Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 8, 2019

February 8, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 13, 1-8
Salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abk

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Marcos 6, 14-29

UNANG PAGBASA
Hebreo 13, 1-8

Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo

Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito, at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo, na parang kayo’y nakabilanggo ring kasama nila. Gayun din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo ma’y dumanas din ng gayun.

Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa, at maging tapat sa isa’t isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya.

Huwag kayong magmukhang salapi; masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.” Walang pag-agam-agam na masasabi natin,
“Ang Panginoon ang tumutulong sa akin,
Hindi ako matatakot,
Ano ang magagawa sa akin ng tao?”

Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo, na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abk

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Kahit salakayin ako ng kaaway,
magtitiwala rin ako sa Maykapal.

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Iingatan ako kapag may bagabag,
sa banal na templo’y iingatang ligtas;
itataas niya sa batong matataf.

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Ang paanyaya mo’y, “Lumapit sa akin,”
Huwag kang magkukubli’t kita’y hahanapin!
H’wag kang magagalit, huwag mong itatakwil
akong katulong mo at iyong alipin.

Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

ALELUYA
Lucas 8, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang Salitang mula sa Diyos
kapag isinasaloob
ay mamumunga nang lubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 14-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Hesus, sapagkat bantog na bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, “Siya’y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala.” May nagsasabi naman, “Siya’y si Elias.” “Siya’y propeta, katulad ng mga propeta noong una,” anang iba pa.

Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, “Muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko.” Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaing ito’y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, “Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid.” Kaya’t si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito’y taong matuwid at banal, kaya’t ipinagsasanggalang niya. Gustung-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito.

Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo.” At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, “Ano ang hihilingin ko?” “Ang ulo ni Juan Bautista,” sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. “Ang ibig ko po’y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista,” sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Elizabeth de Chavez February 4, 2017 at 3:45 pm

Thank you.
God bless us all.

Reply

Mark Jefferson Magno February 3, 2019 at 4:51 pm

Sinabi sa Unang Pagbasa, hindi nila iiwan ni pababayaan. Dagdag pa nila na walang alinlangan na maaari nilang sabihin at tinutulungan sila ng Panginoon, hindi rin sila matatakot at kung ano ang mga nagagawa ng isang tao sa kanila.

Reply

Rita R. Napiza February 5, 2019 at 9:25 pm

Very useful po sa katulad ko working at LCM. Maraming salamat po. God bless!

Reply

Jojo Aguilor February 7, 2019 at 10:40 pm

Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo.

Please correct the gospel, kasi nagkapalit, dapat: anak na babae ni Herodias………nasiyaha si Herodes…….

Reply

Arlin D. Mamales February 8, 2019 at 5:01 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Melba G. De Asis February 8, 2019 at 5:20 am

Sa gospel ngahon bagsmat s Herodes ay humahsnga kay Juzn ay nagawa niyangbpapugutan ito ng ulo dahil lamang sa nasabi niya sa anak na babae ni Herodias na kahit anuman ang hilingin nito ay papaunlakan niya. At pinapugutan nga niya ng ulo si Jyan. May kasabihan na ang utos ng hari ay hindi mababali at ganito nga ang nangyari na kahit siya ay himahanga kay Juan ay pinapugatan pa niya ito ng ulo.

Ang Panginoong Diyos ay may mga pangako sa atin at ito ay kanyang tutupdin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Maraming turo ang Panginoon na kung ating isasabuhay ay hindi tayo mahihiwalay sa Kanya. Ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa ay bagay na ikinalulugod ng Panginoon, at sa panahon ng pangangailangan ay hindi niya tayo pababayan. Amen

Reply

Aida Ramirez February 8, 2019 at 6:01 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez February 8, 2019 at 8:32 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

kulot February 8, 2019 at 1:30 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine February 8, 2019 at 5:20 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo February 8, 2019 at 7:28 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dolly Sun February 8, 2019 at 9:59 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: