Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 9, 2019

February 9, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Sabado ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 13, 15-17. 20-21
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Marcos 6, 30-34

UNANG PAGBASA
Hebreo 13, 15-17. 20-21

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus – pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos.

Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila’y may pananagutang magbantay sa inyo, at magbibigay-sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila’y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila’y mahahapis, at hindi ito makabubuti sa inyo.

Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging Dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Nawa’y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Tugon: Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.

Tugon: Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Tugon: Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Tugon: Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Tugon: Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 30-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, bumalik kay Hesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Kaya’t sinabi niya sa mga ito, “Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo nang kaunti.” Umalis silang lulan ng bangka, at nagpunta nga sa isang ilang na dako.

Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya’t mula sa lahat ng bayan, ang mga tao’y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nin Hesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Hesus, nakita niya ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno February 3, 2019 at 4:52 pm

Sinabi ni Jesus sa Mabuting Balita, magtungo sila sa ilang na pook upang malayo sila sa karamihan at makapagpahinga sila nang kaunti.

Reply

Lilian M.Saltore February 8, 2019 at 9:31 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Josephine Mauro February 9, 2019 at 4:15 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Arlin D. Mamales February 9, 2019 at 4:39 am

Pinupuri ka namin Pamginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez February 9, 2019 at 5:03 am

Punupuri ka namin Panginoong Hesukristo..
Napansin ko lang po na ilang araw na pong walang pagninilay si Sir Reynard Perez. Nawa po ok lang po siya.Napakalaking tulong po ang pagninilay upang higit na maunawaan ang mga pagbasa.Salamat po at God bless us all.

Reply

Fred Duaso Monares February 9, 2019 at 7:44 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu Kristo. Bro Reynald Perez missed ko yong pagninilay mo dahil yan ang ginagamit ko sa aming Household prayer. Thanks and God Bless.

Reply

PATRICK CU February 9, 2019 at 10:38 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine February 9, 2019 at 5:15 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

kulot February 9, 2019 at 9:03 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

ANGELA February 9, 2019 at 10:08 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Dolly Sun February 9, 2019 at 10:34 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry February 9, 2019 at 11:04 pm

Pinupuri ka nmin Panginoong HesuCristo

Reply

Francisco R. Azupardo February 10, 2019 at 7:22 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: