Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 31, 2019

January 31, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Paggunita kay San Juan Bosco, Pari
Huwebes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 19-25
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Marcos 4, 21-25

UNANG PAGBASA
Hebreo 10, 19-25

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Kaya nga, mga kapatid, tayo’y malaya nang makapapasok sa Dakong Kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Hesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing-alalaong baga’y ang kanyang katawan. Tayo’y may isang Dakilang Saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya’y lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang atig mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tao sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalp sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa’t isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo?
Sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

ALELUYA
Salmo 118, 105

Aleluya! Aleluya!
Ang salita mo’y liwanag,
tanglaw sa aking paglakad,
sa paghakbang sa ‘yong landas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 21-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan, o kaya’y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig.”
At idinugtong pa niya, “Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 27, 2019 at 7:46 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, malaya silang makapasok sa Kadakilaan ng Kataas-taasan dahil sa pagkamatay ni Jesus. Binuksan nila para sa atin ang isang bago at buhay na daan na tumatakbo sa katawan ni Kristo. Mayroon silang Dakilang Saserdote na namamahala sa bahay ng Diyos. Kaya naparito tayo sa Diyos na may mabuting kalooban at matatag na tiwala sa kanya. Dumating sila nang malinis na budhi, dahil linisin din ang puso at katawan, at hugasan ng malinis na tubig.

Reply

Fatima January 31, 2019 at 12:29 am

binigyan tayo ng liwanag ng Diyos na mula sa Kanya upang maging liwanag din sa iba.. sa mga nadirimlan. Hindi tayo binigyan ng karunungan na mula sa Diyos para lang magpadala o magpa impluwensya sa kadiliman..tayo ang magsisilbing liwanag sa mundo.. liwanag na mula kay kristo at ang liwanag na ito ang magbubunyag ng mga lihim at kadiliman. Be like Christ. Be the light of the world.

Reply

PATRICK CU January 31, 2019 at 2:34 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Arlin D. Mamales January 31, 2019 at 5:02 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez January 31, 2019 at 5:50 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Aida Ramirez January 31, 2019 at 5:51 am

Amen.

Reply

Art January 31, 2019 at 5:56 am

Unaware ninyong mabuti ang yung nariirinig. Sapagat Iito ang magsisilbing liwanag sa inyong buhay. May mga kaalaman tayo tungkol sa Diyos at ang kaalaman na meron tayo ay nagiging karunungan dahil nauunawan at isinasabuhay natin Ito.

Reply

Liza January 31, 2019 at 6:03 am

“Ang panukat na ginamit ninyo sa inyong kapwa ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa.” Maging liwanag nawa tayo sa ating kapwa sa halip na husgahan natin sila. Sapagkat kung paano natin husgahan ang ating kapwa ay ganoon din ang tingin ng Diyos sa atin at maaaring humigit pa.

Reply

Celine January 31, 2019 at 3:05 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo January 31, 2019 at 7:23 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

kulot January 31, 2019 at 10:24 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Jerry January 31, 2019 at 11:11 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: