraming pagkamatay na mga kapatid natin sa pananamapalataya, nasira ang mga gamit sa loob ng Simbahan at gumuho ang malaking parte nito. Ganun pa man tayo’y sinasamahan ng Panginoon dahil kamakailan lamang ay sumuko ang ilang tao na nagpasabog ng Simbahan at kumitil ng maraming buhay. Bilang mananampalataya nais ng ating Panginoon na maging matatag tayo sa ating relasyon sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa sa Lawa ng Genesaret.
Una, Umupo. Ang pag-upo ay isang desposisyon ng pagiging mababa sa lahat ng bagay. Bilang tao, kailangan natin ng kapahingahan at mag-ipon ng lakas sa pagdarasal, pakikinig sa kanya at pagbabasa ng bibliya.
Ikalawa, Si Hesus ay nangaral sa mga tao. Bilang kanyang mga tagasunod tayo rin ay kailangang mangaral sa ating mga Kapatid ng Mabuting Salita sa pamamagitan ng mabuting gawa at salita.
Ikatlo, magtiwala sa Panginoon. ““Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo;ang kanyang kaningninga’y laganap sa sanlibutan.”
Ika-apat, magpasalamat lagi sa Panginoon. Kahit anong pagsubok na dumating sa atin kaya nating malagpasan dahil meron tayong Panginoon na nagbibigay ng ating mga pangangailangan sa buhay at nagpapatawad sa ating mga kahinaan.
Pang-huli, Huwag matakot. “Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao”. Tayo’y pinagkakatiwalaan din ng Panginoon na magiging matatag tayo sa hamon ng mundo at pagsunod sa kanya araw-araw.
Ang mga trahedya tulad ng pagsabog ng bomba sa Mindanao at mga kasalanan ay hindi galing sa Diyos. Ito ay resulta ng ating sariling kahinaan at maling paggamit natin ng ating mga kalayaan bilang kanyang mga nilikha (free will). Kaya gawin natin lagi ang mga pangaral ng ating Diyos sa Ebanghelyo: Umupo, Nangaral, Nagtiwala, Nagpasalamat, at Hindi Natatakot.

Reply

Arlin D. Mamales February 10, 2019 at 5:25 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Ma. Luisa L. Belardo February 10, 2019 at 6:30 am

Praise to You oh Lord Jesus Christ.

Reply

Aida Ramirez February 10, 2019 at 8:18 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.
Salamat sa Diyos sa mga ginagamit mo pong iyong alagad upang ang awitatpapuri at ang mga pagninilay ay aming mabasa at aming maging gabay sa araw araw naming pamumuhay.
God bless us all.

Reply

Fred Duaso Monares February 10, 2019 at 8:22 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.
Taos puso po aking nagpasalamat sa Awitatpapuri for my daily bread at kay Bro Reynald Perez sa pagtukon na aming panawagan sa kanyang pamamahagi ng kanyang pagninilay. God Bless you both.

Reply

kulot February 10, 2019 at 9:56 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine February 10, 2019 at 3:40 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jerry February 10, 2019 at 11:11 pm

Pinupuri ka nmin Panginoong Hesucristo

Reply

PATRICK CU February 12, 2019 at 1:45 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: