Mga Pagbasa – Linggo, Enero 27, 2019

January 27, 2019

Play

Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Nehemias 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay, ang salita ng Maykapal.

1 Corinto 12, 12-30
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

UNANG PAGBASA
Nehemias 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias

Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng Kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat nang gulang at pang-unawa. Mula sa umaga hanggang tanghalo, binasa niya ang Kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti.

Si Ezra’y nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat, sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. “Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos!” ang wika niya.

Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, “Amen, Amen.” Pagkatapos, nagpatirapa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan.

Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa Kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila’y napaiyak. “Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos,” wika nina Nehemias, at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya’t sinabi nila, “Huwag kayong umiyak.” Wika pa nila, “Umuwi na kayo at magdiwang! Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito’y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Tugon: Espiritung bumubuhay, ang salita ng Maykapal.

Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang,
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay;
yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan,
nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan.

Tugon: Espiritung bumubuhay, ang salita ng Maykapal.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos,
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod;
ito’y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos,
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Tugon: Espiritung bumubuhay, ang salita ng Maykapal.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti,
isang banal na tungkulin na iiral na parati;
pati mga hatol niya’y matuwid na kahatulan,
kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay.

Tugon: Espiritung bumubuhay, ang salita ng Maykapal.

Nawa’y itong salita ko at ang aking kaisipan,
sa iyo ay makalugod, Panginoon ko’t kanlungan,
O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan!

Tugon: Espiritung bumubuhay, ang salita ng Maykapal.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 12, 12-30

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Si Kristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, “Hindi ako kamay kaya’t hindi ako bahagi ng katawan,” hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, “Hindi ako mata, kaya’t hindi ako bahagi ng katawan,” hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan, kung ito’y iisang bahagi lamang! Ngunit ang totoo’y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang.

Kaya’t hindi masasabi ng mata sa kamay, “Hindi kita kailangan,” ni ng ulo, sa mga paa, “Hindi ko kayo kailangan.” Sa katunayan, ang mga bahaging wari’y mahihina ang siya pang kailangang-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinapaganda; hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng inggitan; at sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat; kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat.

Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa’y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa Simbahan, una, ng mga apostol; ikalawa, ng mga propeta; at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga maysakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba’t ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, o guro; hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga maysakit, magsalita sa iba’t ibang wika o magpaliwanag nito.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Kagalang-galang na Teofilo:
Marami na po ang nagsikap na, sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng Salita. Matapos na ako’y makapagsuri nang buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo.

Noong panahong iyon, bumalik si Hesus sa Galilea, at sumasakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga; at dinakila siya ng lahat.

Umuwi si Hesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito:

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,
at sa mga bulag na sila’y makakikita;
upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

Nilulon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 21, 2019 at 3:35 pm

Pagninilay: Matapos ang mga Sunday celebrations tungkol sa kadakilaan ng Diyos, tayo ngayon ay bumabalik sa mga “Sundays in Ordinary Time” na kung saan kinikilala natin ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga pangangaral at kababalaghan. Kaya ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagdating ni Hesus sa kanyang pinagmulang bayan na puspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya’y pumasok sa sinagoga at kanyang binasa ang propesiya ni Isaias, tungkol sa paghihirang ng Espiritu ng Maykapal sa Lingkod upang ipagdala ang Mabuting Balita sa mga dukha, palayin ang mga bilanggo, at gumawa ng iba pang kabutihan sa tao. Kaya ipinahayag ni Hesus ang pagsasakatuparan ng kaligtasan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang misyon. Ito’y kasingkatulad ng pagpaparangal nina Ezra at Nehemias sa buong kapulungan ng Jerusalem na pumarito na ang araw ng Panginoon kaya sila’y naipalaya mula sa pagkatapon sa Babilonia. At sila’y hinikayat na huwag umiyak, kundi magdiwang. At itinuturo sa atin ni San Lucas na ang planong pangkaligtasang ito ay para sa lahat ng tao, kapwang mga Hudyo at Hentil. Kaya ang mensaheng dala ng Mesiyas ay puno ng kagalakan at pag-asa sapagkat ipinakita ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob sa atin. Sa pamamagitan ng pangangaral at kababalaghan ni Kristo, natunghayan natin ang magandang plano ng Ama na ipamalas ang kabutihan niya sa atin upang tayo rin ay maipamalas ng kanyang kabutihan sa iba’t ibang tao. Kaya hinihikayat tayo ni San Pablo na magkaisa bilang iisang Sambayanan ng Diyos na kumakatawan sa Simbahan. Anupama’t tungkulin natin at kahit iiba ang ating pinagmulan, lahat tayo ay tinatawag sa pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Kaya nawa ipamalas natin ang katuparan ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa, katulad ng mabuting halimbawa ni Hesukristo nang siya’y mangaral at gumawa ng kababalaghan.

Reply

Melba G. De Asis January 24, 2019 at 7:33 am

Tayo’y malugod at magsaya sa magandang balita ng kaligtasan mula sa Panginoon! Ipinagkakaloob Niya ang kagalnigan sa mga may karamdaman,(pilay, bulag, pipi at bingi, dinudugo) sa mga taong may buong tiwala at pananalig ng lubos sa Kanya at buong pusong umaasa sa aDiyos. Siya’y pumarito para tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala, ipagkaloob ang ating mga kailangan sa kabila ng ating patuloy na pagsuway sa Kaniyang mga utos, ganito kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Salamat sa Diyos, Amen.

Reply

Mark Jefferson Magno January 24, 2019 at 7:47 pm

Nawa po ay magbalik sa linggo ng karaniwang panahon upang magpatuloy na muli ang pagdarasal at ng mga panalangin sa araw-araw nating gawain. Salamat sa Poong Diyos at pagpalain po tayo sa buong linggong ito.

Reply

kulot January 27, 2019 at 5:04 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Lilian M.Saltore January 27, 2019 at 7:10 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo

Reply

Edward Ramirez January 27, 2019 at 2:45 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine January 27, 2019 at 4:28 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun January 27, 2019 at 10:27 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK CU January 30, 2019 at 1:30 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: